Тягло Катерина Олександрівна

Кандидат соціологічних наук, науковий співробітник

Телефон:
(044) 253-44-50
E-mail:
katte.tyaglo@gmail.com
Тягло Катерина Олександрівна

Публікації

Тягло К.О. Образи «Єдиної Європи» та «європейськості» в сучасній українській літературі/ К. Тягло // Смислова морфологія соціуму / за ред. Костенко Н. В. – К.: ІС НАНУ, 2012.

Тягло К.О. Читацькі та мовні практики населення України 2012-2014 рр.: динаміка вікових і регіональних відмінностей / К.Тягло // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Т. 1. – вип. 1 (15) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. ― К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 503–511.

Тягло К. О. Шевченко і Гоголь у полі сучасної української художньої літератури / Воропай Т.С., Тягло К.О. Шевченко і Гоголь у полі сучасної української художньої літератури // Політико-правові погляди Т.Г.Шевченка (до 200-ліття з дня народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21 березня 2014 року. – Харків: ХНУВС, 2014. – С. 131-134.

Тягло К. О. Молоді читачі сучасної української літератури: спроба формування нового кластеру/ Катерина Тягло // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць / Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Перемишль: Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. – С. 223-231.

Тягло К. Сучасна українська література очима молодих читачів/ К. Тягло // Соціальні виміри суспільства : Зб. наук. праць. – Вип. 5(16). – К.: К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 683-695.

Тягло К.О. Homo legens , або людина читаюча: практики читання та Інтернет у ХХІ столітті / К.О. Тягло // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – 2012. - № 992. – Вип. 45. – С.72-76.

Тягло Е. А. Глобализация, массовая культура и постчеловеческая антропология / Воропай Т.С., Тягло Е.А. // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії».- 2012. - № 992. Вип. 45.

Тягло Е. А. Медиатизация культуры и литература (опыт сравнительного анализа двух текстов) / Воропай Т.С., Тягло Е.А.// Вчені записки Таврійського національного ун-ту ім.В.І.Вернадського. Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія», 2012. – Т. 24 (65). – № 4. – С.121-132.

Тягло К. О. Мультикультуралізм і національна ідентичність у сучасній українській літературі / Т.С.Воропай, К.О.Тягло // Практична філософія перед викликами сучасності : зб. наук. ст.) – Харків: ХНУВС, 2011. – С. 173-181.

Тягло К. Поле української літератури: стан та тенденції розвитку / Тягло Катерина // Соціологія у ситуації соціальних невизначеностей: тези доповідей І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 158.

Тягло К. О. Стан української літератури в умовах фактичної двомовності / Тягло К. О. // Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з соціології. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 352-354.

Тягло К. Соціологічна культура: осмислюючи цифри і значення / Тягло Катерина // Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В.Паніної / за наук. ред. О. Г. Стегнія. – К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 118-124.

Тягло К. О. Концепт «Єдиної Європи» у романах сучасних українських авторів: репрезентація реальності чи мовотворення? / Тягло К. О. // Вчені записки Таврійського національного ун-ту ім. В.І.Вернадського. Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія», 2010. – Том 23(62), – № 2. – С. 190-197.

Тягло К. Проблема репрезентації досвіду «мовної травми [Електронний ресурс] / Тягло К. // SOCIOПРОСТІР: Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи, 2010. – №1. – C.96-101.

Тягло К. Проблема репрезентації досвіду «мовної травми [Електронний ресурс] / Тягло К. // SOCIOПРОСТІР : Міждисциплінарний зб. наук. праць з соціології та соціальної роботи. – 2010. – №1. – C. 96- 101.

Тягло К. О. Соціокультурний аналіз тенденцій сучасної української літератури / Тягло К. О. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2009. – Вип. 9. – С. 115-122.

Тягло Е.А. Автор и публика: проблема взаимодействия в современных социокультурных условиях [Электронный ресурс] / Тягло Е.А. // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». – М.: МГУ, 2009. – С. 53-55.

Тягло К. Соціолог між покликанням і визнанням: капіталістичні реалії соціальної критики / Тягло Катерина // Соціологія і суспільство сьогодні: Матеріали ІІ Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В.Паніної. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 182-190.

Тягло К. О. На шляху до соціології літератури: аналіз сучасних тенденцій / Тягло К.О. // Ученые записки Таврического национального ун-та им. В.И.Вернадского. Серия «Философия. Социология». – 2008. – Т. 21(60), – № 4. – С. 131-138.

Тягло К. Дискурс-аналіз як засіб дослідження соціальних стереотипів у культурних текстах / Тягло К. // (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства / Зб. тез доповідей учасників V Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків: ВЦ ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2007. – С. 255–256.

Тягло К. О. Соціальні стереотипи у сучасному українському романі: аспект соціального конструювання / Тягло Катерина Олександрівна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. У 2-х т. – Харків: ВЦ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – Т. 2. –С. 485-490.

Тягло Е. А. Молодежные стереотипы vs стереотипы о молодежи: поиск соприкосновения / Тягло Екатерина Александровна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Харків: ВЦ ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2005. – С. 685–687. Режим доступа:

Біографічна довідка

Закінчила соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. У 2007-2010 рр. навчалась в аспірантурі Інституту соціології НАН України, науковий керівник – Костенко Н.В. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Сучасна українська література в репрезентації етнонаціональних ідентичностей».

Співпрацює з відділом соціологічних досліджень у НДЛ культури лідерства Київського Університету імені Бориса Грінченка. Бере участь в реалізації дослідницьких проектів Центру міської історії Центрально-Східної Європи, зокрема у міжнародному проекті «Регіон, нація та інше. Міждисциплінарна та транскультурна реконструкція України» (2012-2015 рр.). Детальніше про проект 

Сфера наукових інтересів: соціологія культури та масових комунікацій, соціологія літератури, соціологія мистецтва, соціологія міста, якісні методи соціологічних досліджень.