Солодько Сергій Юрійович

кандидат соціологічних наук, науковий співробітник відділу соціальної психології

E-mail:
ssolodko@gmail.com
Солодько Сергій Юрійович

Публікації

Солодько С. Ю. Новини про війну: розвиток інноваційних форматів // Участь у культурі: люди, спільноти, стани / за наук. ред. Н. Костенко; НАН України, Ін-т соціології. - Київ : Ін-т соціології НАН України, 2018. - 319 с.

Cтатті:

Солодько С. Ю. Теоретична та практична логіка соціології Бруно Латура // Соціальні виміри суспільства. – К.: Інститут соціології НАН України, 2019. - Вип. №11 (22). – С. 179-190.

Солодько С. Ю. Акторно-мережеве дослідження журналістських практик виробництва новин (case study з досвіду висвітлення збройного конфлікту на Донбасі // Соціальні виміри суспільства. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. - Вип. №8 (19). – С. 350-360.

Солодько С. Ю. Можливості застосування акторно-мережевої теорії до вивчення функціонування мережі виробництва міжнародних телевізійних новин на прикладі висвітлення військового конфлікту на Донбасі // Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право. – К.: 3\4 (27\28) 2015 - С. 101-107

Солодько С. Ю. Трансформация социологических представлений об институциональном статусе науки в проекте Бруно Латура // Социология науки и технологий. – Санкт-Петербург, РАН, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, 2014. - Вып. № 1 / том 5 – С. 97-104.

Солодько С. Ю. Акторно-мережева теорія як соціологічна складова інтелектуального проекту Бруно Латура // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2014. - № 4. - С. 156-170

Солодько С. Ю. Природа агентності в акторно-мережевій теорії Бруно Латура // Соціальні виміри суспільства. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. - Вип. №5 (16). – С. 102-111.

Біографічна довідка

В 2012 році закінчив факультет соціальних наук та технологій (спеціальність “соціологія”) Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. В 2016 році закінчив аспірантуру Інституту соціології НАН України. В 2017 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю “22.00.01. – теорія та історія соціології”. Тема дисертації “Акторно-мережа теорія як інструмент соціологічного аналізу”. В рамках написання дисертації провів польове дослідження роботи іноземних медіа на війна на Донбасі.

Основні сфери зацікавленості: мас-медіа, екологія, антропологія Модерну. З 2019 року працює в Інституті соціології НАН України.