Шульга Раїса Петрівна

Доктор філософських наук

Телефон:
(044) 255-60-84
E-mail:
rashulga@gmail.com
Шульга Раїса Петрівна

Публікації

Шульга Раиса . Искусство в практиках культуры [Текст] : социокультурол. очерк / Раиса Шульга ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т социологии, Ин-т философии им. Г.С.Сковороды. – К.: [б.и.], 2008. – 239 с. – Бібліогр.: с. 233–239.

Шульга Р. Конвергенція рівнів художньої культури в реаліях сучасного суспільства / Р.Шульга // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Т. 1, вип. 1 (15) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. ― К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 493-502.

Шульга Р. Мистецтво в життєвому просторі українця / Р.Шульга // Вектори змін українського суспільства / [за ред. д. екон. н. В.М. Ворони, д. соціол. н. М.О. Шульги]. ― К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 378-403.

Шульга Р Вплив мистецтва на вибір життєвих стратегій особи // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 393–400.

Шульга Р.П . Проблема критеріїв в соціології мистецтва // Cоціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня, 2013 р.) - Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С.138–139.

Шульга Р.П . Телебачення як транслятор смислів // Cмислова морфологія соціуму / За ред. Н. Костенко. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.200–251. завантажити

Шульга Р.П . Можливості реалізації смислового послання телепродукту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – №3. – С. 77–98.

Шульга Р . Тенденції художнього споживання в сучасній Україні // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.446–454.

Шульга Р. Художні уподобання українців // Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. – К. : ІС НАНУ, 2011. – С.471–479.

Шульга Р.П . Гламур: субкультура успішних і багатих // Субкультурна варіативність українського соціуму / За ред. Н. Костенко, А.Ручки. – К.: ІС НАНУ, 2010. – С.267–278. завантажити

Шульга Р. Телебачення як транслятор смислів: формування ціннісного простору/ Р. Шульга // Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг; за ред. д.е.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2010. – С.349-356.

Шульга Р. Жити чи виживати? Деякі роздуми про ціну питання / Р.Шульга // Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін. - К.: ІС НАНУ, 2009. - С.293-299.

Шульга Р. Художественная коммуникация в современной Украине / Р.Шульга // Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі : Матеріали науково-практичної конференції (14-15 травня 2009 р., М.Київ); уклад.Б.В.Новіков. – К.: ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2009. – С.388-389.

Шульга Р . Телебачення і аудиторія: реалії та ризики впливу // Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н. Костенко, А.Ручки. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 206–239.

Шульга Р. Життєві виміри буттєвих смислів // Українське суспільство 1992-2008. Соціологічний моніторинг. - К.: ІС НАНУ, 2008. - С.287-295.

Шульга Р. Спроба переосмислення соціокультурної ситуації в Україні // Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика. - К.: ДАКККіМ, 2008 - С. 114-117.

Шульга Р. Умови задоволення культурних потреб // Українське суспiльство 1992-2007. Динамiка соцiальних змiн. – К.: IС НАНУ, 2007. - С. 435-442.

Шульга Р.П. Соцiокультурний вимiр художнього життя в Українi // Культура – суспiльство – особистiсть / За ред Л. Скокової. – К.: IС НАНУ, 2006. – С.339–362.

Шульга Р. Критерiй популярностi - "прикол" // Українське суспiльство 1992-2006. Соцiологiчний монiторинг.  К.: IС НАНУ, 2006. - С.284-291.

Шульга Р. Мистецтво i аудиторiя: територiя сучасних вiдносин // Contemporary-art – новi територiї. - К., 2006. - С.187-215.

Раиса Шульга. Современное пространство отношений искусства и потребителя // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – №4. - С. 73-91.

Шульга Р.П. Пiдлiткова агресiя: хвороба зростання чи виклик суспiльству? // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. – 2005. – №3. – С. 214-217.

Шульга Р. Художньо-культурнi потреби населення України // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. - К.: IС НАНУ, 2005. - С. 348-354.

Шульга Р.П. Відображення сучасних соціальних явищ у мистецтві // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні. – Вип. 4. – К.: САУ, ІС НАНУ, 2004. – С.309-313.

Шульга Р. Крок на шляху до пізнання суспільства // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2004. – C.518-522.

Шульга Р.П. Рецензія на монографію Рязанової Л.С.: “Релігійне відродження в Україні: соціокультурний контекст” // Človek a spoločnosť.http://www.saske.sk/cas/2–2004/index.html. – 2004. – Ročník 7. – Číslo 2.

Шульга Р.П. Умови побутування мистецтва в сучасній Україні // Človek a spoločnosť

Шульга Р. Споживання мистецтва: сучасні українські реалії // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ, 2003. – С.474–481.

Шульга Р. Стан мистецтва в Україні: засади існування нові, критерії оцінок старі // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – 2003. – №2. – С.8–15.

Шульга Р. Трансформация искусства как общественного института // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспіль­ства: Наукові доповіді і повідомлення ІІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / САУ, ІС НАНУ; За ред. М.О.Шульги, В.М.Ворони. – К.: САУ, ІС НАНУ, 2003. – С.471–475.

Шульга Р.П. Соціокультурне середовище як простір ідентичностей та ідентифікацій // Соціокультурні ідентичності та практики / За ред. А.Ручки.. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.124–141.

Шульга Р. Мистецтво і суспільство: нові правила відносин // Соціологія: теорія, методи, мар­кетинг. – 2002. – №4. – С.216–233.

Раиса Шульга. Художественная культура в Украине: жизнь после смерти старого мифа // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – №1. – С. 99–112.

Раиса Шульга Социология искусства: новые реалии, старые проблемы // Социология: теория, методы, маркетинг. – 1999. – №4.

Шульга Р.П. Искусство в мире обыденного сознания – К.: Наук. думка, 1993. – 157 с.

Шульга Р.П. Искусство и ценностные ориентации личности. – К.: Наук. думка, 1989. – 118 с.

Біографічна довідка

Народилася в Києві. Закінчила музичне училище ім. Глієра, факультет кінознавства Державного театрального інституту ім. Карпенко-Карого. Навчалася в аспірантурі Інституту філософії НАН України. Захистила кандидатську дисертацію «Мистецтво як фактор формування ціннісних орієнтацій особи» (1985). Захистила докторську дисертацію «Мистецтво в сфері буденної свідомості» (1994). Працює провідним науковим співробітником в Інституті соціології НАН України у відділі соціології культури та масових комунікацій.