Сакада Микола Онисимович

Старший науковий співробітник

Сакада Микола Онисимович

Публікації

Грищенко К.К., Сакада М.О. Колектив, керівник, управління: Соціально-психологічний аспект. – К.: Наук, думка, 1974. – 160 с

Суїменко Є.І., Сакада М.О., Піддубний В.А. Керівник – організатор і вихователь. – К.: Політвидав України, 1985. - 191 с

Мокляк В.Л., Сакада Н.А., Васильєв В.В. Руководитель производственного коллектива: подготовка и профессиональный рост. – Киев: Вища шк., 1987. – 247 с.

Ручка А.А., Сакада Н.А. Стимулирование и мотивация труда на промышленном предприятии. – Киев: Наук, думка, 1988. – 224 с.

Социальные аспекты экономической реформы / К.К.Грищенко, А.А.Ручка, Н.А.Caкaдa и др.; Отв. ред.: К.К.Грищенко, А.А.Ручка; АН УССР, Ин-т социологии. – Киев: Наук, думка, 1991. – 176 с.

Молодежь Украины и наркомания / В.Е.Пилипенко, B.C.Казаков, В.А.Поддубный, Н.А.Сакада и др.; Отв. ред. В.Е.Пилипенко, Ю.А.Привалов.; НАН Украины, Ин-т социологии, Инновационный центр, Мин-во Украины по делам науки и технологий, Благотворит, фонд "Интеллектуальная перспектива"; - Киев: [Стилос], 1998. -108 с.

Промышленное предприятие и его люди: Проблемы социально-экон. Поведения / В.М.Ворона, Е.И.Суименко, В.Е.Пилипенко, А.Г.Арсеенко, К.К.Грищенко, Н.А. Сакада и др.; Под общ. ред. В.М.Вороны, Е.И.Суименко. – Киев: Ин-т социологии НАНУ, 2001. -351 с.

Аграрна реформа в Україні: (Соціологічна діагностика)/ НАН України, Ін-т соціології; М.Баланівський, О.С.Гончарук, О.О.Іваненко, М.О.Сакада та ін.; За ред. В.І.Тарасенка. - К.: Ін-т соціології НАНУ, 2007. - 575 с

Ворона В.М., Суїменко Є.І., Сакада М.О. Безробіття в Україні як проблема модернізації соціального захисту //Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. - К.:Ін-т соціології НАН України, 1999. - С 144-158.

Суїменко Є.І., Семашко О., Сакада М.О. Особливості працевлаштування столичної молоді України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 2003. - №2. - С 160-183.

Тарасенко В.И., Сакада Н.А. Рынок земли – необязателен // День. - 2008. -12 авг., №142. - С 5.

Тарасенко, В.І., Сакада М.О. Аграрна реформа і село // Соціальний розвиток сільських регіонів: Матеріали учасн. міжнар. інтердисциплінар. конф., присвяч. 165-річчю з часу заснування Уман. держ. аграр. ун-ту та 150-річчю його перебування в Умані (21-23 травня 2009 p., м. Умань). - Умань, 2009. - С 9-12

Тарасенко В. I ., Сакада М.О. Дефіцит соціального захисту в Україні // Українське суспільство, 1992-2009: Динаміка соціальних змін. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2009. -С 416-426.

Тарасенко В.І., Сакада М.О. Стратегії реформування системи соціального захисту в Україні // Українське суспільство, 1992-2010: Соціологічний моніторинг. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2010. - С. 411-423.

Тарасенко В.І., Сакада М.О. Українське село: ризик зникнути // Українське суспільство: Двадцять років незалежності: Соціологічний моніторинг. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2011. - Т.1: Аналітичні матеріали. - С 395-407.

Сакада М. Захист життєвих потреб сільських респондентів в умовах агрореформування в Україні // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С.251–259.

Сакада М.О. Становлення фермерства як процес соціоструктурних змін в українському селі // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Соціальні процеси в Україні: 4-а Всеукр. соціол. конф., 21 травня 2004 p., м. Київ. - К., 2004. - С.162-168.

Сакада М.О. Ставлення респондентів до змін у реформованому українському селі / М.О. Сакада // Український соціум. - К., 2005. - №1 (6). - С 54-59.

Сакада М.О. Електоральна поведінка сільського населення на президентських виборах 2004 року // Українське суспільство, 1994-2005: Динаміка соціальних змін. - К.: Ін-т соціології НАНУ, 2005. - С. 171-182.

Сакада М.О . Електоральна поведінка сільського населення на парламентських виборах у 2006 році/ М.О. Сакада // Українське суспільство, 1992-2006: Соціологічний моніторинг. - К.:Ін-т соціології НАН України, 2006. - С 370-377.

Тарасенко В., Сакада М. Українське село: ризик зникнення . Українське суспільство – 20 років незалежності. Соціологічний моніторинг. – Т.1. Аналітичні матеріали. – С. 395-407.

Тарасенко В., Сакада М. Стратегії реформування системи соціального захисту в Україні. Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг. – К. : ІС НАНУ. – С. 411-423.

 

Біографічна довідка

У 1967 р. закінчив філософський факультет Київського держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка, у 1972 р. – аспірантуру Ін-ту філософії АН України. Захистив кандидатську дисертацію на тему "Міжособистісні стосунки у виробничому колективі" (1974), ст. наук. співроб., з 1985 р., зав. сектору методологічного і методичного забезпечення роботи соціологічних служб підприємств і організацій. В Інституті соціології НАН України працює з 1991 р.

Сфера наукових інтересів : проблеми аграрної соціології в Україні, українське селянство, аграрна та земельна реформи, соціальний захист на селі, соціологія праці, соціологія управління.