Ручка Анатолій Олександрович

Доктор філософських наук, професор, Лауреат премії НАН України ім. М.С. Грушевського, Академік Української Академії політичних наук, Почесний доктор Міжнародної Кадрової Академії, Почесний член Соціологічної асоціації України

Телефон:
(044) 255-60-84
E-mail:
otd.soc@gmail.com
Ручка Анатолій Олександрович

Публікації

Ручка А.О. Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 року / А.О.Ручка// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Т. 2, вип. 1 (15) / [гол. ред. д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О.Шульга]. ― К.: ІC НАНУ, 2014. – С. 117-124.

Ручка А.О. Соціокультурний аналіз // Навч. програма. - К.: КНУКіМ, 2014. - 20 с.

Ручка А. Цінності і типи ціннісної ідентифікації в сучасному соціумі / М.Наумова, А.Ручка // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Т. 1, вип. 1 (15) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. ― К.: ІC НАНУ, 2013. – С. 285–297.

Ручка А.О. Класична соціологічна спадщина / А.О.Ручка В.В.Танчер // Соціологія. Навч. посіб. - Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.

Ручка А.О. Загальна соціологія / А.О.Ручка // Навч. програма. - К.: КНУКіМ, 2013. - 33 с.

Ручка А. Ціннісна зміна як провідна тема сучасного соціологічного аналізу/ Анатолій Ручка // Український інформаційний простір. – Число 1: Ч. 2. – К.: КНУКіМ, 2013. – С.163-169.

Ручка А. Цінності та ціннісна зміна у плинному світі / А. Ручка // Етносоціологічний та епістемологічний дискурс у науковому просторі/ За ред. В. Євтуха, Р. Радзіка, К. Кіслої. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервис», 2013 – С. 72 – 85.

Ручка А. Цінності та ціннісна зміна у сучасному суспільстві / Ручка Анатолій // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць – К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2013. — №6. — С. 172-179.

Ручка А. О. Ціннісна зміна як пріоритетна тема сучасного соціологічного дискурсу / А.Ручка // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів. Тези доповідей. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 28-29 листопада 2013. – К., 2013. С.124-127.

Ручка А. О. Ціннісна ідентифікація населення сучасної України / А.Ручка //«Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи». ІІ конгрес соціологічної асоціації України (Харків, 17-19 жовтня, 2013 р.): тез. доп. Харків, 2013. – С. 140-141.

Ручка А . Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності /А. Ручка // Смислова морфологія соціуму / За ред.Н.Костенко. – К.: ІC НАНУ, 2012. – С.91–123.

Ручка А . Політико-ідеологічна самоідентифікація населення сучасної України /А. Ручка // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг /За ред. д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н.М.Шульги. – ІС НАНУ, 2012. – С. 29-40.

Ручка А. Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності /А. Ручка // Смислова морфологія соціуму – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.91–123.

Ручка А . Культурний капітал та його реалізація в сучасному українському соціумі / А.Ручка, Л.Скокова // Вісник Маріупольського державного ун-ту. Зб. наук. пр. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. Вип.3. – Маріуполь: Маріупольський державний ун-т, 2012. – С. 114-122.

Ручка А.О . Політичні еліти як агенти суспільного порядку і розвитку/ Бакіров В.С., Ручка А.О. // Соціологія політик: [підручник у 2-х частинах]. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – Ч. І . – С.121-158.

Ручка А . Владні еліти як головні рушійні сили сучасного суспільства: [Рецензія на книгу: А. А. Зоткін «Львы» и «лисы» украинской политики. – К.: Наукова думка, 2010. – 344 с.] // Вісник НАН України. – 2011. – № 6. – С. 65-67.

Ручка А . Природа людини як предмет теоретико-соціологічного дискурсу / А.Ручка // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології. – К.: Ін-т культурології НАМ України, 2011. – С.22-31.

Ручка А.О . Філософська рефлексія феномену впливу / А. О. Ручка // Філософія і сучасність: науково-теоретичний і практичний журнал. – 2011. – № 6. – С.148-153.

Ручка А . Ціннісні пріоритети населення України за умов трансформації /А. Ручка// Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. – ІС НАНУ, 2011. – С. 201-215.

Ручка А . О. Інглгарт Рональд/ А. О. Ручка // Політична енциклопедія. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.238.

Ручка А. О . Штомпка Петро/А.О. Ручка, В.В. Танчер // Там само. – С.789.

Ручка А . Субкультурні риси статусних угруповань /А. Ручка // Субкультурна варіативність українського соціуму / За ред.А.Ручка, Н.Костенко.. – К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 35-50.

Ручка А . Субкультури як соціологічний конструкт /А. Ручка // Там само. – С.11-26.

Ручка А. Ціннісні пріоритети та культурні практики вікових груп /А. Ручка, Л. Скокова // Там само. – С.51-69.

Ручка А . Смисложиттєві орієнтири статусних угруповань соцуму /А. Ручка // Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н.М.Шульги. – ІС НАНУ, 2010. – С. 261-271.

Ручка А . Ціннісна ментальність вікових груп соціуму /А. Ручка // Соціологічні дослідження культури: концепції та практики: зб.наук.праць / наук.ред. Щербина В.М., відпов.ред. Наумова М.Ю. – К.: Ін-т культурології НАМУ, 2010. – С.117-127.

Ручка А . Культурний капітал сучасного українського соціуму: стан та особливості реалізації /А. Ручка // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 22-25.

Ручка А.О . Ціннісні пріоритети громадян України в умовах суспільних трансформацій / А. О. Ручка // Філософія і сучасність: Наук.-теорет. і практичний журнал. – Харківська держ. академія дизайну і мистецтв, 2010. – Вип. № 4. – С.55-62.

Ручка А . Цінності політичні / А.Ручка // Енциклопедичний словник з державного управління / За ред. Ю.В.Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П.Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – С.752.

Ручка А.О. Ціннісна ментальність українського соціуму в першій декаді нового століття // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін / За ред. д. ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009. – C. 285–292.

Ручка А.О. Інтерпретативна парадигма в німецькомовних соціальних науках // Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навч.посібник /За ред. Н.Костенко, Л.Скокової. – К.: ІС НАНУ, 2009. – C. 120–135.

Rucska A ., Szkokova L . A kulturális fogyasztói szokások átalakulása a 20. és a 21. század fordulóján // Ukrajna szineváltozása 1991–2008 Politikai, gazdasági, Kulturális és nemzetiségi attitűdök. /F.Csilla, V.Szereda.: Kalligram Kiadó, Pozsony, 2009. – 219–243.

Ручка А.О. Вебер Макс // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С.46–48.

Ручка А.О. Дюркгайм Еміль // Там само. – С. 118–119.

Ручка А.О. Знанецький Флоріан // Там само. – С. 140–142.

Ручка А.О. Консолідація демократична // Там само. – С. 181–182.

Ручка А.О. Ліпсет Сеймур Мартін // Там само. – С. 208–210.

Ручка А.О. Парсонс Толкотт // Там само. – С.284–286.

Ручка А.О. Сорокін Пітирим Олександрович // Там само. – С. 365–368.

Ручка А.О. Танчер Віктор Володимирович // Там само. – С. 382.

Ручка А.О. Токвіль Алексіс де // Там само. – С. 392–393.

Ручка А.О. Транзит демократичний // Там само. – С. 398–399.

Ручка А.О. Цінності політичні // Там само. – С.416-417.

Ручка А., Скокова Л . Статусна стратифікація і культурне споживання // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – С.149.

Ручка А. Статус і функції медіа у сучасному суспільстві // Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 11–29. [ Роздiл 1],

Ручка А. Особливості та чинники демократичної консолідації // Там само. – С. 48–60. [Роздiл 2],

Ручка А. Медіа і глобальна культура: контекст сучасності // Там само. – С. 133–152. [Роздiл 3], [ Лiтература]

Ручка А.О. Культура // Соціологія: Навч.посіб. / За ред. С. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Т–во «Знання», КОО, 2008. – С. 106–138.

Ручка А.О., Танчер В.В. Класична соціологічна спадщина // Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Т–во «Знання», КОО, 2008. – С. 45–105.

Ручка А.О. Дозвілля // Енциклопедія сучасної України. Т.8. – Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2008. – С.198–199.

Ручка А.О. Інфраструктурні зміни в культурній сфері сучасного українського соціуму // Зб. матер. Всеукр. наук.–практ. конф. “Культура в сучасному українському суспільстві”. – КНУКіМ, 2008. – С. 162–167.

Ручка А.О. Концепт “субкультура” та його застосування в соціології // Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика. – К., ДАКККіМ, 2008. – С. 14–20.

Ручка А. “Постпомаранчеве” ехо: динаміка затухання позитивних відчувань // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг/ За ред. д. ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 267–273.

Ручка А.О., Іващенко О.В. Рецензія на монографію: Цапко С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження) // Зб. наук. праць “Мультиверсум. Філософський альманах”. – 2008. – Вип. 72. – С. 243–244.

Ручка А., Скокова Л. Дім як приватний соціокультурний простір // Вісник Львівського ун–ту. Серія соціологічна. – Вип.2. – Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2008. – С. 162–181.

Ручка А., Скокова Л. Культурні зміни в сучасному українському соціумі // Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно–дозвіллєвої сфери в контексті євроінтеграційних процесів (Матерали Міжнародної науково–практичної конференції 12–13 травня 2008 р.). – Т.ІІ. – К.: ВЦ КНУКіМ. – С. 316–337.

Ruczka Anatolij, Skokowa Ludmiła . Dom jako prywatna przestrzeń praktyk kulturowych na Ukrainie przełomu XX i XXI w. // Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. Zbiór studiów pod redakcją Zbigniewa Opackiego i Dagmary Paza-Opackiej. – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańkiego. – Gdańsk, 2008 – s. 339–351.

Ручка А. Iнтегралiстська соцiологiя Пiтирима Сорокiна // Соцiологiчна теорiя: традицiї та сучаснiсть: Навч. посiб. / За ред. А.Ручки. – К.: IС НАНУ, 2007. – С.70–175. Лекції 2,3, 8 з навчального посібника

Ручка А. Iнкультурацiя як процес трансмiсiї культури // Українське суспiльство 1992–2007. Динамiка соцiальних змiн. – К.: IС НАНУ, 2007. – С. 372–380.

Ручка А.О . Нацiональна iдентичнiсть у контекстi євроiнтеграцiї // Вiсник КНУ ун–ту iменi Тараса Шевченка. Серiя: Соцiологiя, психологiя, педагогiка. – 2007. – № 27–28. – С. 17–19.

Ручка А . Шляхи i чинники формування спiльної iдентичностi українського суспiльства: позицiя фахiвцiв // Нацiональна безпека i оборона. – 2007. – № 9 (93) – С. 37–38.

Ручка А. , Скокова Л. Мистецтво у вимiрах соцiологiї // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. – 2007. – №1. – С. 209–211.

Ручка А.О., Петренко–Лисак А.О. Методичнi рекомендацiї до семiнарських занять з дисциплiни "Соцiологiя культури" (для спецiалiстiв, магiстрiв). – К.:МАУП, 2006. – 14 с.

Ручка А.О., Петренко–Лисак А.О. Соцiологiя культури. Навчальна програма (для спецiалiстiв, магiстрiв). – К.:МАУП, 2006. – 15 с.

Ручка А. Соцiокультурне пiдгрунтя демократичної консолiдацiї // Українське суспiльство 1992–2006. Соцiологiчний монiторинг. – К.: IС НАНУ, 2006. – С.347–355.

Ручка А. Соцiокультурнi iдентичностi в контекстi глобалiзацiйних перетворень // Культура – суспiльство – особистiсть: Курс лекцій: Навч. посiб. / За ред. Л.Скокової. – К..: IС НАНУ, 2006. – С. 7–49.

Ручка А.О. Мiжгрупова та внутрiшньо групова диференцiацiя цiннiсних прiоритетiв громадян України // Загальна соцiологiя: Хрестоматiя. – Днiпропетровськ: ДНУ, 2006. – С.226–238.

Ручка А.О. Цiннiснi прiоритети громадян з рiзними полiтико–iдеологiчними преференцiями // Загальна соцiологiя: Хрестоматiя. – Днiпропетровськ: ДНУ, 2006. – С.415–426.

Ручка А.О. Динамiка цiннiсних прiоритетiв громадян України // Життєтворчiсть особистостi: концепцiя, досвiд, проблеми. – Запорiжжя: Хортицький навч.–реабiлiтац. багатопрофiльний центр, 2006. – С.303–311.

Ручка А. Посторанжевые ощущения граждан или кто "выиграл" и кто "проиграл" в результате "оранжевой" революции в Украине // Полит.Ру. – 2006. – 25 января.

Ручка А. Дисперсiя культурного капiталу в сучасному українському соцiумi: порiвняльний аналiз // Українське суспiльство 1994–2005. Динамiка соцiальних змiн. – К.: IС НАНУ, 2005. – С. 312–321.

Ручка А.О. Постпомаранчевi вiдчування громадян: хто "виграв" i хто "програв" // Сподiвання на iншу Україну. Президентськi вибори – 2004 та навколо них: думки, настрої, оцiнки людей. – К.: IС НАНУ, 2005. – С. 40–49.

Ручка А.А. "Посторанжевые" ощущения граждан или кто "выиграл" и кто "проиграл" в результате "оранжевой" революции в Украине // Вестник общественного мнения. – 2005. – № 6. – С.17–24.

Ручка А.А. Гуманистическая проблематика в современном социологическом дискурсе // Гуманiзацiя вищої освiти: фiлософськi вимiри. – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С. 67–71.

Ручка А.А. Элиты транзитного общества: основные вопросы теоретико–проблемного анализа // Проблеми та перспективи формування нацiональної гуманiтарно–технiчної елiти: Зб. наук. праць / За ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г. Романовського. – Вип. 7–8 (11–12). – Харкiв: НТУ "ХПI", 2005. – С. 234–240.

Ручка А.О. Iнкультурацiя особистостi в контекстi дозвiллєвих практик i преференцiй // Педагогiчнi та рекреацiйнi технологiї в сучаснiй iндустрiї дозвiлля: Матер. мiжнар. наук.–практ. конф. 4–6 червня 2004 р. – Ч.1. – К.: КНУКiМ, 2004. – 
С. 234–240.

РучкаА. Динаміка ціннісних пріоритетів громадян України // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2004. – C.416–427.

Ручка А.О. Рецензія на монографію Танчера B . B ., Степаненка В.П. (ред.): “Суспільна трансформація концептуалізація, тенденції, український досвід”. – К.: ІС НАНУ, 2004. – 264 с. // Človek a spoločnosť.

Ручка А.О. “Свої” та “чужі” в ідентифікаційній свідомості громадян України // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні. – Вип. 4. – К.: САУ, ІС НАНУ, 2004. – С.304–309.

Ручка А.О. “Свої” та “чужі” в сучасному багатоскладовому суспільстві // Človek a spoločnosť.

Ручка А.О., Танчер В.В. Класична соціологічна­ спадщина // Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О.Макеєва. – К.: Знання, КОО, 2003. – С.43–97.

Ручка А.О. Культура // Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О.Макеєва. – К.: Знання, КОО, 2003. – С.98–129.

Ручка А.А. Культурные составляющие общест­венной связи // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2003. – № 577. – С.13–17.

Ручка А. Міжгрупова та внутрішньогрупова диференціація ціннісних пріоритетів громадян України // Українське суспільство – 2003. Соціо­логічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ, 2003. – С.314–328.

Ручка А. Украина может вызывать гордость // Українській державній незалежності, а разом і нам, громадянам України, 12 років. Хто ми?.. –http://dialogs.org.ua/ru/dialog/view/2. – 2003. – 10 вересня.

Ручка А. Элиты транзитного общества // http://dialogs.org.ua/ru/material/full/2/327. – 2003. – 2 грудня.

Ручка А.О. Інституціональний простір транзитного соціуму: особливості та чинники формування // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: 3-я Всеукр. соціол.конф., 18 квітня 2003 р., м.Київ. – К.: ІС НАНУ, 2003. – С.71–76.

Ручка А.О. Варіації національно–просторових ідентичностей // Соціокультурні ідентичності та практики /За ред. А.Ручки. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.156–164. 
Ручка А.О. Ідентифікаційний потенціал особистісних взірців // Соціокультурні ідентичності та практики. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.195–200.

Ручка А.О. Орієнтири концептуалізації ідентичності // Соціокультурні ідентичності та практики. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.10–98.

Ручка А.О. Політико-ідеологічні диференціації та ідентифікації // Соціокультурні ідентичності та практики. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.237–247. 
Ручка А.О. Динаміка ціннісних відданостей населення України: 1991–2000 роки // Там само. – С.181–184.

Ручка А.О. “Свої” та “чужі” в багатоскладовому суспільстві // Соціокультурні ідентичності та практики. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.142–155.

Ручка А.О. Роль громадян у демократизації суспільства // Основи демократії. Навч. посіб. – К.: АйБі, 2002. – С.366–382. 
Ручка А.О. Соціологія культури: програма курсу для студентів вищих закладів освіти // Соціологія культури в новому тисячолітті: навч.-метод. посіб. для викладачів та студентів. – Х.: Харк. національний ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2002. – С.8–26.

Ручка А.О. Проблема ідентичності в етнонаціональному просторі сучасного суспільства // Človek a spoločnosť. – 2001. Roc. 3, 1.

Ручка А.О. Ризик у слов’янській ментальності // Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. – К.: Стилос, 2001. – С.425–436.

Ruczka A ., Skokowa L . Wymiary tolerancji we wspołczesnym społeczeństwie ukraińskim // O potrzebie dialogu kultur i ludzi. – Warszawa: Wyd-wo Akademickie “Żak”, 2000. – S. 309–323.

Ручка А.О. Мовна ситуація та етнокультурна відкритість сучасного українського суспільства // Človek a spoločnosť. – 2000. Roc. 3, 1.

Ручка А.О. Культура // Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О.Макеєва. – Київ: «Укр.енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1999. – С. 68–91.

Ручка А.О. Культура // Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О.Макеєва. – Київ: «Укр.енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1999. – С. 68–91.

Ручка А.О., Костенко Н.В., Скокова Л.Г. Мас-медіа і культура в контексті соціальних перетворень // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / Під ред. М.О.Шульги. – Київ: ІС НАНУ, 1999. – С.541–589.

Ручка А.О., Піддубний В.А. Академічна наука крізь призму соціології // Віче. – 1999. – №1. – С.113–122.

Ручка А.О., Танчер В.В. Класична соціологічна спадщина // Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О.Макеєва. – К.: «Укр.енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1999. – С. 25–67.

Пірожков С., Ручка А. , Аза Л. Біженці в Україні: соціологічний портрет // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 1­–2. – С.176–191.

Ручка А.О., Скокова Л.Г. Відкритість українського суспільства: етнокультурний вимір // Розбудова держави. – 1998. – №7–8. – С. 102–107.

Ворона В.М., Піддубний В.А., Прибиткова І.М., Ручка А.О., Саєнко Ю.І., Скокова Л.Г. Шульга М.О. Академічна наука і науковці в сучасній Україні (за результатами соціологічного дослідження). – Київ: Інститут соціології НАН України, 1998.– 67 с.

Пирожков С.И., Ручка А.А. , Аза Л.А. Беженцы в Украине. – Киев: УВКБ ООН, 1997.

Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. - К.: Наук. думка, 1995. - 225 с.

Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли – К.: Наук. думка, 1992. – 263 с.

Ручка А.А. Ценностный подход в системе социологического знания. – Киев: Наук. думка, 1987. – 156 с.

Ручка А.О., Бакіров В.С. Теоретико-методологічний аналіз оцінного процесу // Філос. думка. – 1984. – № 4. – С. 125–126.

Аза Л.А., Поддуб ный В.А., Ручка А.А . Ценностные ориентации рабочей молодежи. – К.: Наук. думка, 1978. – 203 с.

Ручка А.О. Зростання соціальної активності робітничого класу в умовах розвинутого соціалізму. – К.: Політвидав України, 1977. – 77 с.

Ручка А.А. Социальные ценности и нормы. (Некоторые теоретические и прикладные вопросы социологического анализа). – К.: Наук. думка, 1976. – 152 с.

Біографічна довідка

РУЧКА Анатолій Олександрович (нар. 20 січня 1940 р., м.Темрюк Краснодарського краю, РСФСР) – український соціолог, спе­ціаліст з історії, теорії та методології соціології. Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1967 р.), аспірантуру при Інсти­туті філософії АН України, працював молодшим, старшим і провідним науковим співробітником цього Інституту (1971–1990 рр.). Захистив канди­датську дисертацію (1971 р.), докторську дисертацію за спеціальністю “прикладна соціологія” (1990 р.).

З часу створення Інституту соціології НАН України очолював відділ соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України 1991–2006 рр. У 1998–2001 рр. був заступником директора Інституту з наукової роботи. Працює в Інституті соціології НАН України на посаді головного наукового співробітника. Академік Української Академії політичних наук (1994 р.), професор (2000 р.), почесний доктор МКА (2000 р.), лауреат премії ім. М.С.Грушевського Президії НАН України за цикл наукових праць з соціології (2001 р.). Член редколегій часо­писів і збірників наукових праць: «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка», «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна» та ін. Здійснює активну викладацьку діяльність в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському національному університеті культури і мистецтв та інших вузах. Входить у склад Спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій Інституту соціології НАН України і Київського Національного університету культури і мистецтв. Був керівником і науковим консультантом понад 10 докторських і кандидатських дисертацій з проблем соціології.

А.О. Ручка є одним з провідних українських соціологів, який стояв у витоків формування соціології як наукової дисципліни в Україні, працює в цій галузі з 1967 р. Коло наукових інтересів: історія та теорія соціології; соціологія культури; соціокультурний аналіз; ціннісна проблематика, соціологія демократії; медіа-дослідження. А.Ручка є засновником аксіологічного напряму в сучасній українській соціології. Він є автором, співавтором і науковим редактором близько 20-тьох книжок і 200-ен статей з різноманітних проблем соціології. Це підручники, численні монографії, статті в часописах і наукових збірниках, які видавалися в Україні, Росії, Польші, Словаччині, Угорщині.