Рахманов Олександр Адольфович

доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Тел.
(044) 251-61-67
Email
kneu_1906@ukr.net
Рахманов Олександр Адольфович

Публікації

Індивідуальні наукові монографії:


Навчально-методичні посібники:

  • Рахманов, Олександр Адольфович Соціологія підприємництва [Электронный ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. А. Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2010. - 164 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-427-5.  Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-6282 від 12.07.10)
  • Рахманов О. АСоціальна стратифікація і класова структура суспільства: – К.: КНЕУ, 2011. – 21 с.
  • Рахманов О. А. Демократія в системі політичних відносин суспільства : навч.-метод. комплекс. – К.: КНЕУ, 2017. — 25 c.
  • Рахманов О. А.  Історія соціології (у 2-х кн.): навч. посіб. / О. А. Рахманов, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 279 с.

  • Рахманов О. А. Соціалізація та ідентифікація особистості у суспільстві : навч.-метод. комплекс / О.А. Рахманов. – К. : КНЕУ, 2017. – 27 с.

  • Рахманов, Олександр Адольфович. Соціологія економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Рахманов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 169 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-936-275-2 : Б. ц. 

  •  Рахманов, Олександр Адольфович. Соціологія підприємництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Рахманов ; [редкол.: С. О. Цимбалюк (голова), Л. В. Щетініна та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 154 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–274–5 : Б. ц. 


Обрані статті:

Біографічна довідка

Кваліфікаційні та почесні звання, нагороди:

1995 рік, Київський університет імені Тараса Шевченка. Факультет соціології та психології Київського університету імені Тараса Шевченка, спеціальність соціологія, присвоєно кваліфікацію спеціаліста «соціолог, викладач».
2007 р. в Інституті соціології НАН України захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата соціологічних наук (тема «Соціокультурні чинники інституціоналізації українського підприємництва»).
2013 р. в Інституті соціології НАН України захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора соціологічних наук (тема «Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні»).
2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 1996 р. по 2019 р. на різних посадах кафедри політології та соціології КНЕУ: аспіранта, асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри політології і соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Присвоєно почесне звання «Заслуженний працівник Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені "Вадима Гетьмана".
Відзначений Почесною Грамотою Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за великий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

В Інституті соціології НАН України провідний науковий співробітник з 2014 р.
Член Спеціалізованої ради Д 26.229.01на здобуття наукового ступень доктора (кандидата) соціологічних наук. Інститут соціології НАН
України.

Сфера наукових інтересів: Олігархізація України, дослідження соціальних аспектів підприємницької діяльності, процесу формування класу великих власників як суб’єкта соціально-економічних трансформацій в сучасній Україні, соціальної стратифікації та класової структури суспільства, етносоціологія, проблеми демократизації, отаманія в українському суспільстві 1917-1921.