Пилипенко Валерій Євгенович

Головний науковий співробітник, доктор соціологічних наук, професор, академік Нью-Йоркської академії наук, дійсний член Української спілки «Інтелект нації», академік Української академії політичних наук

Телефон:
044-255-75-30
Факс:
044-255-76-96
E-mail:
I-soc@I-soc.org.ua, Pilipenko57@mail.ru
Пилипенко Валерій Євгенович

Публікації

Кримський С.Б., Пилипенко В.Є., Салюк Ю.В. Верифікація соціальних прогнозів (методологічний аспект). 25 років потому. 2-е вид., перекл. з рос. / НАН України, І-нт соціології, Центр соціальних експертиз; відп. ред. Ю.О.Привалов. – Київ–Львів, Ліга- Прес, 2017. – 134 с.

Пилипенко В., Чепурко Г. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні. / Валерій Пилипенко, Гульбаршин Чепурко. – Київ – Львів, Ліга-Прес, 2017. – 184 с.

Пилипенко В., Сапєлкіна О., Чепурко Г. Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір / Валерій Пилипенко, Олена Сапєлкіна, Гульбаршин Чепурко / Від. ред. Ю.О.Привалов. – К. – Л. : Ліга-Прес, 2016. – 130 с.

Пилипенко В.Є., Позднякова-Кирбят'єва Е.Г. Вища освіта в Україні: історія та пострадянські реалії (соціологічний аналіз). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 152 с.

Пилипенко В.Є. Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер життєдіяльності суспільства. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 326 с.

Пилипенко В.Е. Ценности в контексте социологии медицины. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – 128 с.

Пилипенко В.Є. Ринок праці в аграрному секторі: проблеми мотивації зайнятості. – К.: Фолиант, 2008. – 175 с.

Пилипенко В.Є. Владна еліта у контексті суспільного розвитку. – К.: Фолиант, 2008. – 158 с.

Пилипенко В.Є. Етнічні спільноти столиці у дзеркалі соціології. – К.: Фолиант, 2007. – 200 с.

Пилипенко В.Є. Людина в ринковому суспільстві: орієнтації, поведінка, культура. – К.: Фолиант, 2005. – 224 с.

Пилипенко В.Е. Социокультурная детерминация подростковой агрессии. – К.: Фолиант, 2004. – 174 с.

Пилипенко В.Е. Социальный диалог. Социальное партнерство. Социальное государство. – К.: Академия труда и социальных отношений федерации профсоюзов Украины, 2002. – 189 с.

Пилипенко В.Е. Реформи. Підприємництво. Культура. – К.: Фолиант, 2001. – 150 с.

Пилипенко В.Є. Людина в ринковому суспільстві: орієнтації, поведінка, культура. – К.: "Фоліант", 2005. – 224 с.

Пилипенко В.Е. Субъективный компонент в социологическом познании. – К.: Фолиант, 2000. – 129 с.

Пилипенко В.Е. Социально-политическая эффективность управленческой деятельности (Теоретико-методологический анализ). – К.: Фолиант, 1998. – 158 с.

Пилипенко В.Є. Соціологія підприємництва. – К.: Європа, 1997. – 104 с.

Пилипенко В.Е. Социальная регуляция трудового поведения (социологический анализ). – К.: Наукова думка, 1993. – 126 с.

Пилипенко В. Е., Поддубный В. Е., Черненко И. В. Социальный морфогенез: эволюция и катастрофы (синергетический подход). – К.: Наукова думка, 1993. - 96 с.

Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов: методологический аспект.– К.: Наукова думка, 1992. – 116 с.

Пилипенко В.Е. Организация. Труд. Эффективность. – К.: Наукова думка, 1991. – 132 с.

Вибрані статті:

Пилипенко В. Метатеоретизування в соціології: особливості, типи та напрями / Валерій Пилипенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – №2. – С. 59–76.

Pylypenko V., Privalov Yu. The Political Elite of Ukraine: Historical and Sociological analysis / Valerii Pylypenko, Yurii Privalov // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – №4. – С. 171–190.

Пилипенко В., Волянська О., Сапєлкіна О. Агресія як соціальна дія / Валерій Пилипенко, Олена Волянська, Олена Сапєлкіна. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. –№ 4. – С. 119–141.

Пилипенко В. Релігія як чинник цивілізаційного вибору / В.Пилипенко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 3 (17). / Головні редактори д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 198–204.

Пилипенко В., Привалов Ю. Георг Зіммель / В.Пилипенко, Ю.Привалов // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною ґалереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – К.: Ін-т
соціології НАН України, 2015. – С. 76–87.

Пилипенко В., Привалов Ю. Карл Мангайм / В.Пилипенко, Ю.Привалов // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною ґалереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – К.: Ін-т
соціології НАН України, 2015. – С. 144–151.

Пилипенко В. Ральф Дарендорф / В.Пилипенко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною ґалереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. 248–257.

Пилипенко В. Спенсер Герберт / В.Пилипенко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною ґалереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. 38–49.

Пилипенко В. Фердинанд Тьоніс / В.Пилипенко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною ґалереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. 59–68.

Пилипенко В.Є. Поведінка населення за умов реформування українського суспільства: проблема дослідження / Пилипенко В.Є. // Європейська модель розвитку українського суспільства: стратегічні пріоритети розвитку та інноваційні рішення. – Одеса: Причорноморський центр дослідження проблем суспільства, 2015. – С. 93–102.

Пилипенко В.Є. Історична свідомість: соціологічний вимір / В.Пилипенко // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології. – Донецьк, 2013. – С. 137–162.

Пилипенко В.Є. Підприємство в сучасному суспільстві / В.Пилипенко // Україна: аспекти праці. –2013. – №2.– С. 109–117.

В.Пилипенко, Ю.Сапелкін. Освітній простір України у дзеркалі соціології / В.Пилипенко, Ю.Сапелкін // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н.В.Ворони, д. соц.н. М.Шульги. – К.:Інститут соціології НАН України, 2012. – С.395-401.

В.Пилипенко. Вітчизняне підприємництво: витоки, генеза, перспективи / В.Пилипенко // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали / За Ред. д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – С. 381–394.

В.Пилипенко. Взаємовідносини лікаря і пацієнта за ринкових реалій / В.Пилипенко // // Українське суспільство 1992–2010. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н.В.Ворони, д. соц.н. М.Шульги. – К.:Інститут соціології НАН України, 2010. – С.424-430.

Валерий Пилипенко Человек в рыночных условиях: вербальное поведение и оценка реформ //Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №.1.

Валерий Пилипенко, Елена Волянская (Харьков) Подростковая агрессия в контексте современной социокультурной ситуации // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2004. - №4.

Валерий Пилипенко Социум. Безопасность. Риски // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2001. - №4.

Валерий Пилипенко Общество. Личность. Конфликт // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2000. - №3.

Валерий Пилипенко Социологическая наука и электоральные процессы в Украине // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - №4.

Навчальні посібники:

Спеціальні та галузеві соціології: Навч . посіб . / В.Є.Пилипенко, І.М.Попова, В.В.Танчер та ін. – К.: 2004. – 350 с.

В.Е.Пилипенко, Э.А.Гансова, В.С.Казаков и др. Экономическая социология: Уч. пособ. / Под ред. В.Е.Пилипенко. –К.: МАУП, 2002.–296 с.

Економічна соціологія. Навч. посібник / Під заг. ред Ворони В.М., В.Є.Пилипенка. – К.: Інститут соціології НАН України, 1998. – 272 с.

Біографічна довідка

В.Є.Пилипенко закінчив у 1982 році філософський факультет (відділення психології) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко. У 1988 році в Інституті філософії АН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціальна ефективність вдосконалення колективності праці». Докторську дисертацію на тему «Соціальна регуляція трудової поведінки» було захищено у 1994 році в Інституті соціології НАН України. В.Є.Пилипенко працює в Інституті соціології НАН України з часів його створення (у 1990 р.). Сфера наукових інтересів: економічна соціологія, соціологія молоді, соціальна психологія, соціологія політики, теорія, методологія та методика соціологічних досліджень. В.Є.Пилипенко є науковим редактором і автором перших в Україні учбових посібників «Экономическая социология» (Київ, 1997, 2002 рр.) та «Спеціальні і галузеві соціології» (Київ, 2003, 2007 рр.) та членом редакційних колегій наступних журналів та збірників: «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Вісник Одеського національного університету», «Держава. Суспільство. Армія», «Наукові записки КНЕУ», «Вісник Академії праці і соціальних відносин академії профспілок України», «Ринок праці та зайнятості населення». Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій в Інституті соціології та Інституті філософії НАН України, голова дослідницького комітету Соціологічної асоціації України з питань економічної соціології, соціології праці та управління.