Піддубний Володимир Андрійович

Телефон:
044-255-75- 41

Публікації

Поддубный В.А. Ценностные ориентации рабочей молодежи. - К.: Наукова думка, 1978, в соавторстве с Азой Л.А. и Ручкой А.А.

Піддубний В.А. Керівник: організатор і вихователь. - К.: Політвидав, 1985, у співавторстві з Сакадою М.О. та Суїменко Є.І.

Поддубный В.А. Социальный морфогенез: эволюция и катастрофы. - К.: Наукова думка, 1993, в соавторстве с Пилипенко В.Е. и Черненко И.В.

Піддубний В.А. Інноваційний аспект соціоекономічної діяльності // Економічна соціологія. - К., 1997.

Піддубний В.А. Цивілізація та етнос //Феномен нації: основи життєдіяльності. - К., 1998.

Піддубний В. Соціальний капітал як основа соціальної самоорганізації поселенських спільнот / В. Піддубний // Соціальні виміри поселенської структури (досвід соціальної паспортизації) / відп. ред. Ю. Саєнко, О.Г. Рогожин. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 156 – 186.

Піддубний В. Адорно Теодор, Коулмен Джеймс Семюель / В.Піддубний // теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2015. – С.175-181; С. 225-230 (0,8 д.а.).

Піддубний В.А. Цивілізаційний вибір українського суспільства: соціальні координати і ризики/ Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І.// Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 лютого 2015р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. – С. 51-54. (0,25 д.а.).

Піддубний В.А. Соціальний контекст інтеграції соціуму в глобальну цивілізацію / В.А. Піддубний, Ю.О.Привалов // Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня), 2016. – С. 56-59.

Піддубний В.А., Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики- перспективи / В.А. Піддубний, Ю.В.Сапелкін // «Нові завдання суспільних наук у XXI столітті». – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 червня 2016). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. – С. 53-56.

Piddubny V., Chepurko G., Social capital in transformation of economy of Ukraine // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. №1. – С. 188-197.

Піддубний В. Модернізація українського суспільства в контексті цивілізаційного вибору/ Г.Чепурко, В. Піддубний// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 4 (17) [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – (0,5 д.а.).

Піддубний В.А. Модернізація в соціологічному пізнанні глобалізаційних процесів/ В.А. Піддубний, О.С. Гончарук// Фактори та умови модернізації досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2-3 червня 2017 року). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. – с.51-55 (0,2 д.а.).

Біографічна довідка

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка в 1969 р. З 1969 по 1991 рр. працював науковим співробітником в Інституті філософії НАН України. З 1991 року працює в Інституті соціології НАН України.


З 1970 року - член Соціологічної асоціації України. З 1998 - член-кореспондент Української академії наук
національного прогресу.

Сфера наукових інтересів - суспільство в кризових ситуаціях, соціологія управління, соціологія етносу,
соціальна експертиза. У соціології катастроф здійснив синергетичний підхід до вивчення тенденції
трансформації соціального морфогенезу; розробив соціально-психологічну модель впровадження
нововведень в умовах трансформаційних процесів в суспільстві. Обґрунтував статус і функції соціальної
експертизи як механізму передбачення соціальних наслідків; цивілізаційного вибору українського суспільства; Запропонуємо інтегральне визначення цивілізації.