Паращевін Максим Анатолійович

Доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник

Телефон:
(044) 255-63-71
E-mail:
paraschevin@ukr.net
Паращевін Максим Анатолійович

Публікації

Монографії:

Паращевін М. Релігія в Україні: траєкторія інституційних змін : [монографія] / Максим Паращевін ; НАН України. Ін-т соціології ; відп. за вип. Л. Лещенко. Київ : Ін-т соціології НАН України, 2017. 360 с.

Паращевiн М.А. Iнтегративна роль релiгiї: iсторико-соцiологiчний нарис. К. : IС НАНУ, 2004. 152 с.

Брошюри:

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018) / Резюме дослідження [С. Колишко, М. Паращевін, В. Яворський]; під заг. ред. Т. Печончик. Київ, 2018. 96 с.
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html

Максим Паращевін. Релігія та релігійність в Україні / За ред. С.Макєєва. Переднє слово О.Іващенко. К.: Інститут політики, Інститут соціології НАН України, 2009. 68 с.
https://polityka.in.ua/userfiles/religiya_i_religiynist_v_Ukraini_2008.pdf

Розділи в колективних монографіях:

Паращевін М. Депопуляція: впливи на якість людського потенціалу // Загрози людському потенціалу в Україні: соціальні аспекти / [О.Г.Злобина, М.О.Шульга, М.А.Паращевін, Н.І.Соболєва,]; за наук.ред. О.Г.Злобіної. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. С. 16–24.

Паращевин М. Толерантність як чинник інтегративно-дезінтегративних процесів у суспільстві // Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму. К. : Інститут соціології НАН України, 2016. С. 185–222. 

Паращевин М. Доверие как социальный ресурс / Максим Паращевин, Наталия Соболева, Татьяна Стеценко // Общество без доверия / Под ред. Е. Головахи, Н. Костенко, С.Макеева. К. : Институт социологии НАН Украины, 2014. С. 13–55. [

М.Паращевін Релігія в сучасному українському суспільстві: потенціал впливу // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К. : Інститут соціології НАН України, 2014. С. 403–417.

М. Паращевін Можливості релігійної регуляції соціальної поведінки // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О. Злобіної. К. : Інститут соціології НАН України, 2013. С. 64–77. 

М. Паращевін Особливості релігійної регуляції в умовах суспільних трансформацій // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О. Злобіної. К. : Інститут соціології НАН України, 2013. С. 222–239. 

М. Паращевін Релігія в полі смислів // Смислова морфологія соціуму / За ред. Н. Костенко. К. : Інститут соціології НАН України, 2012. С. 252–292. 

М.Паращевін Соціальні інтереси і релігійні практики // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О. Злобіної. К. : Інститут соціології НАН України, 2011. С. 244–262. 

М. Паращевін Традиціоналізм як стратегія поведінки в контексті соціокультурної модернізації (вікові та релігійні чинники) // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. К. : Інститут соціології НАН України, 2012. С. 15–20.

М. Паращевін Динаміка культурного капіталу та його вплив на поведінкову активність // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. К. : Інститут соціології НАН України, 2012. С. 43–56.

М. Паращевін Місце релігії в стратегіях пристосування до кризових умов // Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів. К. : ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”, 2010. С. 91–100. 

М.Паращевін Гедоністичні елементи сучасних стилів життя населення України // Стилі життя: панорама змін. К.: Інститут соціології НАН України, 2008. С. 291–344. 

М.Паращевін Ірраціональні складові соціального ареалу життя особистості // Соціальний ареал життя особистості. К.: Інститут соціології НАН України, 2005. С. 308–368.

Статті:

М. Паращевін Динаміка людського потенціалу в умовах депопуляції України // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. 2018. Випуск 10 (21). С. 274–286. 

М. Паращевін Специфіка впливу церковно-релігійного чинника на стан соціальної напруженості в українському суспільстві // Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін. № 5 (19). К. : Інститут соціології. 2018. С. 387–395. 

Паращевін М. А. Вплив релігійності на поширеність цінності традиціоналізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №3. С. 89–101.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2017_3_10

Паращевін М.А. Концепція «громадянської релігії» як пізнавальний конструкт та політичний інстумент? // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 74.  С. 143–154.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2017_74_18

Паращевін М. А. Место религии в представлениях о смысле жизни: российский и украинский контекст // Социодинамика. 2017. № 3. С.68–79.
https://e-notabene.ru/pr/article_19798.html

Паращевін М. А. Реалізація релігією функції соціальної ідентифікації в сучасному українському суспільстві // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 9 (20). С. 298–311. 

Паращевін М.А. Сприйняття населенням України діяльності релігійних організацій: конфліктологічна складова // Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін. № 4 (18). К. : Інститут соціології. 2017. С. 375–387. 

Паращевін М. А., Мартинюк І. О. Довіра до церкви як показник її інституціонального впливу // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 69–70. С. 147–158.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2016_69-70_20

Паращевін М. А. “Західні” та “східні” цінності в свідомості населення України: конфесійний ракурс // Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін. Випуск 3(17). К. : Інститут соціології, 2016. С. 205–220. 

Паращевін М. А. Конфесcиональные особенности геополитических ориентаций населения Украины // Мониторинг общественного мнения : Экономические и социальные перемены. 2016. №5[135]. С. 111–126.
https://www.monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/article/view/502/463

Паращевін М. А. Рівень толерантності до релігій в українському суспільстві // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 8 (19). К. : Інститут соціології НАН України, 2016. С. 200–211. 

Паращевін М.А. Сучасні теорії та концепції релігійної динаміки: можливості застосування до українських реалій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. № 3/4 (31/32). С. 97–103.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2016_3-4_15

Паращевін М. А. Відмінності ціннісних орієнтацій православних і греко-католицьких віруючих України (дані соціологічних досліджень) // Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. К. : УАР, 2015. С. 269–274.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2015_73_43

Паращевін М. А. Релігія як потенційний чинник толерантності/нетолерантності // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 7(18). К. : Інститут соціології НАН України, 2015. С. 242–252. 

Паращевін М. А. Релігія як чинник соціальної інтеграції в умовах сучасної України: теорія та реальність // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. 2015. Випуск 21. С. 200–204.

Паращевін М. А. Толерантність в сучасному українському суспільстві: загальний стан та регіональні особливості // Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін. Випуск 2(16). К. : Інститут соціології, 2015. С. 270–280. 

Паращевін М. А. Конвергенції теорія / Енциклопедія сучасної України. Том 14. — Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, К., 2014. С. 243–244.

Паращевін М. А. Комунікація масова / Енциклопедія сучасної України. Том 14. — Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, К., 2014. С. 232–233.

Паращевін МПоказники узагальненої довіри серед населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 1(15) / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. К. : Ін-т соціології НАНУ, 2014. Т. 1. С. 133–140.

Паращевін М. А. Проблема розведення довіри зі спорідненими феноменами // Соціологія, політологія, наук. журнал. К. : НАУ, 2014. №1. С. 58–62.
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/11110/1/15.pdf

Паращевин М. Социально-функциональные характеристики религии в постсоветстких славянских странах // Социологический альманах. Минск, «Беларуская навука», 2014. Вып. 5. C. 279–286. 

Паращевін МХарактер взаємозв’язку релігійності та екзистенційної безпеки // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. К. : Ін-т соціології НАНУ : Азбука, 2014. Вип. 6(17). C. 267–276.

Паращевін М. Релігія як соціальний інститут: реальність чи метафора  // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. Вип. 5(16). К.: ІС НАНУ, 2013. С. 588–602.

Паращевін М. Релігія як фактор суспільної активності населення   // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. С. 128–134.

Паращевін М. Вплив релігійності на стан довіри/недовіри в суспільстві // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. К. : ІС НАНУ, “Азбука”, 2012. С. 474–485.

Паращевін М. Чи впливає релігійність на морально-психологічну готовність до модернізації України? // Соціальні виміри суспільства [Зб. наук. праць]. Вип. 4 (15). К. : ІС НАНУ, 2012. С. 156–167.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/svs_2012_4_12

Паращевін М. Довіра населення України до релігійних організацій: динаміка часів державної незалежності // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг : У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К. : Інститут соціології НАН України, 2011. С. 493–501. 

Паращевін М. Проблеми релігійної регуляції соціальної поведінки // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 3(14). К. : Інститут соціології НАН України, 2011. С. 63–75.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/svs_2011_3_7

Паращевін М. Гедоністичні цінності в свідомості населення України // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. К., Інститут соціології НАН України, 2010. С. 330–338. 

Паращевiн М.А. Релігія та соціальні інтереси особистості та груп: до постановки проблеми // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 2(13). К. : Інститут соціології НАН України, 2010. С. 310–321.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/svs_2010_2_27

Паращевiн М. А. Релігійність та цінності особистості // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 1(12). К. : Інститут соціології НАН України, 2009. С. 327–336.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/28841/28-Parashchevin.pdf?sequence=1

Паращевiн М. А. Чинник релігії: роль віри в життєвих випробуваннях // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В.Ворони, М.Шульги. К. : ІС НАНУ, 2009. С. 328–337.

М. Паращевін Конфесійна належність і специфіка суспільних інтересів особистості // Українське суспільство 1992-2008. Динаміка соціальних змін / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К. : Інститут соціології НАН України, 2008. С. 314–323.

Паращевiн М. А. Чи перебуває культура України під загрозою? // Соціальні виміри суспільства. Випуск 11. К. : Інститут соціології НАН України, 2008. С. 286–297. 

Паращевiн М. А. Гедонізм як соціальна проблема // Соціальні виміри суспільства. Випуск 10. К. : Інститут соціології НАН України, 2007. С. 293–299.

Паращевiн М. А. Рівень гедонізму в суспільстві: оцінки й самооцінки українців // Українське суспільство 2007. Соціологічний моніторинг. К. : Інститут соціології НАН України, 2007. С. 328–337.

Паращевiн М. А. Гедоністичні орієнтації серед населення України // Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг. К., 2006. С. 268–276.

Паращевiн М. А. Глобалізація і культура: гомогенізація чи дифузія? // Соціальні виміри суспільства. Випуск 9. К. : Інститут соціології НАН України, 2006. С. 223–232. 

Максим Паращевин Теория секуляризации в европейском научном дискурсе  // Социология: теория, методы, маркетинг. 2006. №2. C. 90–102.

Паращевiн М. А. Культурний простiр у контекстi глобальних процесiв // Соцiальнi вимiри суспiльства. Вип. 8. К. : IС НАНУ, 2005. С. 166–174.

Паращевiн М. А. Мiжособистiсна довiра в українському суспiльствi // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. К. : IС НАНУ, 2005. С. 332–340.

Максим Паращевин Социокультурные изменения в контексте глобальных процессов глазами населения Украины  // Социология: теория, методы, маркетинг. 2005. №3. C. 194–206.

Паращевiн М. А. Оцiнка соцiальної ролi релiгiї у функцiоналiстськiй соцiологiї // Соцiальнi вимiри суспiльства. Вип. 7. К. : IС НАНУ, 2004. С. 81–97.

Паращевiн М. А. Соцiальна солiдарнiсть в українському суспiльствi: тенденцiї змiн // Українське суспiльство 1994-2004. Монiторинг соцiальних змiн. К. : IС НАНУ, 2004. С. 448–457.

Паращевiн М. А. Сприйняття процесiв глобалiзацiї населенням України // Українське суспiльство - 2003. Соцiологiчний монiторинг. К. : IС НАНУ, 2003. С. 365–375.

 

Біографічна довідка

В 1997 році закінчив факультет соціології й психології (спеціальність “соціологія”) Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. В 2000 році закінчив аспірантуру Інституту соціології НАН України. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю “22.00.01. – теорія та історія соціології”. Автор понад 40 публікацій у наукових виданнях. В 2004 році опублікована індивідуальна монографія “Iнтегративна роль релiгiї: iсторико-соцiологiчний нарис”. В 2009 році підготував брошуру “Релігія та релігійність в Україні”, у якій проведений аналіз даних масового опитування щодо характеру релігійних орієнтацій населення України. Основні роботи – в сфері соціології релігії та соціології культури. З 2001 року працює в Інституті соціології НАН України.