Костенко Наталія Вікторівна

Доктор соціологічних наук, професор, завідуюча відділу

Телефон:
(044)255-60-84
Факс:
(044) 255-76-96
E-mail:
Natalia.Kostenko@gmail.com
Костенко Наталія Вікторівна

Публікації

Костенко Н . З приводу спостереження за примхами культури // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 4. – С. 113–132.

Костенко Н. Медіа-динаміка: тренди і відхилення // Вектори змін українського суспільства / [за ред. д. екон. н. В.М.Ворони, д.соц.н. М.О.Шульги]. ― К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 326-348.

Костенко Н. Збройний конфлікт на Сході та президентські вибори-2014 в українських телевізійних новинах / Н.Костенко, С.Макеев // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Т. 1, вип. 1 (15) / [гол. ред. д.соц.н. М.О.Шульга]. ― К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 147-162.

Костенко Н . Заключение: к социологии недоверия / Н.Костенко, С.Макеев // Суспільство без довіри / [за ред. д. філос. н. Євгенія Головахи, д. соціол. н. Наталії Костенко, д. соціол. н. Сергія Макеєва]. ― Київ : ІС НАНУ, 2014. – С. 319–330.

Костенко Н. Фокус-группы: реформационные инициативы в призме недоверия / Н.Костенко, О.Максименко // Суспільство без довіри/ [за ред. д.філос.н. Євгенія Головахи, д.соц.н. Наталії Костенко, д.соц.н. Сергія Макеєва]. ― К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 228-318.

Костенко Н. Флуктуації телевізійних преференцій / Н. Костенко // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ За ред. д.е.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.384-395.

Костенко Н. К социологии недоверия / Н.Костенко, С.Макеев // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2014. - №3. – С. 3–15.

Костенко Н. Від укладача / Н. Костенко // Інтерпретації соціологічні: пам’яті В.Л.Оссовського / Укладач Н.Костенко. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 5-8

Костенко Н. Общество в перспективе смысла / Н. Костенко // Матеріали 1-ї Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві», 2 лист. 2012 р. / Київ. нац. ун-т імені Т.Шевченка / під заг. ред. В.І.Судакова, О.Д.Куценко. – К.: Логос, 2013. – С.18-27.

Костенко Н. Движение культуры в социологическом рассмотрении / Н. Костенко // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. 11 Конгрес САУ: тези доповідей (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С.132-133.

Костенко Н. Социокультурная динамика в контекстах модернизации / Н. Костенко // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів. Тези доповідей. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 листопада 2013 р.. – К., 2013. – С. 162-163. 

Костенко Н. Методологічні напруженості розуміння смислу в соціології / Н. Костенко // Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.Костенко. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С.39-58.

Костенко Н. Смислова сегментація соціуму / Н. Костенко // Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.Костенко. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 295-312.

Костенко Н. Стан і динаміка політичних новин у парламентській компанії 2012 р. / Н. Костенко // Доступ до медіа: вибори 2012. Аналітичний звіт. – К. : Академія української преси, 2012. – С. 9-18. 

Костенко Н. Динаміка медіаспоживання в Україні та європейських країнах // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н.М.Шульги. – ІС НАНУ, 2012. – С. 384-394.

Kostenko N. Through the looking glass: D o western leadership assessments work in cross-cultural contexts? [Electronic recourse] / J. Barnes, B. Johnson, S. Buko, N. Kostenko. Do western leadership assessments work in cross-cultural contexts? [Electronic recourse] // Manuscript. – 2012.

Костенко Н. Тестирование шкалы культурной компетентности (CQS): украинская аудитория / Н. Костенко, Л. Скокова // Социология: теория, методы, маркетинг, 2012. – № 4. – С. 158–193.

Костенко Н . Владна перспектива медіа / Н. Костенко // Ліберальний дискурс 
мас-медіа: Навч. посіб. – К.: АУП, 2011. – С.30-46.

Костенко Н. Знание о смыслах: исследование глубины и поверхности / Н. Костенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 4. – С.3-31.

Костенко Н. Социология как приключение в предлагаемых обстоятельствах / Н.Костенко // Соціологічна культура: числа і смисли. Матеріали соціологічних читань пам'яті Н.В.Паніної. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С.82-89.

Н.Костенко. Умови суспільної комунікації й практики медіа / Н.Костенко // Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С.428-443.

Наталия Костенко Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и теории медиа // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2010. - №.1.

Костенко Н. Вступ / Н.Костенко, А.Ручка // Субкультурна варіативність українського соціуму. – К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 5-10.

Костенко Н. Медіа стилі в європейському ландшафті / Н. Костенко // Там само. – С.146-174. 

Костенко Н. Поточні концептуалізації культурних порядків / Н.Костенко // Там само. – С.27-34.

Костенко Н.В . Соціокультурна диференціація і динаміка культурних стандартів / Н.В.Костенко // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь; за ред. В.М.Гейця [та ін.] – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – С.483-488.

Костенко Н . Медиа в выборах: между политикой и культурой / Н.Костенко // Соціологія політики: Хрестоматія: У 2-х т.; [авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов]. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2010. – Т.ІІ;Ч.І. – С. 244-259.

Костенко Н.В . Кількісне і якісне: взаємні претензії та спільні перспективи / Н.В.Костенко // Якісні дослідження в соціологічних практиках: [навч.посіб]; за ред. Н.Костенко, Л.Скокової. – К.: ІС НАНУ, 2009. – C. 8–26.

Kostenko N . Television as total practices and liberalization of distinctions: the Ukrainian case // Civitas. Revista de Ciencias Sociais. Porto Alegre. – 2009. – Vol.9, № 1. – P. 36–50.

Костенко Н.В. Информационно-культурные стили в России и Украине // Социологический журнал. – 2009. – № 1. – С. 47-69.

Костенко Н. Масова комунікація. - Розділ 6 // Соціологія : Навч.посіб. / За ред. С.Макеєва. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. - С. 216-255.

Костенко Н. Владна перспектива медіа // Медіа. Демократія. Культура. - К.: ІС НАНУ, 2008. - С. 30-47.

Костенко Н. Презентація політики у новинному форматі // Там само. - С. 87-109.

Костенко Н. Моніторинг політичних новин у парламентський кампанії 2007 року // Медіа. Демократія. Культура. - К.: ІС НАНУ, 2008. - С. 310-328.

Костенко Н. Моніторинг політичної реклами: серпень-вересень 2007 року // Там само. - С. 329-344.

Костенко Н., Іванов В. Моніторинг передвиборної кампанії в новинах та рекламі 10-ти провідних телеканалів. // Наук. записки Ін-ту журналістики - 2008. - Т. 24. - С. 189-193.

Костенко Н. Інформаційно-культурні стилі в європейських країнах // Українське суспільство 1992-2008. Соціологічний моніторинг. - К.: ІС НАНУ, 2008. - С. 196-206.

Наталия Костенко, Сергей Макеев Место и время социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2008. - № 1.

Костенко Н. Телебачення мiж фактом та iнтерпретацiєю // Українське суспiльство 1992-2007. Динамiка соцiальних змiн. - К.: IС НАНУ, 2007. - С. 409-422.

Костенко Н. Теоретичний дискурс про медiа та масову комунiкацiю // Соцiологiчна теорiя: традицiї та сучаснiсть: Навч. посiб. / За ред. А.Ручки. - К.: IС НАНУ, 2007. - С. 290-312.

Костенко Н. Национальные аудитории медиа в сравнении // Украинское общество в европейском пространстве / Под ред. Е.Головахи, С.Макеева. - К.: ИС НАНУ; ХНУ имени В.Н.Каразина, 2007. - С. 174-204.

Костенко Н. Продукування i легiтимацiя культурних iдентичностей // Культура - суспiльство – особистiсть : Навч. посібник / За ред. Л.Скокової. – К.: IС НАНУ, 2006. - С.50-81.

Костенко Н., Макеєв С. Монiторинг медiа: випадок полiтичної реклами // Там само. – К., 2006. - С.202-242.

Костенко Н. Флуктуацiя довiри до українських медiа // Українське суспiльство 1992-2006. Соцiологiчний монiторинг. - К.: IС НАНУ, 2006. - С.391-399.

Костенко Н., Iванов В. Полiтична реклама на телебаченнi // Телерадiокур'єр. - 2006. - №2(48). - С.46-47.

Костенко Н., Iванов В., Макеєв С. Парламентськi вибори-2006 в новинах, рекламi, пресi. - К., 2006. - 93 с.

Наталия Костенко Публичные императивы медиа: время выборов // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - № 3.

Костенко Н., Iванов В. (ред.) Новини vs. новини. Виборча кампанiя в новинних телепрограммах. - К.: Центр вiльної преси, 2005. - 190 с.

Наталия Костенко Метаморфозы новостей: от произвольного знания к политическому факту // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2005. - №.3.

Костенко Н. Полiтичний кредит довiри україн-ським медiа // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. - К.: IС НАНУ, 2005. - С. 78-86.

Костенко Н.В. Лібералізовані відмінності і тотальні ефекти в практиках телебачення // Človek a spoločnosť. http://www.saske.sk/cas/2–2004/index.html. – 2004. – Ročník 7. – Číslo 2.

Костенко Н. Медіа: конфіденційність масової інформації // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2004. – C.494-507.

Костенко Н.В. Узнаваемая реальность новостей: особенность современной медиакультуры // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні. – Вип. 4. – К.: САУ, ІС НАНУ, 2004. – С.34-41.

Kostenko N. Cultural Identities: Transformation and Recognition // Ukrainian Sociological Review 2000–2001. – К.: ІS NASU, 2003. – С. 66-89.

Kostenko N., Androsenko T., and Males L. Ukraine: In Search of Holidays: The Case of Ukraine // National Days / National Ways. Historical, Political, and Religious Celebrations around the World / Ed. By Linda K. Fuller. – Westport, Connecticut, London: Praeger, 2004. – P. 285-301.

Костенко Н . Масова комунікація // Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О.Макеєва. – Вид. 2-е. – К.: Знання, 2003. – С.211–248.

Костенко Н.В. Телебачення як тотальна практика і лібералізація відмінностей // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ, 2003. – С.438–451.

Костенко Н.В. Якісні дослідження (Вступ) // Технології прикладних соціологічних досліджень: Навч.-метод. посіб. – К.: ІС НАНУ, 2003. – С.68–71.

Костенко Н. Медиа-классы или коды неравенства // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003.– № 2. - С. 16-32.

Костенко Н.В. Медиа-классы // Классовое общество. Теория и эмпирические реалии. – К.: ИС НАНУ, 2003. – С.221–244.

Костенко Н., Iванов В. Досвiд контент-аналiзу: Моделi та практики. - К.: Центр вiльної преси, 2003. - 200 с.

Костенко Н. Легітимація культурних ідентичностей // Соціокультурні ідентичності та практики. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.247–258.

Костенко Н. Медиа и культурная дифференциация // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства. Наук. доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції. – К.: САУ, ІС НАНУ, 2002. – С.382–384.

Костенко Н.В. Соціокультурна сегментація медіа // Україна–2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.432–444.

Костенко Н., Іванов В. Право продукувати події (контент-аналіз теленовин) // Політична цензура в Україні. Факти. Тенденції. Коментарі / Упоряд.: О.Палій, С.Лячинський, С.Макєєв та ін. – К., 2002. – С.87–109.

Kostenko N., Ivanov V. The Right to Produce Events (Content-Analysis of TV News) // Political Censorship in Ukraine. Facts. Trends. Comments /Eds. by O.Paliy, S.Lyachinsky, S.Makeev and Others. – Kyiv, 2002. – P.87–109.

Наталия Костенко Культурные идентичности: превращения и признания. // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2001. - № 4.

Наталия Костенко, Сергей Макеев Выборы и медиа: легализуя публичную сферу // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - № 1.

Костенко Н.В . Массова комунiкацiя // Соцiологiя: Навч. посiбник. За ред. С.О.Макеєва. - К.: Українська енциклопедiя iм. М.П.Бажана, 1999. - С.153-181.

Костенко Н. Парадигми та фактичностi нових мас-медiа // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. -1998. -№ 1-2. - С. 138-150.

Костенко Н. (ред.). Медиа в выборах: между политикой и культурой (контент-анализ политической прессы). - К.: ИС НАНУ, 1999. - 218 c.

Костенко Н. Политический адвертисмент или парадоксы медиа // Политическая мысль. –1998. - № 3-4. - С. 100-113.

Костенко Н. Ценности и символы в массовой коммуникации. - К.: Наук. думка, 1993. - 130 с.

Костенко Н.В ., Оссовский В.Л . Ценности профессиональной деятельности (опыт социологического исследования кино). – К.: Наук. думка, 1986.

Біографічна довідка

Закінчила в 1975 році історичний факультет Білоруського державного університету (м.Мінськ), захистила кандидатську дисертацію (1984 р.), докторську дисертацію «Цінності й символи в масовій комунікації» (1994 р.). З 1990 року працює в Інституті – старшим, провідним, головним науковим співробітником. З 2007 р. – зав. відділом соціології культури та масової комунікації.

Автор спецкурсів для студентів соціологічних факультетів: «Соціологія масової комунікації», «Аналіз текстів у соціології».

Cфера наукових інтересів – сучасна культура, медіа, комунікації.