Іваненко Олена Олександрівна

Старший науковий співробітник

Телефон:
044–51-61-67
E-mail:
olenaivanenko@gmail.com
Іваненко Олена Олександрівна

Публікації

Монографії:

1. Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика) / За ред. В.І.Тарасенка. – К.: ІС НАНУ. – 2007 р. – 576 c.

2. Проблема соціальної самоіденифікації українського суспільства: Соціотехнологічна парадигма. (у співавторстві з В.І.Тарасенком) – К.: ІС НАНУ. – 2004. – 576 с.

Розділи у монографіях та збірках:

  1. Проблематика цінностей в українській соціології 70-80 років ХХ століття (у співавт. з Бурлачуком В.Ф.)// Історія української соціології: навчальний посібник / За заг. ред. Катерини Батаєвої, Віктора Бурлачука і Віктора Степаненка. – К., Видавничий дім « Кондор», 2018. – С.333-350.
  2. Українське селянство в умовах глобалізації: експеримент на виживання// Глобалізація в соціологічному вимірі. – К.:ІС НАНУ. – 2011. (318с.) – С.265–297.
  3. Falu, parasztokés agráreform – ukrán móodra // Ukrajna szineváltozása.1991-2008. Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitüdök. – Pozsony: Kalligram Kiadó. – 2009. - P.169-190.
  4. Соціальна ідентифікація українського суспільства // Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід (у співавторстві з В.Тарасенком). – К.: ІС НАНУ. – 2004. – С. 172-210.
  5. Концептуалізація суспільних трансформацій як теоретико-методологічне підґрунтя аналізу соціальних конфліктів // Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід (у співавторстві з В.Казаковим). – К.: ІС НАНУ. – 2004. – С. 211-243.

Статті :

Метатеорія як прагнення теоретичного синтезу в соціології // «Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м.Київ, Україна, 3- 4 березня 2017 року). - Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2017. – С.41-45.

Соціальний порядок: криза довіри за умов нестабільності // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 8(19). – К., ІС НАНУ. – 2016. – С.187-189.

Динаміка зубожіння: особи старшого віку і перспективи на майбутнє / Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін Вип. 3(17). – К., ІС НАНУ. – 2016. – С.340-346

Крах однієї ілюзії. Спроба побудови капіталізму в окремо взятій країні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. - № 1.– C.156-159

Чарлз Міллс / О.Іваненко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною ґалереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. С.194-202.

"Старим тут не місце”, або соціальний захист деяких верств населення по-українськи // Українське суспільство. 1992-2015. Соціологічний моніторинг. - К., ІС НАНУ. – 2015 – С. 372-383

Чи можливе утримання соціального порядку в умовах дестабілізації суспільства? //Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 7 (18) – К., ІС НАНУ. – 2015. – C.33-44

О социальной защите и пенсионном обеспечении в Украине: к истории вопроса // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015.– № 1. – C.82-116

Соціальний захист сільського населення в умовах соціальної нестабільності. // Українське суспільство. 1992-2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К., ІС НАНУ. - 2014. – С.329-337.

Два погляди на пострадянську трансформацію: спроба порівняння // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. - № 1 .– C.229-232.

Українці «третього віку»: як вплинула пенсійна реформа на життя. – Українське суспільство.. 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К., ІС НАНУ. - 2013. – С.246-254.

Реформування вітчизняної медицини: на користь чи на шкоду українському населенню. - Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 5(16). – К., ІС НАНУ. – 2013. – С.615-631.

Деякі характеристики комунікативного суб’єкта нового соціального конфлікту // Українське суспільство. 1992-2012. Cтан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. - К., ІС НАНУ. – 2012.– С.370-377

Деякі аспекти соціального захисту: європейський досвід і українські реалії // Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових праць. Випуск 3(14). – К., ІС НАНУ. – 2011. – С.112-123.

Тенденції змін соціального захисту на селі: позитиви та негативи // Українське суспільство Двадцять років незалежності.. Соціологічний моніторинг.– Т.1. Аналітичні матеріали. - К., ІС НАНУ. - 2011. – С.408-417

Соціально-беззахисне українське селянство // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг.– К., ІС НАНУ. - 2010. – С.203-210

Українське селянство в умовах кризи: подальший розвиток чи ще одна спроба виживання? // Український соціум. – 2009. - №1. – С. 36-51.

Чи виживе українське село в умовах кризи? // Моніторинг – 2009. – C.136-142 

Сільський соціум на початку ХХІ сторіччя: крок вперед чи десять назад? // Українське суспільство.1992-2008. Соціологічний моніторинг. – К.:ІС НАНУ. – 2008. – С. 149-159.

Село, селяни і аграрна реформа: український варіант // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2 .– C.128-149.

Сприйняття населенням України економічної ситуації та реформувань на селі // Моніторинг соціальних змін. - К., ІС НАНУ. – 2006. – С.192-200.

Аграрна реформа і ставлення до неї населення України // Моніторинг соціальних змін. – К., ІС НАНУ. - 2005. – С.284-294

Ставлення до правоохоронних органів та правова свідомість населення України (в співавт. з В.Казаковим) // Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. – К.:ІС НАНУ. – 2004. – С.297-300.

Социальный конфликт в социологических теориях общественных трансформаций // Соціологічна наука і освіта в Україні. Зб. наук. праць. – Вип.2. Соціологія в контексті сучасних соціальних змін . – К.: МАУП, 2003. – С.63-71.

Відхід як форма соціального конфлікту (у спіавт. з В.Казаковим) // Моніторинг-2003. – К.: ІС НАНУ. – 2003. – С.402-410.

Чи існує соціальна ідентичність у сучасному українському суспільстві // Україна. — 2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, – 2002. – С.391–395.

Профспілки і проблема соціального конфлікту (у співавт. з В.Казаковим) // Україна. – 2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ. – 2002. – С.426–433.

“Ми все ще мовчазна більшість” (До проблеми соціальної самоідентифікації) // Віче. – 2001. – №9. – С.120-132.

Соціальна ідентифікація населення // Українське суспільство: десять років незалежності (Соціологічний моніторинг та коментар науковців). – К.: ІС НАНУ. – 2001. – С.410-417.

 

Інше (переклади, огляди, збірники):

1. Умови громадянства. Збірка статей (за ред. Б. ван Стеенбергена) /пер. з англ. О.Іваненко. – К.: УЦДК, 2005. – 264с.

2. Національна книжкова політика./ Переклад книжки A. Garzon “La politique du livre”. Un guide pour le travail sur le terrain. – UNESCO, Paris, 1997, 90 pp.// Матеріали до Міжнародної конференції з питань книжкової політики та видавничої діяльності. – Страсбург, травень 1998.

3. European Convention on Human Rights: Experience for the Ukraine // Mатеріали виступу. – 0,5 д.а. – Там само.

4. Civil Society and Human Rights.// Огляд матеріалів Ради Європи: 1996-1998 // Страсбург, РЄ, 1998.

5. Философские науки в Украине. Актуальные проблемы теории диалектики и социального познания (Сб. рефератов). – К., 1990.

6. Проблема целостности личности (Социально-философский аспект). Научно-аналит. Обзор. – К.,1990. 

Біографічна довідка

Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю “філософія” (1978). Кандидат філософських наук (тема кандидатської дисертації “Духовні потреби особистості як чинник її самореалізації” – 1989). В Інституті соціологіїНАН України – з 1991 р.

Сфера наукових інтересів : соціологічне метатеоретизування, соціальний порядок, соціальний захист
сільського соціуму в Україні, пенсійне забезпечення, пенсійна реформа,
проблеми українського селянства, аграрна реформа