Відділ соціальних структур

Телефон:
 (044) 255-70-27
Кабінет відділу:
212
Відділ соціальних структур

Відділ - безпосередній спадкоємець, створеного в 1969 році відділу соціології Інституту філософії АН УРСР, котрий очолював Вілен Пилипович Чорноволенко і який називався в 1979-1990 рр. відділом соціальних досліджень праці того ж Інституту. В 1980-і роки основними напрямами наукових досліджень співробітників відділу були динаміка престижу професій і соціально-професійних орієнтацій молоді, проблеми міжгенераційної трудової мобільності, сім’ї й відтворення структури трудової зайнятості, соціальні проблеми відтворення наукових кадрів, соціальні переміщення у великому місті.

У складі Інституту соціології НАН України відділ існує з моменту створення останнього. З 1992 року відділ очолює доктор соціологічних наук, професор С.О.Макеєв.

В 1990-і роки співробітниками відділу здійснені комплексні дослідження: особливостей соціально-статусної стратифікації в умовах становлення ринкової економіки; сучасних тенденцій соціальної мобільності в українському суспільстві; статусних і професійних ідентичностей; проблем міграцій населення.

В 2000-і роки відділ зосередився на проблематиці соціальних нерівностей в сучасних суспільствах.

Зараз у відділі виконується тема «Глобальні тенденції та локальні особливості відтворення
соціальної нерівності» (I кв. 2018 – IV кв. 2020). Керівник – д. соц. н., проф. Макеєв С. О.

Наукові співробітники відділу:

  1. Макеєв Сергій Олексійович - доктор соціологічних наук, професор, завідувач відділу;
  2. Прибиткова Ірина Михайлівна - доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник;
  3. Симончук Олена Володимирівна - доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник; 
  4. Оксамитна Світлана Миколаївна - доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, "Засліжений діяч науки і техніки України";
  5. Іващенко Ольга Василівна -  кандидат філософських наук, старший науковий співробітник;
  6. Лавріненко Наталія Василівна - кандидат філософських наук, старший науковий співробітник;
  7. Малиш Ліна Олександрівна - доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник;
  8. Бєлєнок Олексій Андрійович -  науковий співробітник;
  9. Чирок Валентина Андріївна - провідний соціолог.

 Планові теми відділу:

Чинники, спрямованість та інтенсивність змін соціальної структури поколінь I кв.2021 - IY кв.2023. Керівник – д. соц. н., проф. Макеєв С. О.

Глобальні тенденції та локальні особливості відтворення соціальної нерівності I кв. 2018 – IV кв. 2020. Керівник – д. соц. н., проф. Макеєв С. О.

Інноваційний та адаптаційний потенціал структур повсякденної життєдіяльності різних категорій населення у кризовому соціумі I кв. 2015 – IV кв. 2017. Керівник – д. соц. н., проф. Макеєв С. О.

Публікації за темою:

Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років. Оксамитна С., Симончук О. (Ред.). Київ : Інститут соціології НАН України; Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2020. 262 с.

Симончук О. Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. — 420 с.

Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики / за ред. С. Макеєва і С. Оксамитної. — Київ: Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Інститут соціології НАН України. — 2017. — 179 с.

Бєлєнок О. Споживча поведінка населення України в умовах кризи // Беленок О., Бова А. // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В. М. Ворона, д. соціол. н. М. О. Шульга]. — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015.

Беленок А. Политико-идеологические ориентации граждан Украины (поколенческая динамика) / А. Беленок // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. Вип. 7(18) / [гол. ред. д. соціол. н. М. О. Шульга]. ― Київ : Ін-т соціології НАН України, 2015. — С. 45–65. 

Беленок А. Субъективные социальные риски студенческой молодежи г. Киева / Беленок А., Бова А. // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. Вип. 7(18) / [гол. ред. д. соціол. н. М. О. Шульга]. ― Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. — С. 468-481.

Бова А. А., Бєлєнок О .А. Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження) // Український соціум. — 2016. — № 2. — С. 8-18.

Домаранська А. Практики допомоги: інноваційний потенціал у кризовому соціумі / А. Домаранська // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В. М. Ворона, д. соціол. н. М. О. Шульга]. — Київ: Ін-т соціології
НАН України, 2015.

Домаранська А. Соціокультурний вимір соціальної стратифікації українського суспільства / Анна Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2015. — № 2. — С. 86-101.

Domaranska A. Measuring Social Inequalities With Confirmatory Factor Analysis / A. Domaranska // Differences, Inequalities and Sociological Imagination : book of abstracts, the12th Conference of the European Sociological Association (Prague, 25-28 August 2015). — Prague : [ESA, IS CAS], 2015. — P. 1029-1031.

Domaranska A. Practices of Solidarity and of Helping Others in Post-Maidan Ukraine: Innovative Potential of a Society in Crisis / A. Domaranska // Bringing the Strands Together: New Prospects for the Social Sciences? Multiple Challenges in the Southern Caucasus and the Broader Regiona Context, Academic Swiss Caucasus Net Final Conference (Tbilisi, 18-19 November 2016). — [the University of Fribourg], 2016. — P. 23-24.

Ivashchenko O. Crises and social resilience of post-soviet Ukraine: sociological evidences from everyday life / O. Ivashchenko // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В. М. Ворона, д. соціол. н. М. О. Шульга]. — Київ : Ін-т соціології НАН України, 2015.

Ivashchenko O. Work transformation within post-soviet transit: sociological peculiarities of Ukraine case / O. Ivashchenko // Differences, Inequalities and Sociological Imagination : book of abstracts, the12th Conference of the European Sociological Association (Prague, 25-28 August 2015). — Prague : [ESA, IS CAS], 2015. — P. 428-429.

Іващенко О. Працюючі на себе: до соціологічного портрету самозайнятих / О. Іващенко. Працюючі на себе: до соціологічного портрету самозайнятих // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — 2016. — Випуск 3 (17).

Ivashchenko O. Work transformation within post-soviet transit: sociological peculiarities of Ukraine’ case / Olha Ivashchenko. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 2. — С. 151-162.

Лавріненко Н. Інститут сім’ї в Україні: напрями трансформації / Н. Лавріненко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В. М. Ворона, д. соціол. н. М. О. Шульга]. — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015.

Лавріненко Н. В. Плюралізація форм сімейного життя / Н. В. Лавріненко // Становище сімей в України. Щорічна державна доповідь. — Київ : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2015.

Лавріненко Н.В. Соціально-економічний статус пенсіонерів та можливі напрямки реформування пенсійної системи в Україні / Наталія Лавриненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 2. — С. 63-80.

Макеев С. Состояние украинского социума из перспективы социальной структуры / С. Макеев // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну : тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції з соціології (Київ, 26-27 листопада 2015) . — Київ: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 21-23.

Макеєв С. Повсякденні практики часів війни та економії / Сергій Макеєв // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В. М. Ворона, д. соціол. н. М. О. Шульга]. — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015.

Макеев С. Дифференциация солидарностей в экстраординарных ситуациях 2013-2015 годов в Украине / Сергей Макеев // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2016. — № 1. — С. 3-25.

Макеєв С., Оксамитна С. «Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім'я» / Сергій Макеєв, Світлана Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 4. — С. 153-170.

Макеев С. Модерн в отечественном интерьере: состояние сингулярности / Сергей Макеев // Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю. Тези доповідей. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 30-31 травня 2016 р. / Укладачі А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв. — К : Політехніка, 2016. — С. 14-15.

Оксамитна С. Динаміка самоідентифікації соціального становища населення України /
С. Оксамитна, С. Стукало // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В. М. Ворона, д. соціол. н. М. О. Шульга]. — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. 

Оксамитна С. М. Самовизначення громадян в соціальній структурі українського суспільства / С. М. Оксамитна // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах.— 2015. — № 1(117). — С. 67-72.

Оксамитная С. Н. Образовательное неравенство и межгенерационная мобильность в Украине / С. Н. Оксамитная // Наука и мир.— 2015. — № 5(21). — Т. 2. — С. 140-143.

Oksamytna S. Women Politicians and Parliamentary Elections in Ukraine and Georgia in 2012 / Tetiana Kostiuchenko, Tamara Martsenyuk, Svitlana Oksamytna // East/West: Journal of Ukrainian Studies. — 2015. — Vol. 2. — No 2. — P. 83-110.

Прибиткова І. Пересувні ринки праці за доби незалежності України та міграційні плани українців / І. Прибиткова // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. вип. 2 (16) / [гол.  ред. д. екон. н. В. М. Ворона, д. соціол. н. М. О. Шульга]. — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015.

Прибиткова І. М. Еволюція міської цивілізації і післяміські форми розселення в Україні / І. М. Прибиткова // Український соціум. — 2015. — № 1(52). — С. 92-104.

Pribytkova І. Cartographical Modeling as a statistical method for monitoring of a spatial behavior of population and parameters of its social structure / Irina Pribytkova // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2015. — № 3 — С. 153-165.

Prybytkova I. The extension of mobile labour markets under conditions of growing unem-ployment in the Ukraine / Prybytkova Iryna // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — 2016. — Випуск 3 (17).

Прибиткова І. Якість життя як оцінна категорія / Ірина Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 2. — С. 78-93.

Simonchuk E. Class positions and class identities: an analysis of their relationship in post-socialist and capitalist countries / E. Simonchuk // Differences, Inequalities and Sociological Imagination : book of abstracts, the12th Conference of the European Sociological Association (Prague, 25-28 August 2015). — Prague : [ESA, IS CAS], 2015. — P. 1576.

Симончук О. Інституціоналізація класового аналізу в українській соціології / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 4. — С. 3-25.

Симончук О. Картографування класів: традиції та новації / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 1. — С. 26-51.

Симончук О. Тематичні кластери сучасного класового аналізу / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 2. — С. 3-25.

Симончук О. Успіхи і проблеми у вивчені соціальних класів / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — №  . — С. 3-25.

Стукало С. «Білі комірці» в соціальному просторі українського суспільства / С. Оксамитна, С. Стукало // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — 2016. — Випуск 3 (17). 0,5 д.а.

Беленок А. Городское пространство в восприятии и практиках киевских студентов / А. Беленок // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. — Київ : ІС НАНУ, 2014. — Вип. 6(17). — С. 221–240.

Беленок А. А. Отношение населения Украины к Союзу России и Беларуси (поколенческая динамика) / А. А. Беленок // Социологический альманах. — Минск : Беларуская навука, 2014. — Вып. 5. — С. 69–76.

Бєлєнок О. Нерівність за термінами проживання у місті як чинник соціальної диференціації / О. Бєлєнок // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2013. — С. 230–239.

Бєлєнок О. А. Рівень життя в оцінках України (поселенські виміри) / О. А. Бєлєнок // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2012. — С. 210–220.

Домаранская А. Стиль жизни: структурные и личностные детерминанты / А. Домаранська // Социологический альманах. — Минск : Беларуская навука, 2014. — Вып. 5. — С. 464–478.

Домаранська А. Культурна стратифікація українського суспільства / А. Домаранська // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2013. — С. 360–366.

Домаранська А. Стратифікація практик дозвілля / А. Домаранська // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. — Київ : ІС НАНУ, 2013. — Вип. 5(16). — С. 648–666.

Иващенко О. О социальности постсоветских государств Украины и Беларуси: социология и политэкономия транзита / О. Иващенко // Перекрестки : Журнал исследований восточноевропейского пограничья. — 2013. — № 3–4. — С. 23–61.

Иващенко О. Украина и Беларусь как социальное государство: постсоветская жизнь и выживаемость по path dependency в региональном Пограничье. Ч.1 / О. Иващенко// Перекрестки : Журнал исследований восточноевропейского пограничья. — 2013. — № 1–2. — С. 96–122.

Іващенко О. Київ у тренді соціального вирівнювання чи загальноукраїнського збіднення? / О. Іващенко // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2013. — С. 207–214.

Іващенко О. Місто й село як соціальний простір відповідальності: солідаризація пріоритетів / О. Іващенко // Українське суспільство 1992-2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2014. — С. 417–422.

Іващенко О. В. Місто «майстрів», або зайнятість городян: де наш освітньо-професійний резерв? / О. В. Іващенко // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2012. — С. 436–446.

Макеев С. А., Домаранская А. А. Стратифицированно-дифференцированная структура городского населения Украины / С. А. Макеев, А. А. Домаранская // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2014. — № 4. — С. 42–65.

Макеев С., Оксамитная С. Социальная подвижность без выравнивания шансов / С. Макеев., С. Оксамитная // Отечественные записки. — 2012. — № 5 (50). — С. 111–122.

Макеєв С. Інституційна генерація насильства / С. Макеєв // Філософська думка. — 2013. — № 2. — С. 60–71.

Макеєв С. Складні та простіші способи оцінювати стратифікованість суспільства / С. Макеєв // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2013. — С. 183–189.

Малиш Л. Стратифікація життєвих можливостей містян / Л. Малиш // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2013. — С. 215–221.

Матусевич В. «Традиція», «модерн» і «постмодерн» в ціннісних орієнтаціях міського населення України / В. Матусевич// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2013. — С. 298–304.

Матусевич В. Поселенська структура як чинник соціальної диференціації / В. Матусевич // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2012. — С. 220–228.

Оксамитна С., Стукало С. Престиж професій та занять у соціальному просторі міста / С. Оксамитна, С. Стукало // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2012. — С. 429–436.

Прибиткова І. Місто та просторова організація життя суспільства / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2014. — № 3. — С. 72–103.

Прибиткова І. Передумови формування територіальних міграційних систем / І. Прибиткова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду в Україні. — 2013. — № 3(101). — С. 147–155.

Прибиткова І. Презентація міста в просторово-часовій парадигмі / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2013. — № 3. — С. 3–25.

Прибиткова І. Презентація міста у функціонально-діяльнісній парадигмі / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2013. — № 2. — С. 3–19.

Прибыткова И. Трансформация структуры миграционных потоков в Украине и их динамика в условиях мирового финансового кризисна / Прибыткова И. // Демоскоп [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2013/0563/analit01.php.

Прибыткова И. М. Презентация города в системной парадигме / И. Прибыткова // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. — Київ : ІС НАНУ, 2013. — Вип. 5(16). — С. 427–441.

Симончук Е. В. Классовая структура Украины в сравнительной и временной перспективах / Е. В. Симончук // Социологический альманах. — Минск : Беларуская навука, 2014. — Вып. 5. — С. 155–167.

Симончук О. Соціально-структурні характеристики великого міста / О. Симончук // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ : ІС НАН України, 2012. — С. 420–429.

Ivashchenko O. About post-soviet labour market origin within Ukrainian case / O. Ivashchenko // Research and Social Change (RSC) [Electronic resource]. — 2014. — № 6. — issue 1. — January. — Access: http://www.fuds.si/media/pdf/zaloznistvo/RSC/RSC_Numebr_6_Issue_1__January__2014.pdf

Makeev S. A Conception of Institutionally Reproducible Social Inequalities / S. Makeev, S. Oksamytna // Ukrainian Sociological Rewiew, 2010-2011. — Kyiv : Institute of Sociology NAS of Ukraine, 2013. — P. 84–106.

Pribytkova I. Demographic Development of the Ukraine Under Challenges of Globalization and Uncertainty of Its Geopolitical Choice / I. Pribytkova // International Migration of Population: Russia and Contemporary World ; ed. by V. Iontsev. — Moscow, 2012. — Volume 27. — P. 154–157.

Соціальна стратифікація в Україні в глобальній та локальній перспективах ІІ кв. 2009 - I кв. 2012. Керівник - д.соц.н. Макєєв С.А.

Звіт планової теми 2009 -2012 рр.

Публікації за темою:

Бєлєнок О. Еволюція системоутворюючих інститутів українського суспільства (1990-2010) / О.Бєлєнок //Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. Том 1. — К.: ІС НАН України. -- 2011. — С.115-124.

Беленок А.А. Динамика социально-экономических трансформаций украинского общества в оценках возрастных групп // Соціальні виміри суспільства. Випуск 1 (12). К., ІС НАНУ. -- 2009. – С.276–289.

Бєлєнок О.А. Економічна ситуація та розшарування суспільства в оцінках і очікуваннях різних груп населення. / О. Бєлєнок // Українське суспільство 1994-2009. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАН України. – С. 99-110.

Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: у пошуках джерел / О.Іващенко //Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- №3.-2011.- С. 84-113.

Іващенко О. Зайнятість і фах: соціологічні факти усталеної неузгодженості /О.Іващенко// Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Том 1. — К.: Інститут соціології НАН України.-- 2011. — С. 363-381.

Іващенко О.В . Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні досліди /О.Іващенко //Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- №4.- 2010.- С. 29-56.

Іващенко О.В . Рівень життя vs якість життя: очікувані та неочікувані самооцінки /О. Іващенко // Українське суспільство 1994-2009. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАН України. – 2009. – С. 31-41.

Лавріненко Н. В. Cучасна українська сім`я та сімейні цінності» / Н.Лавріненко // Становище сімей в Україні. Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді, Кабміну України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики (за підсумками 2000-2009 років) /кер. А.Ю. Тарновська). – К.: Мін-во України у справах сім’ї та молоді. Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. -- 2011. – С. 7-35.

Лавріненко Н.В. Структура сучасної української сім’ї та сімейні цінності. /Н. Лавріненко // Українське суспільство. Двіадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Том 1. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С.502-518.

Лавріненко Н.В . Гендерні відносини в українській сім’ї / Н Лавріненко //Соціологія: теорія, методи, маркетинг.—2010.-- № 1. --С.138-163.

Лавріненко Н.В. Гендер як соціальний інститут: нові методологічні підходи дослідження //Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє. К. – 2009. – С.20-28.

Макеєв С. О . Інституціональна теорія соціальних змін: загальні тенденції і український досвід / С.Макеєв //Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Том 1. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2011. С. 17-36.

Макеєв С., Оксамитна С . Концепція інституціонально відтворюваних нерівностей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. - №4. – С. 32-50.

Макеєв С. . Інституційні інкубуси та еволюція суспільств //Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія соціологічна. – 2011. – Вип.5. – С.3 – 10.

Макеєв С., Патракова А., Домаранська А. «Диференціація та стратифікація населення України по сприйняттю ситуацій нерівності / С.Макеєв, А.Патракова, А.Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. - №4. – С. 85-101.

Макеєв С. Соціально-економічна стратифікація в Україні: неадекватні оцінки, хибні пріоритети / С.Макеєв // Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг. – Київ: ІС НАН України.- 2010. – С. 119-128.

Макеев С.А. Состояние и перспективы исследований социальной стратификации // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали YII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: множинність сучасності та простори ідентичностей» 20-21 травня 2010 (м.Київ). – Київ: Логос, 2010, с. 12-17.

Макеев С.А. Метафора «игры» в изучении и описании процессов стратификации / Львівський соціологічний форум «Традиції та інновації в соціології». Збірник наукових праць. – Львів – Дрогобич: Посвіт.—2009. С.22-27.

Макеев С.А. О наблюдении за структурами и структурном объяснении / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільствознавства: зб. наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – С.19 – 24.

Макеев С.А. Метаморфозы социальной структуры / Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: матеріали Y Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2008 року. Київ /Соціологічна асоціація України, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут соціології НАН України. –2009. – С.11-17.

Макеєв С.О. Суспільні настрої та оцінки фінансово-економічної кризи громадянами Росії та України. / С.Макеєв // Українське суспільство 1994–2009. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАН України.-- 2009. – С. 22-31.

Матусевич В. Соціальна структура і соціальна самоідентифікація: тенденції змін / В.Матусєвич /Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України.-- 2011. — С. 84-94.

Матусевич В.А . Соціально-психологічні прояви соціальної стратифікації у регіональному вимірі / В.Матусевич // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. -- К..-- 2010. – С. 136-146.

Оксамитна С. Міжгенераційна класова та освітня мобільність / С.Оксамитна.—К.: НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2011. – 287с.

Оксамитна С., Стукало С . Новітня доба української освіти / С.Оксамитна, С.Стукало // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг Том 1. К.: ІС НАНУ.-- 2011. – С. 444-458.

Оксамитна С.М. Молодь України: перехід від освіти до зайнятості / [Оксамитна С., Виноградов О., Малиш Л., Марценюк Т.; за ред. С. Оксамитної]. – К.: ВПЦ НаУКМА. -- 2010. – С. 48-51; С. 164-202.

Оксамитна С. Суб’єктивне сприйняття соціальної мобільності: досвід міжнародного дослідження та тенденції в Україні / С.Оксамитна // Наукові записки НаУКМА, 2010. – Том 109: Соціологічні науки. – С. 5-12.

Оксамитна С. Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №4– 2010. – С. 4-29.

Оксамитна С. Освітня нерівність: вплив соціального походження в інституційному контексті сучасної України // Наукові студії Львівського соціологічного форуму „Традиції та інновації в соціології”: Зб. наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 37-45.

Оксамитна С.М., Васильченко А.А. Соціальна диференціація освітніх можливостей за результатами міжнародного проекту PISA: досвід для України // Наукові записки НаУКМА, 2009. – Том 96: Соціологічні науки. – С. 13-21.

Патракова А. Социально-классовые позиции и ценностные ориентации / А.Патракова // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. – №1. – С.169–185.

Прибиткова І . М. Український селянин у просторі нерівних можливостей /І Прибиткова // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ.-- 2010 – С. 393-403.

Прибиткова І. М. Зміни в поселенській структурі населення України та тенденції міграції / І. Прибиткова // Українське суспільство 1992-2011. Соціологічний моніторинг / За ред. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 102-115.

Прибиткова І. М. Метаморфози колгоспного селянства в процесі капіталістичної реформації аграрного сектору України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорії, методи. – 2009. - № 844. – С. 147-153.

Прибиткова І. М. Критерії внутрішньокласової структури селянства та міжкласових кордонів у дискусіях аграрників радянської доби та пострадянського реформаційного часу //Соціальний розвиток сільських районів. Матеріали міжнародної інтердисциплінарної конференції, присвяченої 165-річчю з часу заснування Уманського державного аграрного університету / за ред. А. М. Шатохіна. – 2009. – С. 134-138.

Прибыткова И. М. Пространственная самоорганизация населения: теоретико-методологические предпосылки исследования // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. - № 4. – С. 84-98.

Симончук О. Динаміка соціально-класової структури у пострадянській Україні / О. Симончук //Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Том 1. — К.: ІС НАН України, 2011. — С. 68-84.

Симончук О. Класова дія: тенденції та перспективи формування соціальних класів в Україні / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2011. — № 4. — С.50-97.

Симончук О. Класова свідомість: досвід порівняльного емпіричного вивчення / О.Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2010. — № 4. — С. 56-85.

Симончук О. Особливості сприйняття класового конфлікту представниками різних соціальних груп // Українське суспільство 1994–2010. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України. -- 2010. — С.182-193.

Симончук О. Професійна структура сучасної України / О.Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009.  № 3.  С. 6299.

Симончук Е . Международные исследования как фактор развития методического инструментария измерения социальной стратификации // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників I Конгресу САУ.– Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009.  С. 89.

Simonchuk E. The Occupational Structure of Ukrainian Society in Time and Comparative Perspectives / Е. Simonchuk // Ukrainian Sociological Review 2008–2009. — P. 77–119

Стукало С . М. Динаміка самоідентифікації соціального становища працівниками кваліфікованої розумової праці // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАН України. --2010. – С. 238-244.

Наступність і змінність в трансформаціях соціальної структури ІІ кв. 2006 — І кв.2009. Керівник д.соц.н., проф.., Макєєв. С.О.

Публікації за темою:

Макеев С.А. О наблюдении за структурами и структурном объяснении / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільствознавства: зб. наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009.- С.19 – 24.

Макеев С.А. Метаморфозы социальной структуры / Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: матеріали Y Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2008 року / К: Соціологічна асоціація України, Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут соціології НАН України. --2009. – С.11-17.

Матусевич В. Неконсистентність і маргінальність – два визначення одного статусу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. - № 2. - С.104112.

Матусевич В. Регіональні особливості соціальної стратифікації // Українське суспільство 1994–2009. Соціологічний моніторинг. - К.: Інститут соціології НАН України.- 2009. – С. 60-67.

Оксамитна С., Стукало С. Соціальна диференціація населення відчуттям нестачі соціальних ресурсів і можливостей // Українське суспільство 1992-2009. Соціальний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАН України. - 2009. – С. 67-78.

Симончук О. Взаємозв’язок професії і соціально-статусних характеристик // Українське суспільство 1994–2009. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2009. – С.48-60.

Легiтимацiя та iнституцiоналiзацiя нових соцiальних нерiвностей II кв.2004 - I кв. 2006. Керівник д.соц.н., проф. Макеєв С.А.

Публікації за темою:

Новые социальные неравенства / Под. ред С.А. Макеева. - К.: ИС НАНУ, 2006. - 355с.

Симончук Е. Рабочий класс в Украине: хроника потерь // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2005. - №4. С. 5-25.

Симончук Е. Рабочий класс в Украине: тренды рекомпозиции структуры // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №2. С. 38-65.

Оксамитная С., Хмелько В. Социальная эксклюзия в Украине на начальной стадии реставрации капитализма // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2004. - №3. С. 66-77.

Прибиткова I. Бiднiсть як наслiдок нерiвного перерозподiлу багатства в українському суспiльствi // Українське суспiльство. Соцiологiчний монiторинг. - К.:IС НАНУ. 2006. - С. 167 - 176.

Тенденції становлення й трансформації соціальних інститутів II кв.2001 - I кв. 2004. Керівник – д.соц.н., проф. Макеєв С.О.

Публікації за темою:

Матусевич В.А. Социальный институт: функция, генезис, структура // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2004. - №4. С. 43-56.

Лавриненко Н. О новых методологических подходах к исследованию института гендера // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №2. С. 103-115.

Iващенко О. Зайнятiсть i професiйна освiта: до питання взаємовiдповiдностi // Українське суспiльство. Соцiологiчний монiторинг. - К.:IС НАНУ. 2006. - С. 47- 55.

В 2003 році у відділі завершене дослідження за темою «Функції соціального контролю інститутів громадянського суспільства» . Керівник – д.філос.н., проф. Оссовський В.Л.

Публікації за темою:

Оссовський В.Л . "Соцiологiя громадської думки: Навчальний посiбник. - К.: Стилос, 2005. - 186с

Статуснi i професiйнi iдентичностi: руйнування та конструювання III кв. 1998 - I кв.2001. Керівник д.соц.н., проф. Макеєв С.О.

Публікації за темою:
Классовое общество: теория и эмпирические реалии. Под ред. С.А. Макеева. - ИС НАН Украины, К.: ПЦ "Фолiант", 2003. - 257с.

Сучасні тенденції соціальної мобільності в українському суспільстві III кв.1995 - II кв. 1998. Керівник д.соц.н., проф. Макеєв С.О.

Публікації за темою:
Макеев С.А., Оксамитная С.Н., Швачко Е.В . Социальные идентификации и идентичности / Под. ред. С.А.Макеева. - К.: ИС НАН Украины. - 1996. - 185 с.
Подвижность структуры : современные процессы социальной мобильности / Макеев С.А., Прибыткова И.М., Симончук Е.В. и др. ИС. - Киев, 1999. - 203с.