Відділ соціальної психології

Дослідження відносин між індивідами і суспільством в контексті соціальних трансформацій.

Телефон:
255-63-71
Каб.:
312
Відділ соціальної психології

Відділ соціальної психології створений в 1970 році в структурі Інституту філософії АН України, з 1990 року - в Інституті соціології НАН України.
Із часу створення відділ очолювала член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор Лідія Василівна Сохань. Головні напрями роботи колективу: теоретико-методологічні й прикладні дослідження соціально-психологічних явищ, соціологія й соціальна психологія особистості й соціальних груп, проблеми життєтворчості, об'єкт-суб'єктні й суб'єкт-суб'єктні феномени соціальних змін.

Основна наукова проблема, якій присвячена дослідницька робота відділу – відносини між індивідами і суспільством в контексті соціальних трансформацій. У фокусі досліджень – соціально-психологічні чинники, які виступають каталізаторами або гальмують процеси
соціальної трансформації українського суспільства. На основі аналізу і теоретичної інтерпретації емпіричних даних соціологічних досліджень процесів соціальної консолідації та соціальної регуляції поведінки ведеться пошук шляхів підсилення соціальної інтеграції та подолання соціальної напруженості в українському суспільстві. Стратегічним напрямом досліджень відділу є виокремлення та опис ключових суб’єктів соціальних змін українського суспільства.

Завідуюча відділом - доктор соціологічних наук, професор Злобіна Олена Геннадіївна

Наукові співробітники відділу:

  1. Шульга Микола Олександрович - головний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, доктор соціологічних наук, професор

  2. Бевзенко Любов Дмитрівна - провідний науковий співробітник, доктор соціологічних наук

  3. Соболєва Наталя Іванівна - провідний науковий співробітник, доктор соціологічних наук

  4. Бойко Наталія Леонідівна - провідний науковий співробітник, доктор соціологічних наук

  5. Паращевін Максим Анатолійович - провідний науковий співробітник, доктор соціологічних наук

  6. Шевченко Світлана Леонідівна - кандидат соціологічних наук старший науковий співробітник

  7. Солодько Сергій Юрійович - кандидат соціологічних наук, науковий співробітник

  8. Любенко Інна Вікторівна – провідний психолог

ІНДИВІДУАЛЬНІ І КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

Бойко Н. Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства : монографія. Київ : Інститут соціології НАН України, 2020. 256 с

Соціальна напруженість у кризовому соціумі: соціально-психологічний аналіз / [О.Г. Злобіна, М.О. Шульга, Л.Д. Бевзенко та ін.] ; за наук. ред. О.Г. Злобіної. ― Київ : Ін-т соціології НАН України, 2019. – 291 с.

Cоціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму/ [О.Г.Злобіна, М.О.Шульга, Л.Д. Бевзенко та ін.] ; за наук.ред. О.Г.Злобіної. — Київ : Інститут соціології НАН України, 2016. – 276 с.

Сохань Л.В. Жизнетворчество как искусство. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба: Социологические очерки, социально-психологические эссе, интервью, глоссарий. – К. : Наук. думка, 2014. – 288 с.

Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2013. –319 c.

Бевзенко Л. Злобина Е. Образы успеха – опыт визуального исследования. – К. : ИС НАНУ, 2012. –236 с.

Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – 160 c.

Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2011. – 323 с.

Шульга Н.А. Дрейф на обочину : двадцать лет общественных изменений в Украине / Н.Шульга. – К. : Друкарня “Бізнесполіграф”, 2011.

Резнік О. Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, суб’єкти, способи реалізації / О.Резнік. – К. : ІС НАНУ, 2011. – 336 с.

Кризис в Украине: зоны поражения. Взгляд социологов – К. : ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. – 104 с.

Криза в Україні: зони ураження.Погляд соціологів – К. : ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. – 116 с. Мова рос.

Зоткин А.А. «Львы» и «лисы» украинской политики –К. : ИС НАНУ, 2010. – 341 с.

Геополітичні орієнтації населення і безпека України.За даними соціологів / За ред. М.О.Шульги. – К., 2009.

Геополитические ориентации населения и безопасность Украины. По данным социологов / Под ред. Н.А.Шульги. – К., 2009.

Бойко Н.Л. Социальный контроль и демократизация общества . – К. : ИС НАНУ, 2008. – 272 с.

Стиль життя: панорама змін / За ред. М.О. Шульги. – К. : ІС НАНУ, 2008. – 416 с.

Бевзенко Л.Д. Стили жизни переходного общества. – К. : ИС НАНУ, 2008. – 144 с.

Соцiальний ареал життя особистостi . – К. : IС НАНУ, 2005. – 400 с.

Злобiна О. Особистiсть як суб'єкт соцiальних змiн. – К. : IС НАНУ, 2004. – 400 с.

Злобiна О.Г., Мартинюк I.О., Соболєва Н.I., Тихонович В.О. Соцiальний простiр життя як суб’єктивна символiчна реальнiсть. – К. : IС НАНУ, 2004. – 299 с.

Життєтворчiсть: концепцiя, досвiд, проблеми. – Запоріжжя : Центрiон, 2004.

Паращевiн М.А. Iнтегративна роль релiгiї: iсторико-соцiологiчний нарис. – К. : IС НАНУ, 2004. – 152 с.

Життєва компетентнiсть особистостi : наук.–метод. посiб. – К., 2003.

Резнiк О.С. Полiтична самоiдентифiкацiя за умов становлення громадянського суспiльства. – К. : IC НАНУ, 2003. – 184 с.

Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. – К.: ИC НАНУ, 2002. – 436 с.

Соболєва Н.I. Соцiологiя суб'єктивної реальностi. – К. : IС НАНУ, 2002. – 291 с.

Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. -К. : ИС НАНУ, 2002. – 700 с.

Злобiна О., Тихонович В. Суспiльна криза i життєвi стратегiї особистостi. – К. : Стилос, 2001. – 23 с.

Сохань Л., Сохань И. Время нового мира – К. : ИС НАНУ, 2001. – 132 с.

Рудницька Т. Етнiчнi спiльноти України: тенденцiї соцiальних змiн. – К. : IC НАНУ,1998. – 176 с.

Життєвi кризи особистостi / Л.В.Сохань, О.А.Донченко, О.Г.Злобiна та iн. – К.,1998. – 354 с.

М. Шульга, О. Потєхін, Н. Бойко, О. Парохонська, Т. Шульга. Правляча еліта сучасної України. – Аналітична доповідь. – № 10. – К., 1998. – 76 с.

Мистецтво життєтворчостi особистостi / Л.В.Сохань, О.Г.Злобiна, М.О.Шульга та iн. – К., 1997. – 391 с.

Злобiна О., Тихонович В. Особистiсть сьогоднi: адаптацiя до суспiльної нестабiльностi. – К. : IC НАНУ, 1996. – 98 с.

Психологiя i педагогiка життєтворчостi / Л.В.Сохань, О.Г.Злобiна, М.О.Шульга та iн. – К., 1996. – 791 с.

Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. – К. : ИС НАНУ, 1996. – 199 с.

Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В.А. Наш деловой человек. – К. : ИС НАНУ, 1995. – 148 с.

Психология жизненного успеха: Опыт социально-психологического анализа преодоления критических ситуаций / Л.В.Сохань, Е.И.Головаха, Р.А.Ануфриева и др. – К. : ИС НАНУ,1995. – 149 с.

Мартынюк И.О. Проблемы жизненного самоопределения молодежи: Опыт прикладного исследования. – К. : Наук. думка, 1993. – 117 с.

Мартинюк I.О., Соболєва Н.I. Люди i ролi. – К. : Україна, 1993. – 179 с.

Шульга Н.А. Личность и этнос - К., 1992. – 499 с. – Рукопись депонирована в УкрИНТЭИ . – №1905.

Разумная организация жизни личности: проблемы воспитания и саморегулирования / Л.В.Сохань, В.А.Тихонович, Е.И.Головаха и др. – К. : Наук. думка, 1989. – 325 с.

Культура жизни личности / Л.В.Сохань, В.А.Тихонович, Е.А.Донченко и др. – К. : Наук. думка, 1988. – 191 с.

Жизненный путь личности / Л.В.Сохань, Е.Г.Злобина, В.А.Тихонович и др. – К. : Наук. думка, 1987. – 279 с.

Соболева Н.И. Мировоззрение и жизненный выбор личности. – К. : Наук. думка, 1989. – 124 с.

Жизнь как творчество (социально-психологичекский анализ) / В.И.Шинкарук, Л.В.Сохань, Н.А.Шульга и др. – К. : Наук.думка, 1985. – 302 с.

Донченко Е.А., Сохань Л.В., Тихонович В.А. Формирование разумных потребностей личности. – К. : Политиздат, 1984. – 222 с.

Стиль жизни личности: теоретические и методологические проблемы / Л.В.Сохань, Е.И.Головаха, В.А.Тихонович и др. – К. : Наук. думка, 1982. – 371 с.

Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. – К. : Наук. думка, 1981.– 115 с.

Образ жизни: теоретические и методологические проблемы социально-психологического исследования / Е.И.Головаха, Л.В.Сохань, В.А.Тихонович и др. – К. : Наук. думка, 1980. – 299 с.

Шульга Н.А. Классовая типология личности. – К. : Наук. думка, 1978. – 131 с.

Ануфриева Р.А. Социалистический трудовой коллектив и его традиции. – К. : Наук. думка, 1974. – 126 с.

Тихонович В.О. Мотиви трудової активностi особи. – К. : Наук. думка, 1972. – 136 с.

ПЛАНОВІ ТЕМИ ВІДДІЛУ:

МАРГІНАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ І КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ (1998–2001 р.). Науковий керівник – д.соц.н. М.О.Шульга.

Ключові слова: маргіналізація, ідентифікація, соціальний статус, адаптація.

РУБІЖ ТИСЯЧОЛІТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН (образ нових можливостей життя в масовій свідомості) (1998–2001 р.). Науковий керівник – к.філос.н. В.О.Тихонович.

Ключові слова: соціальний час, хронотоп, темпоральні очікування, історична пам'ять, життєва перспектива.
За результатами дослідження опублікована монографія – Злобіна О., Тихонович В. Суспiльна криза i життєвi стратегiї особистостi. – К., Стилос. – 2001. – 238с.

ФОРМУВАННЯ НОВОГО ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ І МАСОВІЙ СВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2001–2004 р.). Науковий керівник – к.філос.н. В.О.Тихонович.

Ключові слова: соціальний символ, символізація, соціальний образ, соціальний простір, ідентифікація, інтерналізація, статусно-інституціональні й соціально-територіальне позиціонування.
За результатами дослідження опублікована монографія – Злобiна О.Г., Мартинюк I.О., Соболєва Н.I., Тихонович В.О. Соцiальний простiр життя як суб’єктивна символiчна реальнiсть. – К.: IС НАНУ, 2004. – 299с.

ФОРМУВАННЯ НОВОГО АРЕАЛУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН (2001–2004 р.). Науковий керівник – д.соц.н. М.О.Шульга. Ключові слова: соціальний простір, соціальний ареал життя особистості, інтернетизація, вестернізація, раціоналізація й ірраціоналізація життя, територіальна самоідентифікація. За результатами дослідження опублікована монографія – Соцiальний ареал життя особистостi. – К.: IС НАНУ, 2005. – 400 с.

ТРАДИЦIОНАЛIЗМ ТА IННОВАЦIЇ В СОЦIАЛЬНИХ ПРIОРИТЕТАХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СОЦIАЛЬНО-ЧАСОВI ТА СОЦIАЛЬНО-ПРОСТОРОВI ВИМIРИ (II кв. 2004 – I кв. 2006 р.). Науковий керівник – к.філос.н. В.О. Тихонович. Ключові слова: традиція, інновація, традиціоналізм, соціальні зміни, ідентифікація, соціальні пріоритети, цінності, ментальність, соціальна проблема, соціальний час, соціальний простір.

ЗМIНИ СТИЛIВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПIД ВПЛИВОМ СОЦIОКУЛЬТУРНИХ ДЕТЕРМIНАНТ (III кв. 2004 – II кв. 2007 р.). Науковий керівник – д.соц.н. М.О.Шульга.

Ключові слова: стиль життя, спосіб життя, соціальне життя, особистість, демократизація, легітимація.

За результатами дослідження опублікована монографія – Стилі життя: панорама змін / За ред. М.О.Шульги. – К. : ІС НАНУ, 2008. – 416 с.

МАСОВI ЕМОЦIЙНI СТАНИ В СИТУАЦIЇ АКТУАЛЬНОГО СОЦIАЛЬНО-ПОЛIТИЧНОГО ВИБОРУ (II кв. 2006 – II кв. 2007 р.). Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобiна.

Ключові слова: очікування, настрою, відносини, почуття, емоційні стани, соціально-політична ситуація.

СОЦIАЛЬНI IНТЕРЕСИ В ДИНАМIЦI МIЖГРУПОВИХ ТА МIЖОСОБИСТIСНИХ ВЗАЄМОДIЙ (II кв. 2007 – II кв. 2010 р.). Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобiна.

Ключові слова: соціальний інтерес, соціальні взаємодії, соціальний конфлікт, суспільні інтереси, соціальні групи, соціальні потреби, баланс соціальних інтересів.

За результатами дослідження опублікована монографія – Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2011. – 320 с.

ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В СИТУАЦІЯХ СУСПІЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ (ІІІ кв. 2010 – ІІ кв. 2013 р.). Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобiна.

Ключові слова: соціальна поведінка, соціальні зміни, соціальні актори, регуляція, саморегуляція.

За результатами дослідження опублікована монографія – Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2013. –319 c.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ІНТЕГРАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ: СОЛІДАРНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ДОВІРА (ІІІ кв. 2013 р. – ІІ кв. 2016 р.)
Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобіна.

Ключові слова: социальная интеграция, солидарность, ответственность, толерантность, доверие

За результатами дослідження опублікована монографія – Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму/ За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2016.– 276 с.

СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ У КРИЗОВОМУ СОЦІУМІ: ЧИННИКИ, ДИНАМІКА, ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ (ІІІ кв. 2016 р. – ІІ кв. 2019 р.)
Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобіна

Ключові слова: социальная напряженность, кризисный социум, состояние массового
сознания, социальные отношения, социальные настроения