Відділ соціології культури та масової комунікації

Комплексні дослідження проблем соціально-культурного розвитку українського суспільства, використовуючи стратегії кількісного і якісного аналізу соціологічних даних.

Телефон:
253-44-50
E-mail:
otd.soc@gmail.com
Каб.:
210
Відділ соціології культури та масової комунікації

Відділ соціології культури та масової комунікації існує з часу створення Інституту соціології НАН України. Першим керівником відділу у 1990 році став видатний український соціолог, доктор філософських наук, професор Ручка Анатолий Олександрович. Із 2007 року. відділ очолює доктор соціологічних наук, професор Костенко Наталія Вікторівна.

Відділ зосереджує свою увагу на комплексних дослідженнях проблем соціально-культурного розвитку українського суспільства, використовуючи стратегії кількісного і якісного аналізу соціологічних даних.

У 90-х роках ХХ ст. науковцями відділу здійснювалися дослідження ціннісних пріоритетів масової свідомості населення, а також були визначені чинники формування його культурно-комунікаційних орієнтацій. У 2005 р. завершена науково-дослідна тема “Мас-медіа як джерело політико-суспільних і культурних орієнтацій населення в умовах демократичного транзиту, у 2008 р. – Субкультури сучасної України: особливості, відтворення, акомодація”, у 2011 р. – “Виробництво і трансляція смислів у полікультурному соціумі”. У 2012 р. видано монографію
Смислова морфологія соціуму
, в якій автори пропонують погляд на суспільство і культуру з перспективи смислів. Емпіричною базою для фіксації смислових порядків слугували дані соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України «Українське суспільство» (2002–2011 рр.), останніх хвиль Європейського соціального дослідження (2007–2009 рр.), ISSP (2009 р.), а також результати серії фокус-груп із студентами київських вузів, проведених за спеціально розробленою методикою (2011 р.).

Упродовж 2012-2014 рр. відділ працював над науково-дослідною темою «Динаміка соціокультурних процесів в українському суспільстві» . Соціокультурна динаміка в рамках теми розглядається як взаємодія процесів, станів і результатів культурної репродукції та культурної мобільності, які комбінуються в неординарні типи відносно змін ціннісно-символічного середовища, нематеріальних ресурсів соціуму, культурної продукції та участі громадян України в культурі і культурних практиках.

Співробітники відділу

  1. Костенко Наталія Вікторівна - зав. відділом, д.соц.н., професор
  2. Ручка Анатолий Олександрович - гол.наук.співр., д.філос.н., професор
  3. Шульга Раїса Петрівна - пров.наук.співр., д.філос.н.
  4. Бурлачук Віктор Фокич – д. соц. н., пров. наук. спів.
  5. Скокова Людмила Георгіївна - ст.наук.співр., д.соц.н., доцент
  6. Наумова Марта Юріївна - ст.наук.співр., к.соц.н., доцент
  7. Мацко-Демиденко Ірина Вікторівна - наук.співр., к.соц.н.
  8. Тягло Катерина Олександрівна - мол.наук. співр., к.соц.н
  9. Отенко Наталія Михайлівна – соціолог І-ї категорії
  10. Коваленко Єлизавета Петрівна - провідний соціолог

Наукові публікації відділу

Колективні монографії

Участь у культурі: люди, спільноти, стани / (Н.Костенко, А.Ручка, Л.Скокова та ін.); за ред. Н.Костенко. - К.: Інститут соціології НАН України, 2018. - 320с.

Мінливості культури: соціологічні проекції [наук. моногр.] / За ред. Н.Костенко. - Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. - 440 с.[Зміст] [Роздiл 1], [Роздiл 2], [Роздiл 3]

Смислова морфологія соціуму / За ред Н.Костенко. – К.: ІС НАН України. – 2012. завантажити

Субкультурна варіативність українського соціуму / за ред.Н.Костенко, А.Ручки. – К.: ІС НАН України, 2010.

Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008.
 завантажити: [Зміст] [Роздiл 1], [Роздiл 2], [Роздiл 3], [ Лiтература]

Соціокультурні ідентичності та практики / За ред. А.Ручки. – К.: ІС НАН України, 2002.

Костенко Н., Іванов В . Досвід контент-аналізу: Моделі та практики. – К.: Центр вільної преси, 2003. – 200 с.

Медиа в выборах: Между политикой и культурой (контент-анализ политической прессы) /Наталия Костенко (ред.). – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999.

Общество без доверия / Под ред. Е.Головахи, Н.Костенко, С.Макеева. – К.: Ин-т социологии НАН України, 2014. – 338 с.

Розділи в колективних монографіях

Костенко Н. Медіа-динаміка: тренди і відхилення / Н.Костенко // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. − К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. − С. 326–348.

Скокова Л. Зрушення в культурних практиках останніх десятиліть / Л.Скокова // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. − К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. − С. 363-377.

Шульга Р . Мистецтво в життєвому просторі українця / Р.Шульга // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. − К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. − С. 378-402.

Костенко Н. Заключение: к социологии недоверия / Наталия Костенко, Сергей Макеев // Общество без доверия / Под ред. Е.Головахи, Н.Костенко, С.Макеева. – К.: Ин-т социологии НАН Украині, 2014. – С.319–337.

Костенко Н. Фокус-группы: реформационные инициативы в призме недоверия / Наталия Костенко, Ольга Максименко // Общество без доверия / Под ред. Е.Головахи, Н.Костенко, С.Макеева. – К.: Ин-т социологии НАН Украині, 2014. – С.228–318.

Ручка А.О., Костенко Н.В., Скокова Л.Г . Мас-медіа і культура в контексті соцієтальних перетворень // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Колективна монографія/ Під ред. М.О.Шульги. — К.:Ін-т соціології НАН України, 1999. – С. 541 – 589.

Навчальні посібники

Якісні дослідження в соціологічних практиках : [навч.посіб]; за ред. Н.Костенко, Л.Скокової. – К.: ІС НАН України, 2009.


Соціологічна теорія традиція та сучасність : [навч.посіб]; За ред. А. Ручки – К.: IС НАН України, 2007. – 363 с.

Лекції 2,3, 8 з навчального посібника

Культура – суспiльство – особистiсть : [навч.посіб]; За ред Л.Скокової. – К.: IС НАН України, 2006.

Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. - К.: Наук. думка, 1995. - 225 с.

Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наук. думка, 1992

Наталія Костенко. . Масова комунiкацiя. – Розділ VІ // Соцiологiя: теорія, методи, маркетинг – 1998. – № 6. – С.216–256.

Костенко Н.В . Масова комунiкацiя / Н.Костенко // Соцiологiя: Навч. посiбник. За ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. – С.216–256.

Ручка А . Культура /А.Ручка // Соцiологiя: Навч. посiбник. За ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. – С.106–138.

Скокова Л . Якісні дослідження в сучасній соціології / Л.Скокова // Соцiологiя: Навч. посiбник. За ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. – С.524–566.

Індивидуальні монографії, брошури

Ручка А.А. Ценностный подход в системе социологического знания. – К.: Наук. думка, 1987.

Костенко Н . Ценности и символы в массовой коммуникации. – К.: Наук. думка, 1993. – 130 с.

Шульга Р . Искусство в практиках культуры. Социокультурологический очерк. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, Ин-т философии НАН Украины, 2008. – 200 с.

Скокова Л.Г. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід . – К.: ІС НАН України, 2004.

Наумова М. Социальное знание: опыт концептуализации. К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999. – 58 с.

Планові теми відділу

Динаміка соціокультурних процесів в українськомусуспільстві (І кв. 2012 р.– IV кв. 2014 р.). Керівник – д.соц.н., проф. Н.В.Костенко.

Виробництво ітрансляція смислів в полікультурномусоціумі (І кв. 2009 р.– IV кв. 2011 р.). Керівник – д.соц.н. Н.В.Костенко.

Ключові слова: культура, соціокультурна диференціація, ціннісно-смислова сфера соціуму, механізми виробництва і трансляції смислів, інтерпретаційні моделі, соціальна дія.

Субкультури сучасної України: особливості, відтворення, акомодація (I кв. 2006 р. - IV кв. 2007 р.). Керівник - д.філос.н., проф. А.А.Ручка.

Ключові слова: культура, субкультури, субкультурні картини світу, субкультурна диференціація, специфіка субкультур, механізми відтворення субкультур, акомодація субкультурних розбіжностей.

Мас-медiа як джерело полiтико-громадянських i культурних орієнтацій населення в умовах демократичного транзиту (I кв. 2004 р. - IV кв. 2005 р.). Керівник - д.філос.н., проф. А.А.Ручка.

Ключові слова: мас-медіа, медіальна система, медіа-простір, медіа-влада, медіа-впливи, медіа-культура, медіа-аудиторія, політико-громадська орієнтація, культурна орієнтація, медіа-технологія, медія-повідомлення, електорат, демократія, демократичний транзит, громадянське суспільство, медіа-переваги, культурна цінність, політична цінність, демократичні норми.

Соціокультурна диференціація сучасного українського суспільства: критерії, механізми, наслідки (I кв. 2001 р. - IV кв. 2003 р.). Керівник - д.філос.н., проф. А.А.Ручка.

Легітимація ідентичностей в мультикультурномупросторісучасного суспільства (I кв. 1998 р. - IV кв. 2000 р.). Керівник - д.філос.н., проф. А.А.Ручка.

Формуваннякультурно-комунікаційних орієнтацій населення України в умовах системної трансформаціїсуспільства. (I кв. 1993 р. - IV кв. 1997 р.). Керівник - д.філос.н., проф. А.А.Ручка.

У відділі здійснюються науково-моніторингові програми:

Аксіо-моніторинг” (с 1991 р.); Керівник – д.філос.н., проф. А.О.Ручка.

Моніторинг участі населення України в культурному житті” (з 1994 р.). Керівники – д.філос.н., проф. А.О.Ручка, к.соц.н., доц. Л.Г.Скокова.

Моніторинг політичних новин ” провідних укра ї нс ь ких телеканал і в – спільно із Академією української преси (з 2003 р.). Керівники – д.соц.н. Н.В.Костенко, д.філол.н, проф. В.Ф.Іванов (АУП).

Костенко Н., Iванов В. (ред.). Новини vs. новини. Виборча кампанiя в новинних телепрограммах. – К.: Центр вiльної преси, 2005. – 190 с.

Kostenko N. The status and dynamics of political news in the pre-election parliamentary campaign in 2012/ N. Kostenko // Access to media: election 2012. Analytical report. – K., Academy of Ukrainian press, 2012. – P. 9-18.

Організація конференцій, круглих столів

Відділ був організатором і учасником міжнародної науково-практичної конференції «Україна і Польща: досвід трансформаційних процесів» (Київ, Ін-т соціології НАН України, 2004. - 17 грудня); організатором і учасником науково-практичної секції «Метаморфози смислів культури і комунікації: визначене і незвідане» ІІ-го Конгресу Соціологічної Асоціації України «Соціологія і суспільство: взаємодія в умовах кризи», (Харків, 2013. - 17-19 жовтня); організатором Круглого столу (Київ, Ін-т соціології НАН України, 2013), присвяченого презентації монографіїи, підготовленої відділом: «Інтерпретації соціологічні: пам’яті В.Л.Оссовського» / Укладач Н.Костенко. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2013; одним із співзасновників міждународної наук.-практ. конференції «Варіації модерну і модернізації: український соціум у контексті глобальних процесів», (Київ, НТУУ «КПІ», 2013. - .28-29 листопада); одним із співзасновників конференції «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія ХХ-го століття, 1914-2014» (Київ,, НТУУ «КПИ, 2014. - 27-28 листопада).

Співробітництво із зарубіжними дослідними центрами, зарубіжні публікації

Костенко Н. Тестирование шкалы культурной компетентности (CQS): украинская аудитория */ Н. Костенко, Л. Скокова // Социология: теория, методы, маркетинг, 2012. – № 4. – С. 158–193.

*Стаття написана в рамках спільного проекту відділу соціології культури і массової комунікації, відділу метотодології і методів соціології Інституту соціології НАНУ і Програми досліджень лідерства Indiana Wesleyan University «Cross-cultural competency and cultural intelligence: a case study in Ukraine». Учасники проекту: Б.Джонсон, Дж.Барнс, С.Буко, Є.Головаха, О. Стегній, Н.Костенко, Л.Скокова, Т.Нікітіна, К.Іващенко.

Rucska A., Szkokova L. A kulturalis fogyasztoi szokasok atalakulasa a 20. es a 21. szazad fordulojan // Ukrajna szinevaltozasa 1991–2008 /F.Csilla, V.Szereda.: Kalligram Kiado, 2009.

Kostenko N. Television as total practices and liberalization of distinctions: the Ukrainian case // Civitas. Revista de Ciencias Sociais. Porto Alegre. – 2009. – Vol.9, № 1. – P. 36–50.

Костенко Н.В . Информационно-культурные стили в России и Украине / Н.В.Костенко // Социологический журнал. – 2009. – №1. – С. 47–69.

Kostenko N. Hazardous Everyday Life (International Survey of Crime Victims in Kiev) / Nataliya Kostenko, Robert J. Valliere // International Journal of Sociology. – 1999/2000
Vol. 29, № 4, Social Problems in Post-Communist Ukraine (II). –Р. 16–32.

Kostenko, Natalia. Liberalized differences and total effects in practice TV. Individual and Society . – 2004. – Vol. 7, №. 2.

Ruczka Anatolij, Skokowa Ludmila. Dom jako prywatna przestrzen praktyk kulturowych na Ukrainie przelomu XX i XXI w. // Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. Zbior studiow pod redakcja Zbigniewa Opackiego i Dagmary Paza-Opackiej. – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdankiego. – Gdansk, 2008.

In memoriam

Пам’яті Володимира Леонідовича Оссовського

Пам’яті Людмили Семенівни Рязанової

Інтерпретації соціологічні: Пам’яті В.Л.Оссовського. / Укладач Н.В.Костенко. – К.: Інститут соціології НАН України, Вища школа соціології, 2013. – 268 с.