Відділ соціальної експертизи

Телефон:
(044) 255-75-41; 255-76-79.
Каб.
305, 316.
Відділ соціальної експертизи

Відділ соціальної експертизи (до червня 1996 року - <Відділ методики соціальних програм і проектів>) заснований у листопаді 1991 року. В 2018 році він складається з 10 співробітників - 1 доктори і 4 кандидатів наук.

Основні наукові напрямки діяльності відділу

  • Розробка концепції системи соціальних показників;
  • розробка концепції колегії незалежних експертів як інституту громадянського суспільства;
  • концептуальні підходи до розробки програм соціальної політики в Україні;
  • соціальні наслідки Чорнобильської аварії;
  • проблеми функціонування державної служби;
  • проблеми аграрної реформи в Україні;
  • регулятивні функції соціального капіталу в перехідних процесах України;
  • соціальні проблеми цивілізаційного вибору українського суспільства;
  • модернізація сучасного українського суспільства.

У центрі уваги відділу соціальної експертизи такі наукові проблеми:

• методологія і методика соціальної експертизи;
• моніторинг соціально-психологічних наслідків Чорнобильської аварії;
• рівень гуманітарного (людського) розвитку;
• соціальна політика, соціальний захист,
• рівень бідності;
• система соціальних показників,
• функціонування державної служби,
• регулятивні функції соціального капіталу в перехідних процесах України;
• соціальні проблеми цивілізаційного вибору українського суспільства;
• модернізація сучасного українського суспільства.

Завідуюча відділом:

Чепурко Гульбаршин Іскаківна – доктор соціологічних наук

Співробітники відділу:

Гончарук Олександр Савович – старший науковий співробітник, кандидат соціологічних наук

Піддубний Володимир Андрійович – старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Привалов Юрій Олексійович – старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Сапєлкін Юрій Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат соціологічних наук

Трофименко Олеся Володимирівна – провідний соціолог

Гломозда Віра Іллівна – провідний соціолог

Братко Валентина Олександрівна – провідний соціолог

Амджадін Людмила Володимирівна - соціолог I категорії

Рокицька Оксана Юріївна - соціолог I категорії

 

Планова тема відділу на 2018-2020 р.р.

Модернізація сучасного українського суспільства (I кв. 2018 - IV кв. 2020).

Керівник - д.c.н. Чепурко Г.І.

При інституті на базі відділу соціальної експертизи було створено Центр соціальної експертизи

Центр соціальних експертиз (ЦСЕП) створено при Інституті соціології Національної академії наук
України у 1995 році з метою розроблення й упровадження програми соціальної експертизи,
створення систем соціальних показників і моніторингу різноманітних регіональних і національних
проектів.

Наукові праці відділу:

Всього за час існування відділу видано більше 200 публікацій, серед яких найбільш важливі наступні:

1. Чорнобиль i соцiум. - К.: IС НАНУ, 1995-2004. - Вип. 1-10. (Издание ВАК, в котором рассматривается широкий круг проблем социально-экологического аспекта).

2. Саєнко Ю., Ткачук А., Привалов Ю. Мiсцеве самоврядування в Українi: проблеми i прогнози. - К.: IС НАНУ, 1997. - 148 с.

3. Мiсцеве самоврядування в сучаснiй полiтичнiй системi в Українi i Бєларусi // Допов. мiжнар. конф. - К., 1997.

4. Сучаснi проблеми соцiально-трудових вiдносин в Українi (соцiологiчний аналiз). - К.: 1998.

5. Мiмандусова Г.I. Ринок працi в Українi: тенденцiї та перспективи (соцiально-економiчний аналiз). - К.: IС НАНУ,1999. - 96 с.

6. Проблеми колективно-договiрного регулювання трудових вiдносин в Українi. - К.:1999.

7. Соцiально-економiчнi наслiдкитехногенних та природних катастроф: експертне оцiнювання. - К.: 2000.

8. Українське село на зламi столiть. - К.: 2001.

9. Тiньова економiка: соцiальнi проблеми неофiцiйної економiчної дiяльностi в Українi. Допов. мiжнар.конф. - К.: 2000.

10. Приватизацiя сiльськогосподарськихпiдприємств в Українi. - К.: 2000.

11. Соцiальнi проблеми реорганiзацiїсiльськогосподарських пiдприємств. - К.: 2000.

12. Соцiальна експертиза в Українi: методологiя, методика, досвiд впровадження. - К: IС НАНУ, 2000. - 194 с.

13. Постчорнобильський соцiум:15 рокiв по аварiї. - К.: IС НАНУ, 2000. - 563 с.

14. Соцiальнi ризики та соцiальна безпека в умовах природних i техногенних надзвичайних ситуацiй та катастроф / Вiдп. ред.: В.В.Дурдинець. Ю.I.Саєнко, Ю.О.Привалов. - К.: Стилос, 2001. - 497 с.

15. Стратегiї змiн для досягнення гендерної рiвностi у мiсцевому самоврядуваннi в Українi. - К.: 2003.

16. Стан громадянського суспiльства в Українi: аналiз соцiального конструювання. - К.:2003.

17. Полiтична та фiнансова роль бiзнесу в парламентських виборах в Українi 2002 року: спроба соцiального дiалогу. - К.: 2003.

18. Сучасний стан, проблеми та тенденцiї соцiально-трудових вiдносин в Українi: спроба соцiального конструювання. - К.: 2003.

19. Соцiальнi ризики. / Вiдп. ред.: Саєнко Ю.I., Привалов Ю.О. - Кн 2. - К.: ПЦ "Фолiант", 2004. - 568 с.

20. Чепурко Г.I. Ринок працi в Українi: проблеми зайнятостi в перiод становлення ринкової економiки. - К.: IС НАНУ, 2004. - 274 с.

21. Монiторинг епiдемiї ВIЛ/СНIДу. Оцiнка ефективностi протидiї (соцiальний аспект). - К.: ПЦ "Фолiант", 2004. - 416 с.

22. Соцiальнi та економiчнi наслiдки вступу України до СОТ: експертнi оцiнки/ Вiдп. ред. Ю.Привалов. - Львiв: Українськi технологiї, 2004. - 142 с.

23. ВIЛ/СНIД в сферi працi. - К.: ПЦ "Фолiант", 2004.

24. Запорожець Т., Привалов Ю. Феномен утопiї в соцiальнiй думцi. - К.: ПЦ "Фолiант", 2004. - 144с.

25. Звiт за результатами соцiологiчного дослiдження у Закарпатськiй областi. Поширення ВIЛ/СНIДу на робочому мiстi в контекстi соцiально-економiчного розвитку. - К.: Мiленiум, 2004. - 124 с.

26. Аналiтичний звiт за темою: Ситуацiйний аналiз проблеми гендерної рiвностi у сферi працi в Українi. - К.: Центр соцiальних експертиз IС НАНУ, 2005.

27. ВIЛ/СНIД та iн'єкцiйне вживаннянаркотикiв: пропозицiї щодо забезпечення бiльшої ефективностi профiлактичних програм. Послання до полiтикiв, урядовцiв, усiх осiб, причетних до прийняття вiдповiдальних рiшень. - К., 2005. - 36 с.

28. Огляд роботи зi споживачамиiн'єкцiйних наркотикiв в Українi в контекстi боротьби з епiдемiєю ВIЛ/СНIД. - К.: Центр соцiальних експертиз IС НАНУ, 2005. - 172 с.

29. Амджадiн Л., Гончарук О., Кравченко О. Судова система та суди в Українi в оцiнках громадськостi (комплексне соцiологiчне дослiдження). - К.: Прецедент, 2005.- 234 с.

30. Безпека та розвиток чорнобильськихспiльнот: ситуацiйний аналiз. - К.: Iн-т соцiологiї НАНУ, 2006. - 130 с. - укр., англ.

31. Профiлактика ВIЛ/СНIД та доступ до послуг консультування/тестування у виробничiй сферi: стратегiя тристороннього партнерства. - К.: Iн-т соцiологiї НАНУ, 2005. - 136 с.

32. Саєнко Ю.I. Соцiальнi ризики та шанси// Життєвотворчiсть особистостi: концепцiя, досвiд, проблеми. - Запорiжжя: Хортицький навч.-реабiлiтацiйний центр, 2006. - 592 с.

33. Саєнко Ю.I. Соцiальнi уроки Чорнобилю // Демографiя i соцiальна економiка. - Вип.2. - 2006.

34. Саєнко Ю.I. Постчорнобильський соцiум: ризики та шанси виживання // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. - 2006. - №4.

35. Саєнко Ю.I. Соцiальна полiтика щодо подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // Нацiональна доповiдь <20 рокiв Чорнобильської катастрофи: погляд у майбутнє>. - К.: Аттiка, 2006.

36. Саєнко Ю.I. Методичнi рекомендацiї щодо пiдвищення соцiальної активностi мiсцевих спiльнот. - К.: ПЦ <Фолiант>, 2006.

37. Саєнко Ю.I. Соцiальнi прiоритети нацiональної полiтики подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї / Чорнобиль i соцiум. - Вип.11. - К.:ПЦ <Фолiант>, 2005.

38. Амджадiн Л.М. Соцiальна полiтика щодо подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // 20рокiв Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Нацiональна доповiдь України>. - Роздiл 4. - К.: Атака, 2006. - 224 с.

39. Амджадiн Л.М.Соцiальнi прiоритети нацiональної полiтики подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // Пост чорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї / Чорнобиль i соцiум. - Вип. 11. - К.: ПЦ <Фолiант>, 2005. - С.8-38.

40. Гончарук О.С. Соцiальна полiтика щодо подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // 20 рокiв Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Нацiональна доповiдь України. - К.: Атака, 2006. - с.21 -25.

41. Гончарук О. Роль мiсцевих громад у розвитку виробничої та органiзацiйних сфер уражених територiй // Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї / Чорнобиль i соцiум. - Вип. 11. - К.: ПЦ "Фолiант", 2005 - С. 134-146.

42. Гончарук О. Iнформацiйний простiр поселенських структур в Українi // Монiторинг соцiальних змiн. - К.: IС НАН України, 2006.

43. Пiддубний В.А. Система соцiального захисту та обслуговування постраждалого населення // 20 рокiв Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Нацiональна доповiдь України. - К.: Атiка, 2006. - с.55-59.

44. Пiддубний В.А. Соцiальнi прiоритети нацiональної полiтики подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї /Чорнобиль i соцiум. - Вип.11. - К.: ПЦ "Фолiант", 2005. - с.10-15.

45. Пiддубний В.А. Соцiальний комфорт та поселенський статус: життєвий вибiр // Українське суспiльство 1994-2006. - К.: IС НАНУ, 2006.

46. Ходорiвська Н.В. Соцiальнi прiоритети нацiональної полiтики подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи / Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 11. - К.: ПЦ "Фолiант", 2005. - С. 5-9.

47. Ходорiвська Н.В., Саєнко Ю.I., Привалов Ю.О., Амджадiн Л.М., Чепурко Г.I. Методичнi рекомендацiї щодо пiдвищення соцiальної активностi мiсцевих спiльнот. - К.: ПЦ "Фолiант", 2006. - 59 с.

48. Ходорiвська Н. Культура радiологiчної безпеки крiзь призму Чорнобиля // Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 11. - К.: ПЦ "Фолiант", 2005. - С. 204-224.

49. Ходорiвська Н. 20 рокiв Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. Нацiональна доповiдь України. - К.: Атiка, 2006. - С. 65-66. - укр.; рос.; англ.

50. Ходорiвська Н. Досвiд Чорнобилю i культура радiологiчної безпеки // Международный журнал радиационной медицины. Специальный выпуск. Тезисы Интернациональной конф. "Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы. Стратегия их преодоления". - Т. 8 (1). - К., 2006. - май 29 - июнь 3. - С.80-81.

51. Чепурко Г.I. Зайнятiсть населення: поселенський аспект // Українське суспiльство 1994-2006. - К.: IС НАН України, 2006.

52. Піддубний В. Перспективи консолідації українського суспільства / В. Піддубний, Г. Чепурко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009.

53. Піддубний В. Українські реалії: перешкоди на шляху до глобального простору / В. Піддубний // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008.

54. Саєнко Ю. Консолідація українського суспільства: виклики, ризики, нереалізовані шанси / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009.

55. Саєнко Ю. Моделі життєдіяльності / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2010.

56. Соціальні виміри поселенської структури (досвід соціальної паспортизації). – К.: ІС НАНУ, 2011

57. Ходорівська Н. Життєві ситуації громадян у макро- та мікросоціальних координатах / Н. Ходорівська // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008.

58. Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій / Н. Ходорівська // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг у 2-х т. Т.1. Аналітичні матеріали / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011.

59. Амджадін Л. Соціальні норми контролю громадської безпеки і злочинності: вітчизняні реалії в оцінках українців/Л. Амджадін // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.352-359.

60. Гончарук А. Оценка перспектив реформ в системе оплаты тепла методом фокус групп / О.Гончарук // Соціальний вимір суспільства. 3б.наук.праць. – Вип. 4(15). – К.: ІС НАН України, 2012. – С.106-127.

61. Гончарук О. Ресурсний та соціальний потенціал сільських громад в Україні/ О.Гончарук// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С. 236-242.

62. Сапєлкін Ю., Пилипенко В. Освітній простір України у дзеркалі соціології / Ю. Сапєлкін// Українське суспільство 1992-2012. /Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.395-401.

63. Саєнко Ю. Чорнобиль – Фукусіма: комфортно-споживацький колапс /Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред..д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.199-203.

64. Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій/ Н. Ходорівська//Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали/ За ред. д.ек.н – В. Ворони, д.соц. н. М. Шульги. – К.: ІС НАН України, 2011 - С.417-437.

65. Ходорівська Н. Соціальний капітал та зміни життєвої ситуації українців/ Н. Ходорівська// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг // За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – ІС: ІС НАНУ, 2012. – С293 – 298.

66. Чепурко Г., Привалов Ю. Зміни масової свідомості українців у політико - правовій сфері/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. .д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.128-133.

67. Amjadeen L.,Honcharuk O. Social practices and legislation in the area of juvenile Delinquecy. – Kyiv: “Lik” LTD, 2011.-168 p. 

68. Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні /Л.Амджадін, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С.341-353.

69. Гончарук О. Земельні відносини: час рівноваги/ О. Гончарук// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип. 5(16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 343-355.

70. Гендерно-чутливі послуги у сфері ВІЛ/СНІДу: Аналітичний звіт за результатами дослідження/ Трофименко О.В., Галустян Ю.М., Рокицька О.Ю. та ін. – К.: ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2013. – 101 с.

71. Петрушина Т. Якість життя – головний критерій стану суспільства/ Т. Петрушина, Ю. Саєнко// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. -№2. – С.117-141

72. Пилипенко В. Сільські реформи в оцінках громадян України/ В. Пилипенко, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С. 240 – 245.

73. Сапєлкін Ю. Корупція і хабар в Україні/ Ю. Сапєлкін// українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг./за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.255-261.

74. Саєнко Ю. Молодь: зміни в суспільній свідомості/Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2013. Станта динаміка змін. Соціологічний моніторинг за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.334-340.

75. Саєнко Ю. До питання коректності деяких соціологічних термінів/ Ю.Саєнко// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип.5 (16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 170-185.

76. Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціальний моніторинг./ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320.

77. Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні/ Л. Амджадін// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.341-353 (0,75 д.а.).

78. Амджадін Л. Соціальні норми контролю громадської безпеки і злочинності: вітчизняні реалії в оцінках українців/ Л. Амджадін// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.352-359 (0,5 д.а.).

79. Гончарук О. Ресурсний та соціальний потенціал сільських громад в Україні/ О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони,д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 236-242 (0,5 д.а).

80. Соціальні індекси: теорія і практика/ Саєнко Ю., Привалов Ю., Чепурко Г. та ін.// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. - №2. – С.101-127 (2,0 д.а.).

81. Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/ Г.Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320 (0,6 д.а.).

82. Ворона В.М. Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу/ В.М. Ворона, В.А. Піддубний// Наука та інновації. – 2013. – Т.9, №2. – С.104 – 108 (0,5 д.а.).

83. Привалов Ю.А. Социальный капитал в нелинейной модели коллектива/ Ю.А. Привалов, Г.И. Чепурко, М.Б. Лощинин//«Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2014. – С.43-45 (0,2 д.а).

84. Привалов Ю.А. Феномены социального капитала, неравенства и эксплуатации в нелинейной модели коллектива/ Ю.А Привалов, Г.И. Чепурко, М.Б. Лощинин// Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф.: м. Київ, 27 червня 2014 р. – К.: Наук. прак. КНЕУ, 2014. – С. 171-172 (0,15 д.а.).

85. Привалов Ю. Політична аксіологія: особистісний вимір/ Ю.Привалов, В.Й. Климончук// Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі: колективна монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2012. – С.234-282 (2,5 д.а.).

86. Саенко Ю.И. Рациональность социальных понятий/Ю.И.Саенко// Социологический альманах. Вып.5. – Минск: «Беларуская навука», 2014. – С.88-102 (0,9 д.а.).

87. Сохранение и возрождение культурного сектора Полесского региона Украины и Белоруссии: /проблемы и перспективы/ Дмитрук Н.А., Брицина О.Ю.,Саенко Ю.И. та ін.// Социологический альманах. – Вып 5. – Минск: «Беларуская навука», 2014. – с. 393-410 (0,7 д.а.).

88. Піддубний В. Адорно Теодор, Коулмен Джеймс Семуель / В.Піддубний // теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. - 2015. - с.175-181; с. 225-230 (0,8 д.а.)

89. Привалов Ю. Зимель Георг, Мангайм Карл / Ю.Привалов, В.Пилипенко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інстиуту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф. д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2015. – с.76- 87; с.144-151 (1,0 д.а.) 

90. Піддубний В.А. Цивілізаційний вибір українського суспільства: соціальні координати і ризики/ Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І.// Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 лютого 2015р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. – С. 51- 54. – 0,25 д.а.

91. Привалов Ю. Політичне лідерство / Ю.Привалов// Теорія політики. Підручник. – Львів: Вид-во Ліга- прес, 2015. – с. 404-445 (2,3 д.а.).

92. Привалов Ю.О. Цивілізаційний вибір українського соціуму: координати – ризики – перспективи / Привалов Ю.О., Чепурко Г.І., Піддубний В.А. // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – С. 51-55. - 0,4 д.а.

93. Саєнко Ю.І. Культура в цивілізаційному контексті // Ю.І. Саєнко, Ю.В.Сапелкін // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 квітня 2015р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – С.80-84. – 0,4 д.а.

94. Чепурко Г.І. Цивілізаційний механізм функціонування соціального капіталу в підприємництві / Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І. // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В.Лях. – Випуск 6-7 (134-135). – К., 2014. – С.188-202.- 1 д.а.

95. Чепурко Г.І. Цивілізаційний вибір українського суспільства: раціональність VS турбулентність? / Г.І.Чепурко, Ю.О.Привалов // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 жовтня 2015р.) – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – С. 104-108. – 0,30 д.а.

96. Чепурко Г.І. Культура, як соціальна координата цивілізаційного вибору українського суспільства/ Г.І.Чепурко // Наукова дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 22-23 травня 2015р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015.- С. 36-39. – 0,25 д.а.

97. Рокицька О.Ю. Соціальний капітал як складова цивілізаційного вибору українського суспільства / О.Ю.Рокицька // Сучасні виклики для суспільних  наук в умовах глобалізації. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 29-30 травня 2015р.). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. – С. 58-61. - 0,25 д.а.

98. Чепурко Г.І. Соціокультурні ідентичності і цивілізаційний вибір / Г.І.Чепурко // Нові завдання суспільних наук у XXI столітті. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 19-20 червня 2015 р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – с.65-67. -0,25 д.а. 

99. Саєнко Ю. Експертні оцінки соціального капіталу/Ю. Саєнко// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 1(15). Т.1. -  К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С.314-319. – 0,4 д.а.

100. Саєнко Ю. Динаміка страху – тенденції на збурення// Українське суспільство:  моніторинг соціальних змін. - Київ, 2015. - С…     (0,3 др. арк).

101. Сапелкін Ю. Корупція і соціальний капітал/ Ю. Сапелкін// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 1 (15). Т.1. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С.320-328. – 0,8 д.а.

102. Сапелкін Ю. Суб’єкти корупційної діяльності в Україні / Ю.Сапелкін // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип. 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 410 – 420 (0,7 д.а.).

103. Чепурко Г. Культура і цивілізаційний вибір / Г.Чепурко // Соціальні виміри суспільства. Зб. Наук. праць. Вип. 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України,  2015. – С. 164-170 (0,4 д.а.)

104. ChepurkoG.Access for PIHIV and members of their households to the social protection and its effectiveness /G.Chepurko // Соціологія, теорія, маркетинг. – 2015. - №4. – 1 д.а. 

105. Чепурко Г. Культурна ментальність цивілізаційного вибору// Українське суспільство:  моніторинг соціальних змін. - Київ, 2015. - С…     (0,4 др. арк).

106. Чепурко Г., Соболева Н. Інтерес громадян України до світу науки // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. -  Київ, 2015. -  С…   (0,4 др. арк).

107.  Сапелкін Ю. «Знання й ставлення населення до реформ» / Ю.Сапелкін // Доповіді міжнародної конференції «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю». - К.: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2016. С. 93-97 (0,3 д.а.)

108. Чепурко Г. Цивілізаційний вибір в геополітичній стратегії України/ Піддубний В., Чепурко Г. // Українське суспільство 1992–2016. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги - К.: ІС НАН України, 2016. –  С. –. (0,70 д.а).

109. Саєнко Ю. Про соціум збірка / Ю.Саєнко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 200 с. (12,5 д.а.) 

110. Соціальний капітал: теорія та практика. – К.: Ліга-Прес, 2016. – 252с. (14,64 д.а.)

111. Сапелкін Ю. Корупція в Україні: сутність, умови існування, механізми протидії. – Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016. – 188с. (10,92 д.а.)

112. Саєнко Ю.І. Вступ до соціального аналізу (монографія) / Ю.І. Саєнко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 362с. (21,04 д.а.).

113. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 1. Класичні концепції свободи та цивілізації у західноєвропейській, філософській та політологічній традиціях: колективна монографія / [В.М. Денисенко, І.Ю. Остапець, Ю.О.Привалов]. – Київ – Львів: Ліга – Прес, 2016 – 232с. (13,5 д.а.)

114. Чепурко Г.І. Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір/ Пилипенко В.Є., Сапелкіна О.В., Чепурко Г.І.  / Відп. ред. Ю.О. Привалов. – Львів: Простір-М.: 2016. – 130 с.  (7,55 др. арк.)

115. Чепурко Г. Теоретико-методологічні засади дослідження соціального (Розділ 1. п. 1.1., 1.2., 1.3), Соціальний капітал в турбулентному українському суспільстві (Розділ 2, п 2.1) – С.10–42; 88–99 (2,4 др. арк. ) // Соціальний капітал: теорія й практика / Відп. Ред. Ю.Саєнко. – К.: Ліга-Прес, 2016. – 255 с.

116. Сапелкін Ю.В. «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю». Доповіді міжнародної конференції. - К.: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2016. (12,25 д.а.)

117. Аналитический обзор: здоровье и права сообщества ЛБГТ в Украине/Марцинковская В., Привалов Ю., Трофименко О. и др. – К.:ИС НАН Украины, 2016.-134с. (8,5д.а.)

118. Cапелкін Ю. Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики- перспективи / Піддубний В.А., Сапелкін Ю.В. // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. 2016. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Нові завдання суспільних наук у 21 столітті 17-18 червня 2016 року. - Київ, 2016. С.53-56 (0,25 д.а).

119. Чепурко Г., Петрушина Т., Соболева Н. Громадська думка щодо ролі науки в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С.81-101 (1 д.а.).

120. Чепурко Г.  Друкер Пітер Фердинанд  –  /Історія соціологічної думки. Навчально енциклопедичний словник-довідник. / За наук. ред. доктора соціологічних наук, проф. Пічі В.М.– Львів: Новий Світ-2000, 2016. С. 326-328 (0,1 д.а.).

121. Чепурко Г. Цивілізаційна стратегія України в сучасних умовах глобалізму / Чепурко Г., Гончарук О. // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3-4 червня 2016 року. – Дніпро: НО Відкрите суспільство, 2016. – С. 42-46 (0,2 д.а.).  

122. Сапелкін Ю. Знання і ставлення населення до реформ // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю (доповіді міжнародної конференції). -К.:ІС НАН України. – 204 с. – (0,2 д.а.)

123. Піддубний В.А. Соціальний контекст інтеграції соціуму в глобальну цивілізацію / В.А. Піддубний, Ю.О.Привалов // Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня). – (0,35 д.а.).

124. Чепурко Г.І. Цивілізаційна стратегія України в сучасних умовах глобалізму / Г.І. Чепурко, О.С. Гончарук // «Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук.» - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро. 3-4 червня 2016). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2016. – С. 42-47 (0,35 д.а.).

125. Піддубний В.А., Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики- перспективи / В.А. Піддубний, Ю.В.Сапелкін // «Нові завдання суспільних наук у XXI столітті». - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 червня 2016). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. – С. 53-56 (0,3 д.а.).

126. PrivalovYuri.ThePoliticalEliteofUkraine: HistoricalandSociologicalAnalysis / YuriPrivalov, ValeriiPylypenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. - №3.-С.171- 190 (1,2 д.а.).

127. Чепурко Г. Цивілізацийний вибір: парадигма сенсу і логіка дій. др.арк.) / Чепурко Г., Привалов Ю./CurrentIssuesAndProblemsOfSocialScince/ Internatioalscienceconference/ - Kielce,  June 28- 30. – 2016. С.56 – 59. (0,3 д.а.).

128. Novak I., Chepurko G. The risks of unemployment at the labour market: insufficient competitive groups of people / Ризики зайнятості вразливих груп населення. Збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції 22.06.2016. - К.: ІДСД НАН України. – (0,7 д.а.).

129. Гончарук О.С. Модернізація суспільства в глобалізованому світі: український вимір/ Гончарук О.С., Рокицька О.Ю.// Суспільні науки та сучасність: актуальні питання: Матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 37- 41. (0,2 д.а.).

130. Піддубний В. Модернізація українського суспільства в контексті цивілізаційного вибору/ Г.Чепурко, В. Піддубний// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 4 (17) [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – (0,5 д.а.).

131. Піддубний В.А. Модернізація в соціологічному пізнанні глобалізаційних процесів/ В.А. Піддубний, О.С. Гончарук// Фактори та умови модернізації досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2-3 червня 2017 року). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. – с.51-55 (0,2 д.а.).

132. Привалов Ю., Козаков В. Розуміння «розколу» в соціологічній літературі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – №1. – С.164-174 (0,5 д.а.).

133. Привалов Ю. Демократія і українська національна держава /Козаков В., Привалов Ю. // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / [гол. ред.. д. соціол. н. М.О.Шульга]— Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – 0,6 д.а.

134. Привалов Ю.О. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації/ Ю.О. Привалов, Ю.В. Сапелкін// Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 13-14 жовтня 2017 р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільчознавча організація», 2017. – (0,3 д.а.).

135. Привалов Ю.О. Модернізація українського суспільства в глобалізаційному світі/ Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов// Розвиток сучасного суспільства в умовах глобалізаційної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса: ГО «Прочорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – (0,3 д.а.).

136. Сапелкін Ю.В. Політична модернізація у дзеркалі теорії і практики/В. Пилипенко, Ю.Сапелкін// Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін, вип. 4 (17) [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – 1 д.а.

137. Сапелкін Ю. Поведінка населення у контексті модернізації українського суспільства / Ю.Сапелкін // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. Вип. 9 (20) / [гол. ред.. д. соціол. н. М.О.Шульга]— Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. — (0,5 д.а.).

138. Сапелкін Ю.В. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації. Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 13-14 жовтня 2017 року. – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація, 2017. –С.32-36 (0,2 д.а.).

139. Чепурко Г. Самооцінка стану здоров’я населенням України // Н. Соболєва, Г. Чепурко // Соціальні виміри суспільства . Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / [гол. ред.. д. соціол. н. М.О.Шульга]— Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – 0,74 д.а.

140. Чепурко Г.І. Цивілізаційно-культурні відмінності соціальних груп/ Г.І. Чепурко, М.О. Шульга, О.І. Вишняк та ін..// Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2017. – С.10-31. (1,5 д.а.).

141. Gulbarshyn Chepurko. Social capital in Ukraine economic transformation/ Volodymyr Piddubny, Gulbarshyn Chepurko// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017 - № 1. С. 188-197. (1,2 д.а.)

142. Chepurko G. The risks of unemployment at the labour market: insufficient competitive groups of people / Chepurko G., Novak I.// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017 –– № 3. – (1 др.арк).

143. Чепурко Г.І. Соціальний потенціал модернізації української економіки в контексті євроінтеграції/ Чепурко Г.І., Головатюк В.М., Піддубний І.Д.//Мультиверсум. Філософський альманах. Гол.ред. В.В.Лях. Випуск 9-10 (157-158) . К.: 2016 – С.29-43. (0,8 д.а.).

144. Чепурко Г.І. Культура в контексті модернізації українського суспільства / В.Є. Пилипенко, Г.І. Чепурко// Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 10 лютого 2017 року. – Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Politicus» 2017. – C.194-197 (0,2 д.а.).

145. Привалов Ю.О. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 2. Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри: колективна монографія/ В,М, Денисенко, В.Й. Климончук, Ю.О. Привалов. – Київ-Львів: Простір – М, 2017. – 492с. (28,6 д.а.).

146. Чепурко Г. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні/ В.Пилипенко, Г.Чепурко/ Відп. Ред.. Ю.О. Привалов. – Київ-Львів: Ліга Прес, 2017. – 184с. (10,69 д.а.).

Теми, виконані у відділі:

 "Методологія й методика соціальної експертизи загальнонаціональних і регіональних програм і проектів"(1993-1995 р.)

Ключові слова: соціальна експертиза, соціальна політика, загальнонаціональні проекти, регіональні проекти.

"Соціально-економічні ризики ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На прикладі переселення"(1995-1999 р.)

Ключові слова: чорнобильська катастрофа, соціальні наслідки, соціальна політика, соціальні ризики.

"Методологічні проблеми експертного оцінювання проектування й реалізації соціальної політики в Україні"(1996-1998 р.)

Ключові слова: соціальне проектування, експертиза, експертне оцінювання, соціальна політика, методологія.

"Проблеми функціонування державної служби в Україні: закордонний досвід і обґрунтування методів моделювання механізму державного правління"(1997-1998 р.)

Ключові слова: державна служба, моделювання, державне правління.

"Масова свідомість у постчорнобильску епоху: соціальні очікування й потенціал поведінкової активності різних груп потерпілих"(1999 р.);

Ключові слова: чорнобильська катастрофа, соціальні наслідки, соціальна політика, соціальні ризики/

"Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності"(1999 р.)

Ключові слова: тіньова економіка, неофіційна економічна діяльність, зайнятість, соціальні проблеми.

"Приватизація землі й реформування земельних відносин в Україні" (1999 р.)

Ключові слова: аграрна реформа, земельні відносини, соціальна політика.

"Національна система соціальних показників в Україні" (1999-2000 р.)

Ключові слова: соціальна політика, соціальні показники, громадянське суспільство.

"Забезпечення соціально-інформаційного супроводу впровадження пенсійної реформи в Україні"(2001 р.)

Ключові слова: соціальна політика, пенсійна реформа, громадянське суспільство, трансформаційні процеси.

"Соціальні портрети потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи" (1999-2001 р.)

Ключові слова: чорнобильська катастрофа, соціальні наслідки, соціальна політика, соціальний портрет).

"Дослідження громадської думки киян щодо розвитку процесів у сфері внутрішньої політики й місцевого самоврядування"(Ш кв. 2003 - IV кв. 2004 р.)

Ключові слова: електоральні очікування, партійні організації, місцева влада, політичні партії, виконавча влада, виборча кампанія, самоорганізація населення, місцеве самоврядування, електоральний вибір.

"Вплив структур і інституцій гроадянського суспільства на електоральну поведінку населення України протягом виборчої кампанії 2004 року" (I кв. 2004 - IV кв. 2004 р.)

Ключові слова: електоральна поведінка, виборча кампанія, законодавча влада, виконавча влада, політичні партії, політичні лідери, соціальні очікування.

"Соціологічний моніторинг соціально-економічних, політичних і соціокультурних процесів в Україні" (I кв.2004 - IV кв.2004 р.)

Ключові слова: громадянське суспільство, суспільна думка, довіра населення, електоральна поведінка, політичні партії, політичні лідери, виборча кампанія.

"Розробка моделей трудової поведінки населення на ринку праці України в умовах функціонування страхової системи соціального захисту населення" (III кв.2004 - IV кв. 2004 р.)

Ключові слова: ринок праці, безробіття, соціально-економічний розвиток, критичний ринок праці, соціальне страхування, пенсійне страхування, соціальні наслідки.

"Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищеного ризику внаслідок надзвичайної ситуації й катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи" (I кв. 2002 - IV кв.2004 р.)

Ключові слова: постраждале населення; динаміка соціальних процесів; соціально-психологічні наслідки; життєві ситуації потерпілих; соціальна адаптація; інформаційна модель; моніторинг; ліквідатори; ліквідаційні роботи; правовий статус; умови життя; атомна енергетика, атомна станція, ядерно-енергетична технологія; ризик; зниження ризику; життєво важливі фактори.

"Дослідження стану й спрямованості розвитку громадської думки щодо актуальних проблеми суспільно-політичного життя України й політичної активності населення за підсумками виборчої кампанії 2004 року" (III кв.2004 - II кв. 2005 р.)

Ключові слова: суспільство, громадська думка, президентські вибори, виборча кампанія, законодавча влада, виконавча влада, політичні партії, політичні лідери, соціальні очікування.

"Соціальна динаміка поселенських структур: порівняльний аналіз" (I кв. 2004 - IV кв. 2006 р.)

Ключові слова: поселенська структура, соціальна динаміка, соціальний простір, урбанізація.

"Інтеграційні механізми консолідації українського суспільства в умовах соціальної нерівності&quot; (I кв.2007 - IV кв. 2008рр.).

Ключові слова: інтеграційні механізми; консолідація суспільства; соціальна нерівність.

«Моделі інтеграційних процесів українського суспільства в умовах сучасної глобалізації» (I кв. 2009 - IV кв. 2011).

Ключові слова: інтеграційні процеси, модернізація, глобалізація, соціальних суб&#39;єктів, соціально-політична система, соціальна модель, соціальний потенціал.

"Регулятивні функції соціального капіталу в перехідних процесах України" (I кв. 2012 - IV кв. 2014 року).

Ключові слова: соціальний капітал, демократичні цінності, соціальні норми, соціальні мережі, довіру, регулятивні функції, самоорганізація.

 «Соціальні проблеми цивілізаційного вибору сучасного українського суспільства» (I кв. 2015 - IV кв. 2017).

Ключові слова: цивілізаційний вибір, соціальні координати, ментальність, ідентичність, культура, історична пам"ять, соціальні ризики.

«Модернізація сучасного українського суспільства» (I кв. 2018 - IV кв. 2020).