Загальна інформація

Інститут соціології НАН України є однією з провідних установ у сфері підготовки наукових кадрів в галузі соціології в Україні.

У 2016 році, відповідно до нових правил, Інститут отримав ліцензію на підготовку докторів філософії (третій рівень освіти на основі ступеня магістра і водночас - перший науковий ступінь) за спеціальністю 054 - соціологія. 

У 2023 році ліцензію було переоформлено відповідно до пункту 5 сьомої статті 24 Закону України "Про вищу освіту", пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

На сьогодні на ОНП Соціологія навчаються випускники провідних українських університетів. Кадровий потенціал Інституту соціології дає можливість врахувати різноманітні наукові інтереси здобувачів, реалізувати дослідницькі пропозиції як теоретико-методологічного характеру, так і дослідження актуальних соціально важливих проблем сучасного українського суспільства.

СПИСОК аспірантів Інституту соціології НАН України станом на 01.09.2023

№  пп ПІП Рік народ. Бюджет, контракт Форма навчання Дата вступу до аспір-ри Дата закін.       аспір-ри Шифр спец-ності Науковий керівник Публікації, дотичні до тем наукових
досліджень аспірантів
1

БІГУН  Юлія Віталіївна (наразі дикретна відпустка)

1994 держзам.  стаціонар 01.11.2017 31.10.2021 .054 Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор Злобіна О. (ред.) (2022). Аґенти соціальних змін у суспільстві нестійкої інституційності. Інститут соціології НАН України.
Категорія «Б» 1. Злобіна О., Бевзенко Л., (2021). Волонтерство в умовах інституційних та структурних змін: ґенеза та агентні впливи. 
Український соціологічний журнал, віпуск 26с. 27-38.
Злобіна О. Г. (2021). Як здійснити трансфер реципієнтів в стан донорів: перспективи змін в спільнотах, породжених війною. Породжені війною спільноти як соціальні донори і реципієнти. Матеріали Міждисциплінарного наукового
семінару (Київ, 25 березня 2021 р.) [електронний документ] / ред. кол.: Т.
М. Титаренко, О. Г. Злобіна, М. С.Дворник. К.: ІС НАН України; ІСПП НАПН України. С. 6–10. URL:10.33120/W-GCSDRProceding-2021. (У
співавтор. з Бурковським П. А.).
2 САВЧЕНКО Михайло Миколайович 1995 держзам.  стаціонар 01.11.2019 31.10.2023 .054 Скокова Л.Г., пров.н.с., д.соц.н. Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри / за ред. Л.Скокової. Київ:
Інститут соціології НАН України, 2021. 350 с.
Цінності та ціннісні зміни в сучасному суспільстві: тренди і перспективи [Н.Костенко, А.Ручка, Л.Скокова та ін.]; за ред. Н.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН України, 2020. 358 с.
Участь у культурі: люди, спільноти, стани [Н.Костенко, А.Ручка, Л.Скокова та ін.]; / за ред. Н. Костенко. К.: Ін-т соціології НАН України, 2018.
3 Винник Ілля Вікторович 1997 держзам. стаціонар 01.11.2020 31.10.2024 .054 Соболева Н.І., пров.н.с., д.соц.н. Web of Science Core Collection/Scopus: Sobolieva N. Development of modern sociological education in Ukraine: problems, prospects. / Iryna Mykytiuk, Gulbarshyn Chepurko, Natalia Sobolieva,
Myroslava Kukhta, Inna Shevel // Eduweb, 2022, abril-junio, v.16, n.2. /82-94
Категорія «Б»
Соболєва Н. І. Солідаритети сучасного українського суспільства / І. О.Мартинюк, Н. І. Соболєва // Соціально-
психологічні чинники інтеграції українського соціуму / [О.Г.Злобіна, М.О.Шульга, Л.Д.Бевзенко та ін.]; за наук. ред. О.Г.Злобіна. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2016. – С. 98–108.
Соболєва, Н. І., Мартинюк, І. О. (2020). Соціальні зміни та агенти змін в сучасному світі: соціологічні рефлексії.
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики, 86, 77–88. Запоріжжя
Соболєва Н., Соболєв А. Психологічне благополуччя українців: стратегії адаптації. Українське суспільство в умовах війни. 2022 : колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна,
Н. Костенко та ін.; за ред. член-кор. НАН України, д.філос.н Є. Головахи,
д.соц.н. С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. С.384–397
 4 Артикуца Карина Володимирівна  1998  держзам.  стаціонар  01.11.2020  31.10.2024  .054 Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор Злобіна О.Г. Від “homo soveticus” до “homo ukrainicus” / О.Г. Злобіна // Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів: колективна монографія / наук. ред. В.В.Танчер; М-во освіти України, М-во Культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т журналістики і міжнар. відносин, каф. Соціології. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. 287 с. С. 6–17.
Злобіна О. Г. Від юності до молодості: можливості епігенетичної моделі в соціокультурному аналізі // Психологія особистості. 2017. № 8. (0,8 д.а.)
Злобіна О. (2021). Переживання минулого, теперішнього та майбутнього як чинник емоційної напруженості в умовах суспільної нестабільності: молодість vs зрілість. Проблеми розвитку соціологічної теорії.
Суспільство та держава: 30 років незалежності України. Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24–25 вересня 2021р.). Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Київ
 5

Гетман Юлія Анатоліївна

 1987  держзам.  стаціонар  01.11.2021  31.10.2025  .054

Резнік  О.С., завідувач відділу, д.соц.н., ст.н.с.

1. Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / за наук. ред. О.Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
2. Резнік, О. (2020). Суб’єкти
громадянських практик як підґрунтя демократичного транзиту України.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 5-22.
3. Резнік, О.С. (2020). Громадянське суспільство як підґрунтя цивілізаційної
суб’єктності України. Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності: національна доповідь (сс.221–233) / [ред. кол. С. І.Пирожков та ін.]. Київ: Ніка-Центр.
4. Резнік, О. (2021). Громадянські практики українців за роки незалежності. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальниг змін. 30 років незалежності, 8 (22) (сс. 320–326).

6 Луконін Валентин Валерійович 1998 держзам. стаціонар 01.11.2021 31.10.2025 .054

Смакота В.В., ст.н.с., к.соц.н.

Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри» колективна монографія / А.Арсеєнко, В.Буткалюк, О.Іваненко, І.Соколовський, Н.Толстих; за ред. В.Смакоти. Київ: Інститут соціології НАН України, 2023. 181 с. (Смакота В. - автор Розділу 3 "Поширення нестандартної зайнятості в сучасному світі та в Україні: наслідки для гуманітарного розвитку".
Смакота В. (2020) Міленіали в українському суспільстві//Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 7 (21) / [гол.ред-ри д. екон. н. В.М.Ворона, д. соціол. н. М.О.Шульга]. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2020. С. 231-238.
Смакота В. (2023) Молодь в безробітті та нестандартній зайнятості на сучасному ринку праці // Професійна ресоціалізація безробітних у соціологічному вимірі. Колективна монографія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

7 Кріжік Катерина Сергіївна 1998 держзам. стаціонар 01.11.2022 31.10.2026 .054

Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор

Загрози людському потенціалу в Україні: соціальні аспекти /
[О.Г.Злобіна, М.О.Шульга,
М.А.Паращевін, Н.І.Соболєва,]; за наук.ред. О.Г.Злобіної. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018.- 70 с. 5 д.а.
Злобіна О.Г. Взаємодія між українською та російською спільнотами: «наративні фрейми» майбутнього. Українське суспільство в умовах війни. 2022 : колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член-кор. НАН України, д.філос.н Є. Головахи, д.соц.н. С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. С. 337–346.
Злобіна О. Г. Образ майбутніх
українсько-російських стосунків: «наративні фрейми» на тлі війни. Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем: Матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 9–10 червня 2022р.) / Укладачі П.В. Федорченко-Кутуєв, О.Л. 
Якубін, О.М. Казьмірова та ін. Університетська книга, 2022. С. 99–101.

8 Пришва Родіон Володимирович 1998 держзам. стаціонар 01.11.2022 31.10.2026 .054 Отрешко Н.Б., пров.н.с., д.соц.н., доцент Отрешко Н.Транскультурність у сучасному світі: методологічні повороти, теорії і практики: монографія К.: Ін-т культурології НАМ України, 2021.256 с
Scopus Natalia Otreshko, Hanna Chmil, Valerii Bitaiev, Nadiia Korabliova, Nataliia Zhukova The Genesis of Power-the Role of Ideology in the Modern World/ ASTRA Salvensis, Supplement No. 1, 2020 P.7-23
Розділи у монографії:
Отрешко Н. Транскультурність як нова дослідницька програма соціо-гуманітарного пізнання / Історико-теоретичний аналіз дослідницьких програм в соціології. Колективна монографія / В. Ворона, В. Казаков, Н. Отрешко, В. Пилипенко, В. Резнік, В. Степаненко; за заг. ред. В. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. С. 185-210 Розділ 6 Отрешко Н.Б. Формування методології дослідження самоорганізації
соціокультурного простору / Самоорганізаційні процеси в Україні: культурологічний аспект: монографія / Ю. П. Богуцький, Г. П. Чміль та ін. К.: Інститут культурології НАМ України, 2019. С.65-112. Розділ 2. Отрешко Н.Б. Формування та трансформації держави в концепції історичної соціології Ч.Тіллі // Матеріали Міжнародної конференції «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» 26-27 листопада 2015, м. Київ

Завідувач аспірантури та докторантури:

ЕТЕНКО Максим Павлович

тел.: +380442557107

e-mail: asp-doc@i-soc.org.ua