«Технології прикладних соціологічних досліджень» - 3 модулі

Програма науково-практичного семінару "Технології прикладних соціологічних досліджень"

Мета: набуття практичних навичок та умінь того, як організувати та провести соціологічне дослідження, як правильно аналізувати та використовувати отримані результати

1-й модуль. Методика і техніка розробки соціологічного інструментарію

ТЕМА 1 - 2 години

Теоретико-методологічна основа прикладних соціологічних досліджень.

Лектор - Саєнко Ю.І., д.с.н.

ТЕМА 2- 2 години .

Специфіка виміру в соціології. Помилки виміру і забезпечення надійності.

Лектор - Саєнко Ю.І., д.с.н.

ТЕМА 3- 2 години.

Види і типи соціологічних досліджень. Програма соціологічного дослідження, її структура. Методи одержання емпіричних даних. Їх загальна характеристика.

Лектор — Бекешкіна I.E., к.філос.н.

ТЕМА 4 - 2 години - практичне заняття.

Розробка інструментарію соціологічного опитування. Основні вимоги до інструментарію і типові помилки.

Лектор — Бекешкіна I.E., к.філос.н.

ТЕМА 5 - 2 години.

Тести в соціологічних і соціально-психологічних дослідженнях. Типи тестів. Вимоги до змісту і форми тестових висловлювань.

Лектор - Злобіна О.Г., к.філос.н.

ТЕМА 6 - 2 години.

Види експертних опитувань. Інструментарій експертизи. Техніка «Дельфі». Короткострокові і довгострокові прогнози.

Лектор - Толстих Н.В., к.соц.н

ТЕМА 7- 2 години.

Методи аналізу даних кількісних соціологічних досліджень. Використання спеціалізованих пакетів програм статистного аналізу даних.

Лектор - Горбачик А.П., к.фізик.-матем.н.

ТЕМА 8-2 години.

Організація збору соціологічних даних при різних видах опитувань. Побудова опитувальної мережі. Підбір і навчання анкетерів, перевірка сумлінності.

Лектор - Стукало С.М., к.філос.н.

ТЕМА 9 – 2 години.

Моделювання соціальних процесів. Функції та перспективи.

Лектор - Паніотто B.I., д.філос.н.

ТЕМА 10 - 4 години

Побудова вибірки і репрезентативність даних. Типи і види вибірки. Типові помилки вибірки.

Лектор - Чурілов М.М., д.соц.н.

ТЕМА 11 -2 години.

Підготовка звіту і використання результатів дослідження. Структура звіту і додатків до нього. Формулювання основних висновків. Підготовка анотації, аналітичної довідки, рекомендацій і резюме.

Лектор - Бекешкіна I.E., к.філос.н.

ТЕМА 12-4 години – майстер-клас

Принципи, методи та прийоми соціоінженерних розробок.

Лектор – Суїменко Є.І., д.соц.н., професор

2-й модуль. Якісні методи в соціологічних дослідженнях

ТЕМА 1 – 2 години

Інтерпретативна соціологія: методологія, пізнавальні можливості

Лектор – Злобіна О.Г., д.соціол.наук

ТЕМА 2 - 2 години .

Теоретичні основи якісної методології.

Соціальна феноменологія (А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукман). Символічний інтеракціонізм (Ч.Кулі, У.Томас,Дж.Г.Мід, Г.Бекер, А.Штраус, Н.Дензін). Драматургічний аналіз (І.Гофман).

Лектор – Злобіна О.Г., к.філос.н.

ТЕМА 3- 4 години .

Можливості поєднання якісних і кількісних методів. Переваги та недоліки якісних досліджень.

Лектор – Костенко Н.В., д.соц.н.

ТЕМА 4- 2 години.

Специфіка біографічного (автобіографічного) методу в соціології .

Наративне та лейтмотивне біографічне інтерв‘ю. Проблеми інтерпретації текстів автобіографічних документів.

Лектор – Скокова Л.Г., к.соц.н.

ТЕМА 5 - 2 години.

Метод case study : сутність і особливості.

Лектор – Сурмін Ю.П., д.соц.н., професор

ТЕМА 6- 4 години – майстер-клас

Глибинне інтерв‘ю: методика і техніка інтерв‘ювання

Лектор – Симончук О.В., к.соц.н.

ТЕМА 7- 8 годин – практичне заняття– майстер-клас

Глибинне інтерв‘ю: аналіз та інтерпретація даних.

Лектор – Симончук О.В., к.соц.н.

ТЕМА 8- 2 години.

Пізнавальні можливості методу фокус-груп. Основні недоліки та переваги його застосування на практиці.

Процедура методу фокус-груп. Організація проведення фокус-групи.

Обладнання приміщення. Постановка цілей дослідження. Техніка набору учасників. План обговорення. Функції модератора.

Лектор –Харченко Н.М., к.соц.н.

ТЕМА 1 0- 2 години – практичне заняття.

Робота групи . Управління груповим процесом. Методи зондування. Стимуляція обговорення. Участь наглядачів.

Модератор – Харченко Н.М., к.соц.н.

ТЕМА 1 1-2 години.

Аналіз та звіт – практичне заняття

Методи аналізу. Види звітів.

Модератор – Харченко Н.М., к.соц.н.

ТЕМА 12 - 2 години

Використання якісних методів в гендерних дослідженнях.

Лектор – Лавриненко Н.В., к.філос.н.

ТЕМА 13 - 4 години

Використання візуальних методів в якісних соціологічних дослідженнях

Лектор – Чудовська-Кандиба І.А., к.соціол.н.

ТЕМА 14 – 4 години

Основні стратегії аналізу та концептуалізації даних в якісних дослідженнях

Лектор – Наумова М. Ю., к.соціол.н. 

3-й модуль. Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу

Виноградов Олександр Геннадійович ,
кандидат психологічних наук
доцент НаУКМА

 

1.1 Измерение. Анализ одной переменной – 2 часа

 • измерение, переменные (признаки), типы шкал; дискретные и непрерывные переменные; дихотомические переменные

 • случайная величина; вероятность (частотное определение), распределение (дискретный и непрерывный случай), основные распределения (нормальное, Стьюдента, , Фишера)

 • меры центральной тенденции (мода, медиана, среднее), меры вариации (дисперсия, стандартное отклонение, процентили, индекс качественной вариации), "выбросы" (outliers); одномерная таблица частот и процентов: структура, процент к ответам (valid percent), кумулятивный процент, правила оформления таблицы

 • генеральная совокупность, выборка (простая случайная выборка), ошибка выборки, параметр и выборочная статистика, выборочное распределение, стандартная ошибка (для среднего, для процента)

1.2. Анализ двух переменных –2 часа

 • двумерная таблица частот и процентов (таблица сопряженности): структура таблицы, структура информации в клетке, правила оформления

 • понятие связи, различные модели связи, зависимая и независимая переменные, коэффициенты связи для двух дискретных переменных: (коэффициенты Чупрова и Крамера), логика сведения ошибки предсказания (коэффициент Гудмана); коэффициенты для таблиц размера "2*2"; недостатки различных мер связи; значимость коэффициентов связи

 • коэффициент линейной корреляции Пирсона, корреляция и причинность, значимость коэффициента корреляции; корреляционное отношение

 • парная линейная регрессия: интерпретация коэффициента регрессии, графическое изображение линии регрессии, уравнение в стандартных координатах и его интерпретация, коэффициент детерминации

1.3. Введение в работу с SPSS –2 часа практическое занятие

 • модульная структура SPSS, соглашения об именах файлов, типы окон, структура меню

 • структура файла данных: наблюдение (case), переменная (variable), матрица данных "объект * признак", типы переменных, имя переменной (variable name), метка переменной (variable label), метка значения (value label), отсутствующее значение (missing value)

 • запуск и завершение сеанса работы с SPSS, справочная система, получение информации о файле данных, словарь файла данных (dictionary), редактирование меток переменных и меток значений, построение одномерной таблицы и графика одномерного распределения (frequencies), работа с окном результатов, импорт данных

2.1. Построение и анализ двумерных таблиц. Построение и анализ корреляционной матрицы в SPSS. Построение графиков в SPSS (4 ч аса практическое занятие)

 • построение двумерных таблиц в ОСА, таблицы сопряженности и таблицы групповых средних

 • процедуры CROSSTAB, MEANS и CORRELATE в SPSS

 • построение и редактирование простых графиков в SPSS

3.1. Статистический вывод и проверка статистических гипотез –2 часа

 • свойства точечных оценок, интервальные оценки (доверительные интервалы) - построение и интерпретация; репрезентативность выборки, оценка необходимого объема выборки

 • статистические гипотезы, значимость отличия от нуля, значимость различий (двух средних – независимые и зависимые выборки, двух процентов, двух коэффициентов корреляции); статистическая значимость и практическая важность

 • однофакторный дисперсионный анализ и множественные сравнения (гипотеза о равенстве нескольких средних)

3.2. Работа с данными и проверка статистических гипотез – 4 часа практическое занятие

 • отбор наблюдений по условию и случайный отбор (построение фильтров)

 • построение новых переменных

 • основные приемы работы с языком SPSS

 • взвешивание выборки

 • объединение файлов данных, экспорт/импорт файлов данных

 • Проверка статистических гипотез: равенство двух процентов, равенство двух средних, значимость коэффициентов связи, one way ANOVA

4.1. Множественная линейная регрессия– 2 часа

 • схемы связи трех переменных, ложная корреляция, трехмерные таблицы, метод уточнения

 • частная корреляция

 • множественная регрессия, отбор факторов (независимых переменных, предикторов), анализ остатков, оценки соответствия для регрессионной модели, анализ остатков

 • использование фиктивных (dummy) переменных

4.2. Множественная линейная регрессия в SPSS –4 часа практическое занятие

 • построение матрицы коэффициентов частной корреляции

 • использование контрольных переменных в процедуре CROSSTAB

 • процедура LINEAR REGRESSION, пошаговые методы автоматического отбора факторов

5.1. Методы факторного и кластерного анализа –2 часа

 • модель факторного анализа (ФА), задачи ФА, разведывательный и подтверждающий ФА, методы извлечения факторов, определение количества факторов, оценки соответствия факторной модели, вычисление факторных значений, интерпретация факторной структуры, требования к данным

 • автоматическая классификация, модель кластерного анализа (КА), вычисление расстояний для различных типов шкал, иерархический КА и "быстрый кластер", количество кластеров, свойства кластеров, анализ и интерпретация кластерной структуры

5.2. Факторный и кластерный анализ в SPSS – 4 часа практическое занятие

 • процедура Factor

 • процедуры K-means Cluster и Cluster