Збірник наукових праць «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін»

збірник наукових праць Інституту соціології НАН України

«УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН»

Рік заснування: 2014
Тематика: соціологічна
ISSN: 2409-1103
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20636—104368 Р від 18.03.2014
Фахова реєстрація у ДАК України:
Спеціальність ДАК: 22.00.01; 22.00.02; 22.00.03; 22.00.04
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Інститут соціології НАН України

Головні редактори: В.М.ВОРОНА, академік НАН України, д. екон.н., професор;

М.О.ШУЛЬГА, член кореспондент НАН України, д.соціол.н., професор.

Заступники головних редакторів: І.О. МАРТИНЮК, д. соціол. н.,

Н.І. СОБОЛЄВА, д. соціол. н.

Відповідальний секретар: Л.О. ЛЕЩЕНКО

Редактор: О.М.КУЗЬМІНА

Верстка: І. ДАНИЛЮК, О. СОКОЛОВА

Зв‘язок з редакцією: 01021, м.Київ, вул.Шовковична, 12
Телефон: 044 255 71 07
E-mail: i-soc@i-soc.org.ua