Вимоги до подання та керівництво для авторів

Вимоги до подання та керівництво для авторів

І. Журнал приймає до публікації статті, що:
а) містять наукову новизну;
б) враховують провідні сучасні публікації з відповідної проблематики та історію її розгляду;
в) відповідають меті та науковим пріоритетам журналу;
г) здебільшого спираються на оригінальні тексти цитованих джерел;
д) відповідають вимогам керівництва для авторів (див. нижче).
ІІ. Публікація статей у нашому журналі є безкоштовною для авторів.
ІІІ. Фактом подання матеріалу в «СТММ», автор погоджується з чинними в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, Положеннями про авторські права та про конфіденційність.
IV. Під час подання рукопису до журналу автори повинні також підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче (в разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання): 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або необхідне пояснення надано в коментарі редактору). 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF. 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL. 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL). 
5. Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу), а також – додатково надсилатись (додаватись) окремими файлами (у форматі Excel) разом з текстом
6. Текст супроводжується окремим файлом, що містить: 1) анотацію (українською, англійською та російською мовами - 100-250 слів); 2) переклад назви статті англ. та рос. мовами; 3) перелік ключових слів (укр., рос., англ. мовами; ключові слова відокремлюються крапкою з комою); 4) інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові, авторський ORCID iD за зразком: http://orcid.org/0000-0003-4223-6866 ) або Scopus id; науковий ступінь, учене звання (за наявності); місце основної роботи, посада; контакти: номер телефону, e-mail та (мовою статті) адреса і сфера наукових інтересів.
V. Вимоги до оформлення тексту:
Мова тексту –  українська, англійська, російська; 
Формат Word, RTF; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5;
Оформлення посилань:
✔ наприкінці статті наводиться ненумерований алфавітний список цитованої літератури згідно з форматом АРА (зразки оформлення літератури за цим форматом див., наприклад, тут: http://liu.cwp.libguides.com/citapa );
✔ посилання в тексті подаються у квадратних дужках і містять:
прізвище автора (редактора, укладача тощо; при наявності кількох авторів, наводиться лише прізвище першого і символ …) з відповідної позиції у списку літератури  / пробіл  /  рік видання / двокрапка / пробіл  /  номер сторінки (або діапазон номерів через тире); зразок оформлення посилання: [Аристотель 2010: 286], [Aristotle 2008: 17-18];
✔ якщо на один рік припадає кілька видань одного автора, цитованих у статті, то у списку літератури такі джерела розташовуються за алфавітом, а після року видання (в т.ч. й у посиланні) слід ставити відповідну літеру латинського алфавіту, починаючи з а (наприклад, 1990a, 1990b, 1990с тощо) – зразок оформлення посилання: [Аристотель 2010а: 286], [Aristotle 2010с: 17-18];
✔ у посиланнях на твори, наведені у списку літератури без зазначення автора (збірники, енциклопедії тощо), слід замість прізвища автора наводити перші слова заголовку цитованого видання; якщо фраза виявляється завеликою чи неприйнятною з інших причин, можна при першому цитуванні запровадити абревіатуру, описавши її у примітці, й надалі послуговуватися саме абревіатурою;
зразок оформлення посилання: [Большой толковый социологический словарь Collins, 1999: 317] або [ БТСС, 1999: 317];
✔ якщо видання не має автора, але на офіційній сторінці вказано укладача, відповідального редактора тощо, їх можна наводити замість автора, вдаючись до відповідних позначок за стандартом АРА: (Укл.), (Ред.) тощо;
✔ за наявності канонічних видань класичних творів із загальноприйнятою пагінацією, краще посилатись на неї, а не на сторінку того чи іншого видання;
✔ примітки подаються внизу сторінки або після основного тексту перед списком літератури;
— при цитуванні слід уникати подвійного перекладу;
— бажано посилатися на оригінали цитованих іншомовних першоджерел або принаймні зіставляти використовувані переклади з цими оригіналами;
✔ всі ілюстрації, графіки та таблиці повинні міститись у самому тексті, а також – додатково надсилатись (додаються) окремими файлами (у форматі Excel) разом з текстом.