Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии

Под ред. Акад. НАН Украины В.М. Вороны, д-ра социол. наук Т.О. Петрушиной. – Киев: Институт социологии НАН Украины, 2014. – 328 с.

Представлено економіко-соціологічне розуміння інноваційного розвитку з позицій шумпетеріанського підходу і порівняльного аналізу української економіки й інноваційних економік сучасного світу. Виділено структурні складові соціального потенціалу інноваційного розвитку економіки (ІРЕ): соціально-політичний, соціально-економічний, інституціональний, соціокультурний, науковий і освітній субпотенціали. На основі результатів експертного опитування теоретиків і практиків в галузі інноваційної політики України оцінено рівень і значимість соціального потенціалу та його складових в інноваційному розвитку вітчизняної економіки. Розкрито основні соціальні бар’єри і проблеми на шляху реалізації ІРЕ в Україні. Проаналізовано перспективи ІРЕ України і запропоновано конкретні рекомендації із його забезпечення. Представлено результати вперше проведеного в Україні опитування керівників підприємств і організацій нанотехнологічного сектору економіки.

Для соціологів, економістів, менеджерів, викладачів вищих навчальних закладів.

Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии

Автори

Ворона Валерій Михайлович

Ворона Валерій Михайлович

Директор Інституту соціології НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор журналу "Соціологія: теорія, методи, маркетинг".

Петрушина Тетяна Олегівна

Петрушина Тетяна Олегівна

Доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економічної соціології