Злобина Елена Геннадиевна

Доктор социологических наук, зав. отделом социальной психологии

Телефон:
(044) 255-63-71
E-mail:
ezlobina@ukr.net
Злобина Елена Геннадиевна

Публикации

Злобина Е., Бевзенко Л. Образы успеха – опыт визуального исследования – К.: ИС НАНУ, 2012. – 236 с.

Злобiна О. Особистiсть як суб’єкт соцiальних змiн. - К.: IС НАНУ, 2004. - 400с.

Злобiна О.Г., Мартинюк I.О., Соболєва Н.I., Тихонович В.О. Соцiальний простiр життя як суб`єктивна символiчна реальнiсть. – К.: IС НАНУ, 2004. – 299 с.

Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В.А. Наш деловой человек. – К.: ИC НАНУ, 1995. – 148 с.

Злобiна О., Тихонович В. Суспiльна криза i життєвi стратегiї особистостi. – К.: Стилос, 2001. – 237 с.

Злобiна О., Тихонович В. Особистiсть сьогоднi: адаптацiя до суспiльної нестабiльностi. – К.: IC НАНУ, 1996. – 98 с.

Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. – К.: Наук. думка, 1981. – 143 с.

Монографії за наукової редакцією:

Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму / За ред. О.Злобіної. – К.: ІС НАНУ, 2016.– 276 с.

Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2013. –319 c. 2016.– 276 с.

Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – 160 c.

Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2011. – 323 с.

Статті, доповіді, виступи

Злобіна О.Г. Соціальна напруженість в умовах суспільних трансформацій: нові підходи до інтерпретації емпіричних даних // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип. 8(19). Київ ІС НАН України, 2017. ( 0,5 д.а.)

Злобіна О.Г. Соціальна напруженість: чинники формування та способи оцінки // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (18). Київ: ІС НАНУ, 2017. ( 0,3 д.а.)

Злобіна О.Г. , Шульга М.О. Суперечності цивілізаційних орієнтацій у суспільстві // Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір / [О.Г.Злобіна, Н.В.Костенко, М.О.Шульга та ін.] ; за наук. ред. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. 198 с. С. 32–51. (1,0 д.а.)

Злобіна О.Г. Від юності до молодості: можливості епігенетичної моделі в соціокультурному аналізі //
Психологія особистості. 2017. № 8. (0,8 д.а.)

Злобіна О.Г. Від “homo soveticus” до “homo ukrainicus” / О.Г. Злобіна // Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів: колективна монографія / наук. ред. В.В.Танчер; М-во освіти України, М-во Культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т журналістики і міжнар. відносин, каф. Соціології. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. 287 с. С. 6–17. (0,5 д.а.)

Злобіна О.Г. «Міжнародні відносини VS відносини між народами: взаємосприйняття українців та росіян в умовах загострення стосунків між країнами // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ 19–20 квітня 2017 р. – Ч. 2. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. С. 234–242. (0,5 д.а.)

Злобіна О.Г. Соціальна напруженість у міжособистісних та внутрішньо особистісних координатах // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість / Матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2017 року. Київ: Логос, 2017. С. 51–54. (0,2 д.а.)

Злобіна О.Г. Фонова напруженість кризового соціуму // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ Конгрес соціологічної асоціації України. Тези доповідей. – Харків, 12–13 жовтня 2017 р. С. 48–49. (0,2 д.а.)

Злобіна О.Г. Групові ідентичності в контексті війни на Донбасі. Круглий стіл: «Демократія і суспільна трансформація в контексті війни на Донбасі» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 16–18. (0,2 д.а.)

Злобіна О.Г. В ланцюгах розчарувань: сучасні тренди емоційних трансформацій в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 4. (1,1 д.а.)

Злобіна О.Г. Соціальна напруженість: нові підходи до операціоналізації проти старих теоретичних схем // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 4. (0,2 д.а.)

Злобіна О. Емоційні стани на перетині кількісного та якісного дослідження / О.Злобіна // Соціальні виміри суспільства. – Випуск 8(19). -2016. –К., 2016. – 0,5 д.а.

Злобіна О. Вектори ціннісних трансформацій українців у контексті цивілізаційного вибору / О.Злобіна // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 3 (17). – К.: ІС НАНУ, 2016. – 0,5 д.а.

Злобіна О. Круглий стіл «проблеми концептуалізації процесів суспільної інтеграції /О.Злобіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 174–208. – 0,35 д.а.

Злобіна О.Г. Соціальні трансформації в емоційному вимірі: від методологічних питань до методичних рішень / О.Г.Злобіна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – Харків, 2016. – Вип. 36. – 124 с. – С. 28–35. – 0,9 д.а.

Злобіна О. Г. Групи породжені кризою, як об’єкт соціологічного дослідження: можливості та обмеження дослідницьких методів / О.Г.Злобіна // Вісник Луганського національного ун-ту ім Тараса Шевченка  Соціологічні науки – №  5 (302). – Травень 2016. – С. 149–162. – 0,5 д.а.

Злобіна О.Г. Український модерн в теоретичних координатах Ю. Ґабермаса / О.Г.Злобіна // Вестник Национального Технического Университета Украины «Киевский политехнический ин-т». Политология. Социология. Право. – №1-2 (29/30). – 2016. – 0,5 д.а.

Злобіна О.Г. Постмодерна соціальність та психологічні практики конструювання життя. Рецензія на монографію Т.М.Титаренко, О.М.Кочубейніік, О.К. Черемних "Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності" // Психологія і особистість. – 2016.- №1 (9). – С.301-306. – 0,35д.а.

Злобіна О. Соціальне конструювання в контексті кроскультурних дослілджень: якісник а просторі кіль кісника / О.Злобіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічної теорії та практиці. Матеріали ХІІ Всеукр. наук-практ. конф. 19-20 травня, м. Київ – К.: Логос, 2016. – С. 12–14. – 0,2 д.а.

Злобіна О. Соціальні зміни та «life story» або як «homo soveticus» перетворюється на «homo ukrainicus» / О.Злобіна // Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. «Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності». – 0,2 д.а.

Злобіна О. Фрейм страху в масовій свідомості населення України / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. – Вип. 7 (18). – С. 127–138. (0,5 д.а.)

Злобіна О. Джордж Герберт Мід / О.Злобіна // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. 88–94. (0,25 д.а.)

Злобіна О. Чарлз Гордон Кулі / О.Злобіна // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. 108–114. (0,25 д.а.)

Злобіна О. Життя і творчість «школи життєтворчості» / О.Злобіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 176–178. – 0,2 д.а.

Злобіна О. Особистість в соціальній кризі: тренди емоційних трансформацій / О.Злобіна // Психологія особистості. – 2015. – №6. – С. (0,5 д.а.)

Злобіна О.Г. Особистісний рівень процесів інтеграції/дезінтеграції: диспозиції в кризових ситуаціях / О.Г.Злобіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів», 21–22 травня 2015 року (м. Київ) / Київ. нац., ун-т ім. Т.Шевчека [та ін. ; під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І.]. – Київ : Логос, 2015. – 156 с. – С. 38–40. (0,3 д.а.)

Злобіна О. Фрейм страху як чинник формування ставлення населення до влади в умовах суспільної кризи / О.Злобіна // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3–4 червня 2015 р. / укладачі Г.Дерлуг’ян, А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О.Мігалуш. – Київ : Талком, 2015. – 410 с.– С. 15–22. (0,5 д.а.)

Злобіна О. Після Майдану: як відроджується баланс панування та спротиву / О.Злобіна // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерна. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. -  Київ: Талком, 2015 . – 652 с. – С. 23–27. (0,5 д.а.)

Злобіна О. Динаміка уявлень про українське суспільство в масовій свідомомсті населення / О. Злобіна // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2014. – 466с. – С. 418-433.

Злобіна О . До проблеми емпіричної верифікації аксіомоделей особистості / О.Злобіна // Психологія особистості. – 2014. – № 5.

Злобіна О. Емоційна складова суспільних перетворень (на прикладі становлення Майдану) // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. – К. : Ін-т соціології НАНУ : Азбука, 2014. – Вип. 6 (17). – 416 с. – С. 314-326.

Злобіна О .Г. Образ бажаного життя в уявленнях випускників / О. Г. Злобіна // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми, перспективи: ювілейний наук.-методич. зб. / За ред. д.ф.н. Л. В. Сохань, канд.іст.н. І. Г. Єрмакова та ін. – Запоріжжя : Вид-во Комунального закладу «Хортицький націонал. навчально-реабілітаційний центр» Запорізької обласної ради, 2013. – 648 с. – С. 192–198.

Злобіна О. Соціальні настрої у довгостроковій та короткостроковій динаміці / О. Г. Злобіна // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Зб. наук. праць / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги  К. : Ін-т соціології НАНУ, 2014. – Т. 1. – 346 с. – С. 376–385.

Злобина Е. Образ украинского общества как показатель социально-психологических трансформаций массового сознания / Е. Злобина // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми, перспективи: ювілейний наук.-методич. зб. / За ред. д.ф.н. Л. В. Сохань, канд.іст.н. І. Г. Єрмакова та ін. – Запоріжжя : Вид-во Комунального закладу «Хортицький націонал. навчально- реабілітаційний центр» Запорізької обласної ради, 2013. – 648 с. – С. 31–35.

Злобина Е. Социально-психологическое направление в украинской социологии – «школа Л. В. Сохань» / Е. Злобина // Жизнетворчество как искусство. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба: Социологические очерки, соціально-психологические ссе, інтерв’ю, глоссарий. – К. : Наук. думка, 2014. – 288 с. – С. 5–9.

Злобіна О. Віртуальна освіта як чинник підвищення конкурентоспроможності молодого спеціаліста / О.Злобіна // Комунікаційні технології: наук. журн. [гол. ред. О.М.Холод]. – Т. 1. – К. : КНУКІМ, 2013. – С. 50–58.

Злобіна О. Динаміка усвідомлення суспільних перетворень у масовій свідомості / О.Злобіна // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К: ІС НАНУ, 2013. – С. 268-275.

Злобіна О. Ідентичність у координатах нестабільності / О.Злобіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 213–216.

Злобіна О . Особливості соціальної регуляції поведінки в умовах «пролонгованої нестабільності / О.Злобіна // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17–19 жовтня 2013 р.). – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С. 99.

Злобіна О. Соціальне та психологічне vs соціально-психологічне: що і як регулює соціальну поведінку в макроситуація/ О.Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. – Вип. 5 (16). – К. : ІС НАНУ, 2013. – С. 112–126.

Злобіна О . Ціннісні основи образів життєвого успіху – результат візуального дослідження / Олена Злобіна, Любов Бевзенко // Український соціологічний журнал. – № 1–2. – 2012. – С.54–63.

Злобіна О . До визначення програмних засад дослідження регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності / О.Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. – Вип. 4 (15). – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 16–26.

Злобіна О . Модернізація системи вищої освіти в Україні і Болонський процес / І.Бекешкіна, О.Злобіна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. [Зб. наук. праць]. – Вип. 18. – Харків, 2012. – С. 393–399.

Злобіна О. Особистість: на перетині соціального та індивідуального світів / О.Г.Злобіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості: [наук. моногр.] / [Т.М.Титаренко, О.Г.Злобіна, Л.А.Лєпіхова а ін.]; за наук. ред. Т.М.Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Кіровоград: Імекс, ЛТД, 2012. – С. 131–141.

Злобіна О. Тенденції змін поведінкових стратегій різних соціально-демографічних груп / О.Злобіна // Українське суспільство 1992–2010. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, “Азбука”, 2012. – С. 299–306.

Злобіна О. Траєкторії індивідального життєздійснення в соціальних координатах / О.Г.Злобіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості: [наук. моногр.] / [Т.М.Титаренко, О.Г.Злобіна, Л.А.Лєпіхова та ін]; за наук. ред. Т.М.Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Кіровоград: Імекс, ЛТД, 2012. – С. 142–158.

Злобіна О. Упровадження Болонської системи як чинник трансформації поведінкових стратегій студентства / О.Злобіна // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 57–67.

Злобіна О. Регуляція соціальної поведінки за ситуації нестабільності: віртуальний круглий стіл / О.Злобіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 2.

Злобіна О. Соціально-психологічний вимір проблеми Чорнобиля / О.Злобіна, І.Мартинюк, Н.Соболєва // Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження / НАН України, Ін-т соціології, Центр соц. експертиз; за ред. Ю.Саєнка, Н.Ходорівської. – К. : ІС НАНУ, 2011. – С. 57–64.

Злобіна О. Регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності: концептуалізація предметного поля дослідження / О.Злобіна // Соціальні виміри Вип. 3 суспільства. [Зб. наук. праць]. “Азбука”, 2011.(14). – К.: ІС НАНУ, – С. 28–38.

Злобіна О. Життя у змінах: соціально-психологічний контекст сприйняття минулого, теперішнього і майбутнього / О.Злобіна // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Т.1. Аналітичні К. : ІС матеріали / За ред. В.Ворони, М.Шульги С.НАНУ, “Азбука”, 2011. – 233–243.

Злобіна О. Студентство як суб’єкт продукування корупційних практик / О.Злобіна, І.Бекешкіна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Вип. 17. – Харків, 2011. – С. 431–438.

Злобіна О. Практики життєконструювання: до питання про проблемні ситуації в методології конструювання реальностей / О.Злобіна / Психологія особистості. – 2011. – №1 (2). – С. 154–161.

Злобіна О. Проблеми національної безпеки суспільства в особистісному вимірі Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів. – К.: ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”, 2010.

Злобіна О. Дорожня карта як інструмент діалогу з владою. Виступ на Круглому столі “Україна: вибір моделі суспільного розвитку”/ О.Злобіна // Філософська думка, №2, 2010. – С.36–38.

Злобина Е. Публичная личность, как объект медиа-потребления / Е.Злобина, М.Диденко // Потребление как коммуникация — 2010 / Под редю В.И. Ильина, В.В. Козловского. Материалы VI международной конференции, 25-26 июня 2010 г. – СПб.: Интерсоцис, 2010. – С. 131–133.

Злобіна О. Субкультурні репрезентаціі в молодіжному дискурсі // О.Злобіна // Субкультурна варіативність українського соціуму / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. – К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 99–126.

Злобіна О. 2010.Динаміка образу українського суспільства / О.Злобіна // К.: ІС Українське суспільство 1992 НАНУ, 2010.Соціологічний моніторинг.

Злобіна О. Конфлікт інтересів: на перетині явних та латентних складових / О.Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. – Вип. 2 (13). – К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 294–309.

Злобіна О. Час очікувань у просторі самопозиціонування особистості / О.Злобіна // Психологія особистості. – 2010. – №1. – С. 84–93.

Злобіна О. Дихотомія “особистість – суспільство” в теоретичній та методологічній перспективі // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спец. випуск. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 3-6.

Злобіна О. Індивідуальний досвід у координатах соціології особистості // Якісні методи в соціологічних дослідженнях: навч. посіб.; за ред. Н.Костенко, Л.Скокової. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 187–208.

Злобіна О. Європейський вибір в орієнтаціях молоді України // Соціальні виміри суспільства : [зб. наук. пр.] – К.: ІС НАНУ, 2009. – Вип. 1 (12). – С. 256–269.

Злобіна О. Молодь України та Росії: спроба порівняльного аналізу / О.Злобіна // Український соціум. – 2009. – № 1 (28). – С. 28–37.

Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін // Наукові студії Львівського соціологічного форуму “Традиції та інновації в соціології”: [зб. наук. пр.] – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 89–93.

Злобіна О. Соціальне самопочуття як чинник соціальної диференціації // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С. 214–225.

Злобіна О. Соціально-психологічні складові адаптивного потенціалу населення // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка  соціальних змін ; за ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 190–200. Злобіна О. Цінності української та європейської молоді: досвід порівняльного дослідження // Соціологія в ситуації соціальної невизначеності : І Конгрес Соціологічної асоціації України: тези допов. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – С. 337.

КРУГЛЫЙ СТОЛ “СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ДИСКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК” // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2008. - №.2.

Елена Злобина, Всеволод Тихонович Традиционализм и инновация в украинском измерении // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №.4.

Елена Злобина, Александр Резник Гражданское пространство Украины: степень идентификации и факторы консолидации // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №2.

Обсуждение категории “стиль жизни” на заседании Социологического клуба //Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №.1.

Злобiна О. Особистiсть як суб'єкт соцiальних змiн. - К.: IС НАНУ, 2004. - 400с.

Елена Злобина Программа спецкурса "Социология личности" по специальностям: социология, социальная работа, социальная психология // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2000. - №4.

Елена Злобина, Всеволод Тихонович Миллениум: социальное время в образах массового сознания // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2000. - №1.

Елена Злобина Э.Дюркгейм: классическое наследие и современность // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - №4.

Злобіна О. Динаміка уявлень про українське суспільство в масовій свідомомсті населення / О. Злобіна // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2014. – 466с. – С. 418-433.

Злобіна О . До проблеми емпіричної верифікації аксіомоделей особистості / О.Злобіна // Психологія особистості. – 2014. – № 5.

Злобіна О. Емоційна складова суспільних перетворень (на прикладі становлення Майдану) // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. – К. : Ін-т соціології НАНУ : Азбука, 2014. – Вип. 6 (17). – 416 с. – С. 314-326.

Злобіна О .Г. Образ бажаного життя в уявленнях випускників / О. Г. Злобіна // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми, перспективи: ювілейний наук.-методич. зб. / За ред. д.ф.н. Л. В. Сохань, канд.іст.н. І. Г. Єрмакова та ін. – Запоріжжя : Вид-во Комунального закладу «Хортицький націонал. навчально-реабілітаційний центр» Запорізької обласної ради, 2013. – 648 с. – С. 192–198.

Злобіна О. Соціальні настрої у довгостроковій та короткостроковій динаміці / О. Г. Злобіна // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Зб. наук. праць / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги  К. : Ін-т соціології НАНУ, 2014. – Т. 1. – 346 с. – С. 376–385.

Злобина Е. Образ украинского общества как показатель социально-психологических трансформаций массового сознания / Е. Злобина // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми, перспективи: ювілейний наук.-методич. зб. / За ред. д.ф.н. Л. В. Сохань, канд.іст.н. І. Г. Єрмакова та ін. – Запоріжжя : Вид-во Комунального закладу «Хортицький націонал. навчально-реабілітаційний центр» Запорізької обласної ради, 2013. – 648 с. – С. 31–35.

Злобина Е. Социально-психологическое направление в украинской социологии – «школа Л. В. Сохань» / Е. Злобина // Жизнетворчество как искусство. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба: Социологические очерки, соціально-психологические ссе, інтерв’ю, глоссарий. – К. : Наук. думка, 2014. – 288 с. – С. 5–9.

Злобіна О. Віртуальна освіта як чинник підвищення конкурентоспроможності молодого спеціаліста / О.Злобіна // Комунікаційні технології: наук. журн. [гол. ред. О.М.Холод]. – Т. 1. – К. : КНУКІМ, 2013. – С. 50–58.

Злобіна О. Динаміка усвідомлення суспільних перетворень у масовій свідомості / О.Злобіна // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К: ІС НАНУ, 2013. – С. 268-275.

Злобіна О. Ідентичність у координатах нестабільності / О.Злобіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 213–216.

Злобіна О . Особливості соціальної регуляції поведінки в умовах «пролонгованої нестабільності / О.Злобіна // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17–19 жовтня 2013 р.). – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С. 99.

Злобіна О. Соціальне та психологічне vs соціально-психологічне: що і як регулює соціальну поведінку в макроситуація/ О.Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. – Вип. 5 (16). – К. : ІС НАНУ, 2013. – С. 112–126.

Злобіна О . Ціннісні основи образів життєвого успіху – результат візуального дослідження / Олена Злобіна, Любов Бевзенко // Український соціологічний журнал. – № 1–2. – 2012. – С.54–63.

Злобіна О. Висновки / О.Злобіна // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 155–157.

Злобіна О. Вступ / О.Злобіна // Там само. – С. 5–14

Злобіна О До визначення програмних засад дослідження регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності / О.Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. – Вип. 4 (15). – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 16–26.

Злобіна О Модернізація системи вищої освіти в Україні і Болонський процес / І.Бекешкіна, О.Злобіна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. [Зб. наук. праць]. – Вип. 18. – Харків, 2012. – С. 393–399.

Злобіна О. Особистість: на перетині соціального та індивідуального світів / О.Г.Злобіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості: [наук. моногр.] / [Т.М.Титаренко, О.Г.Злобіна, Л.А.Лєпіхова та ін.]; за наук. ред. Т.М.Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Кіровоград: Імекс, ЛТД, 2012. – С. 131–141.

Злобіна О. Тенденції змін поведінкових стратегій різних соціально-демографічних груп / О.Злобіна // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 123–129.

Злобіна О. Тенденції змін поведінкових стратегій різних соціально-демографічних груп / О.Злобіна // Українське суспільство 1992–2010. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, “Азбука”, 2012. – С. 299–306.

Злобіна О. Траєкторії індивідального життєздійснення в соціальних координатах / О.Г.Злобіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості: [наук. моногр.] / [Т.М.Титаренко, О.Г.Злобіна, Л.А.Лєпіхова та ін]; за наук. ред. Т.М.Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Кіровоград: Імекс, ЛТД, 2012. – С. 142–158.

Злобіна О. Упровадження Болонської системи як чинник трансформації поведінкових стратегій студентства / О.Злобіна // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 57–67.

Злобіна О. Регуляція соціальної поведінки за ситуації нестабільності: віртуальний круглий стіл / О.Злобіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 2.

Злобіна О. Соціально-психологічний вимір проблеми Чорнобиля / О.Злобіна, І.Мартинюк, Н.Соболєва // Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження / НАН України, Ін-т соціології, Центр соц. експертиз; за ред. Ю.Саєнка, Н.Ходорівської. – К. : ІС НАНУ, 2011. – С. 57–64.

Злобіна О. Регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності: концептуалізація предметного поля дослідження / О.Злобіна // Соціальні виміри Вип. 3 суспільства. [Зб. наук. праць]. “Азбука”, 2011.(14). – К.: ІС НАНУ, – С. 28–38.

Злобіна О. Життя у змінах: соціально-психологічний контекст сприйняття минулого, теперішнього і майбутнього / О.Злобіна // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Т.1. Аналітичні К. : ІС матеріали / За ред. В.Ворони, М.Шульги С.НАНУ, “Азбука”, 2011. – 233–243.

Злобіна О. Студентство як суб’єкт продукування корупційних практик / О.Злобіна, І.Бекешкіна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Вип. 17. – Харків, 2011. – С. 431–438.

Злобіна О. Практики життєконструювання: до питання про проблемні ситуації в методології конструювання реальностей / О.Злобіна / Психологія особистості. – 2011. – №1 (2). – С. 154–161.

Злобіна О. Вступ / О.Злобіна // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2011. – С. 5–15.

Злобіна О. Інтереси та особистісні стратегії життя в перехідному суспільстві / О.Злобіна, Н.Соболєва // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2011. – С. 271–289.

Злобіна О. На перетині макро- та мікропідходів / О.Злобіна, Н.Соболєва // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2011. – С. 75–80.

Злобіна О. Процесуальні характеристики системи соціальних інтересів / О.Злобіна, В.Тарасенко // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2011. – С. 112–120.

Злобіна О. Україна на шляху до європейської моделі узгодження інтересів. Замість післямови / О.Злобіна // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2011. – С. 306–309.

Злобіна О. Проблеми національної безпеки суспільства в особистісному вимірі Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів. – К.: ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”, 2010.

Злобіна О. Дорожня карта як інструмент діалогу з владою. Виступ на Круглому столі “Україна: вибір моделі суспільного розвитку”/ О.Злобіна // Філософська думка, №2, 2010. – С.36–38.

Злобина Е. Публичная личность, как объект медиа-потребления / Е.Злобина, М.Диденко // Потребление как коммуникация — 2010 / Под редю В.И. Ильина, В.В. Козловского. Материалы VI международной конференции, 25-26 июня 2010 г. – СПб.: Интерсоцис, 2010. – С. 131–133.

Злобіна О. Субкультурні репрезентаціі в молодіжному дискурсі // О.Злобіна // Субкультурна варіативність українського соціуму / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. – К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 99–126.

Злобіна О. 2010.Динаміка образу українського суспільства / О.Злобіна // К.: ІС Українське суспільство 1992 НАНУ, 2010.Соціологічний моніторинг.

Злобіна О. Конфлікт інтересів: на перетині явних та латентних складових / О.Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. – Вип. 2 (13). – К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 294–309.

Злобіна О. Час очікувань у просторі самопозиціонування особистості / О.Злобіна // Психологія особистості. – 2010. – №1. – С. 84–93.

Злобіна О. Дихотомія “особистість – суспільство” в теоретичній та методологічній перспективі // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спец. випуск. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 3-6.

Злобіна О. Індивідуальний досвід у координатах соціології особистості // Якісні методи в соціологічних дослідженнях: навч. посіб.; за ред. Н.Костенко, Л.Скокової. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 187–208.

Злобіна О. Європейський вибір в орієнтаціях молоді України // Соціальні виміри суспільства : [зб. наук. пр.] – К.: ІС НАНУ, 2009. – Вип. 1 (12). – С. 256–269.

Злобіна О. Молодь України та Росії: спроба порівняльного аналізу / О.Злобіна // Український соціум. – 2009. – № 1 (28). – С. 28–37.

Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін // Наукові студії Львівського соціологічного форуму “Традиції та інновації в соціології”: [зб. наук. пр.] – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 89–93.

Злобіна О. Соціальне самопочуття як чинник соціальної диференціації // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С. 214–225.

Злобіна О. Соціально-психологічні складові адаптивного потенціалу населення // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін ; за ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 190–200.

Злобіна О. Цінності української та європейської молоді: досвід порівняльного дослідження // Соціологія в ситуації соціальної невизначеності : І Конгрес Соціологічної асоціації України: тези допов. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – С. 337.

Злобіна О. Молоді українці й росіяни: спільне та відмінне в оцінках і орієнтаціях // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 186-195.

Злобіна О. Молодь і політика: соціологічні парадокси та українські реалії // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 11. – К., 2008. – С. 131-143.

Злобіна О. Оцінка ситуації у сфері вищої освіти в Україні // Сучасна українська наука у соціологічному вимірі. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 26-40.

Злобіна О. Соціальні інтереси в суспільно-політичному дискурсі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 2. – С. 184-186.

Злобіна О. Ціннісні орієнтації української молоді в європейському контексті // Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2008 р.). – К., 2008. – С. 95-102.

Злобина Е. Жизненный путь в психологии и социологии: возможности обновления исследовательских перспектив // Время пути: исследования и размышления. – К.: ИС НАНУ, 2008. – С. 256-275.

Злобина Е. Межпоколенческие сравнения как фактор построения жизненного пути личности: возможности социологических подходов // Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, настоящее, будущее. Материалы Международной научной конференции (г. Киев, 28–29 февраля 2008 г.). – К.: ИС НАНУ, 2008. – С. 49-50.

Злобіна О. Інноватори та традиціоналісти: порівняльний аналіз України та країн Європейської співдружності // Образование в многокультурном обществе: традиции и инновации. Материалы V Международного семинара. Севастополь, 22–24 мая 2006 г. – Севастополь, 2006 – С. 86–91.

Злобіна О. Образ НАТО в масовій свідомості населення України // Агора. – Вип. 5. – К.: Стилос, 2007. – С. 104–113.

Злобіна О. Ставлення населення до феномена доброчинності // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 10. – К.: ІС НАНУ, 2007. – С. 276–292.

Злобіна О. Суспільні трансформації в людському вимірі // Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2007. – С. 268-277.

Злобіна О. Особенности нормативной регуляции украинского социума // Украинское общество в европейском ракурсе. – К.: ІС НАНУ, 2007. – С. 205–225.

Злобіна О.Г. Соціометрія: дослідження міжособистісних відносин у групі

Злобіна О.Г. Тести в соціологічних дослідженнях

Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. – К.: Наук. думка, 1981. – 143 с.

Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В.А. Наш деловой человек. – К.: ИC НАНУ, 1995. – 148 с.

Злоб i на О., Тихонович В. Особистiсть сьогоднi: адаптацiя до суспiльної нестабiльностi. – К.: IC НАНУ, 1996. – 98 с.

Злобiна О., Тихонович В. Суспiльна криза i життєвi стратегiї особистостi. – К.: Стилос, 2001. – 237 с.

Злобiна О.Г. Перетворення соцiокультурного простору як чинник розвитку особистостi нового типу // Культура i мистецтво у сучасному свiтi: Наук. записки КНУКiМ. – Вип. 3. – К., 2002. – С.26-33.

Злобiна О.Г. Образ українського суспiльства: на перетинi теперiшнього i майбутнього // Українське суспiльство – 2003. Соцiологiчний монiторинг. – К.: IС НАНУ, 2003. – С.329-342.

Злобiна О.Г. Особистiсна складова суспiльних змiн: соцiологiчний контекст // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. – 2003. – №3. – С.32-45.

Злобiна О.Г. Три погляди на життєву компетентнiсть: теорiя, життєвi роздуми, факти // Життєва компетентнiсть особистостi: Наук.-метод. посiб. – К., 2003. – С.179-208.

Злобiна О.Г. Українська молодь: на перетинi реалiй i сподiвань // Соцiальнi вимiри суспiльства. Зб. наук. праць. – Вип.6. – К., 2003. – С.324-341.

Злобiна О.Г. Образно-символiчний простiр сучасного українського суспiльства // Clovekaspolocnos // Clovekaspolocnost. http://www.saske.sk/cas/ ? 2004. ? Rocnik 7. ? Cislo 2.

Злобiна О.Г. Особистiсть як суб'єкт життєздiйснення // Життєтворчiсть: концепцiя, досвiд, проблеми. – Запорiжжя, Центрiкон. – 2004. – С.135-142.

Злобiна О. Перебiг процесiв пристосування населення до суспiльних перетворень // Українське суспiльство – 1994-2004. Соцiологiчний монiторинг. – К.: IС НАНУ, 2004. – С.437-447.

Злобiна О. Соцiальнi орiєнтацiї та локус очiкувань: динамiка особистiсних змiн // Соцiальнi вимiри суспiльства. – Вип. 7. – К.: IС НАНУ, 2003. – С. 24-45.

Тихонович В.О., Соболєва Н. I ., Злобiна О.Г., Мартинюк I .О. Соцiальний простiр життя як суб`єктивна символiчна реальнiсть. – К.: IС НАНУ, 2004. – 299с.

Злобiна О.Г. Суспiльнi змiни i динамiка процесiв соцiальної адаптацiї населення // Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї. Соцiальнi процеси в Українi. – Вип.4. – К.: САУ, IС НАНУ, 2004. – С.47-49.

Злобiна О.Г. Трансформацiї суб'єктивної соцiальної реальностi як компонент суспiльних перетворень // Соцiальнi процеси: соцiально-психологiчнi та педагогiчнi аспекти. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2004. – С.74-84.

Злобiна О.Г. Iнформацiйне забезпечення виборчої кампанiї у мiсцях позбавлення волi // Полiтичний портрет України. – 2005. – №3. – С.26-33.

Злобiна О. Латентнi чинники регiональних опозицiй (1994-2004рр.) // Соцiальнi вимiри суспiльства. – Вип. 8. – К.: IС НАНУ, 2005. – С.25-41.

Злобiна О. Майбутнє України: на тлi тривог i сподiвань // Полiтичний портрет України. – 2005. – №33. – С.46-57.

Злобiна О. Романтика свободи: чи справдяться сподiвання? // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. – К.: IС НАНУ, 2005. – С.122-130.

Злобiна О., Тихонович В. Нова хвиля у сприйняттi суспiльства // Сподiвання на iншу Україну. Президентськi вибори – 2004 та навколо них: думки, настрої, оцiнки людей. – К.: IС НАНУ, 2005. – С.16-32.

Злобiна О.Г. Уявлення про успiх як регулятор поведiнкових стратегiй особистостi // Науковi студiї iз соцiальної та полiтичної психологiї: Зб статей. – Вип. 8(11). - К.: АПН України, Iн-т соцiальної та полiтичної психологiї, 2004. – С.85-97.

Злобiна О., Тихонович В. Нова хвиля у сприйняттi суспiльства // Сподiвання на iншу Україну. Президентськi вибори – 2004 та навколо них: думки, настрої, оцiнки людей. – К.: IС НАНУ, 2005. – С.16-32.

Биографическая справка

Окончила философский факультет (отделение психологии) Киевского государственного университета им. Т.Шевченко, аспирантуру Института философии АН Украины. Основные работы выполнены в русле теоретико-методологической проблематики социальной психологии и социологии личности. С 1990 г. работает в Институте социологии НАН Украины старшим научным сотрудником. В 2004 году была опубликована монография «Особистiсть як суб'єкт соцiальних змiн», а также монография в соавторстве с Мартынюком И.О., Соболевой Н.И., Тихоновичем В.А. «Соцiальний простiр життя як суб`єктивна символiчна реальнiсть». В 2012 году вышла в свет монография «Образы успеха – опыт визуального исследования» в соавторстве с Л.Бевзенко. Научный редактор и руководитель авторского коллектива монографий « Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації» (2011) и «Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження)» (2012); «Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності» (2013); Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму (2016).


Сфера научных интересов - антропоцентричная парадигма в социологии. Главная тема исследований - личность как субъект социальных изменений. В последние годы участвовала также в ряде прикладных проектов: «Социально-психологический анализ условий жизни и деятельности социальных групп, потерпевших от Чернобыльской аварии», «Исследование общественного мнения киевлян об актуальных проблемах города», «Новое поколение» (сравнительное исследование молодежи Украины, России, Азербайджана), «Социально-экономические факторы, влияющие на состояние и динамику социально-трудовых отношений», «Коррупция в ВНЗ Украины», «Внедрение Болонской системы в ВНЗ Украины», «Молодежь на пороге взрослой жизни» и др.

Была руководителем 7 успешно защищенных диссертаций на соискание научной степени доктора философии.

Автор спецкурсов для студентов социологических факультетов: «Социология личности», «Социология девиантного поведения», «Социология повседневности» и др.