Загороднюк Татьяна Юрьевна

Старший научный сотрудник отдела социально-политических процессов

Телефон:
(044) 255-60-84
E-mail:
tyuz.kiev@gmail.com
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-0705-1375
Научная степень:
Кандидат социологических наук (22.00.01 – теория та история социологии), Институт социологии НАН Украины, Киев, 2013.
Загороднюк Татьяна Юрьевна

Публикации

Монография:

Загороднюк Т. «Концепции постсоветской трансформации общества Т. И. Заславской и Н. В. Паниной». — К.: Институт социологии НАН Украины, Социологический центр шимени Н. Паниной, 2013, — 164 с.

Статьи:

Загороднюк Т. Динаміка ціннісно-нормативних уподобань населення регіонів України (2017-2019 рр.) // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 11 (22). С. 113-121.

Загороднюк Т. Ставлення населення регіонів України до політичної системи та політичних партій (2017-2019 рр.) // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2019. Вип. 6 (20). С. 338-344.

Загороднюк Т. Передмова // Академічна соціологія в Україні (1918–2018). У 2-х томах. Т. ІІ Спогади, інтерв’ю, статті / За заг. ред. академіка НАН України, д.ек.н. В. Ворони, упорядник к.соц.н. Т. Загороднюк. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. С.4.

Загороднюк Т.Н. Паніна Наталія Вікторівна // Історія української соціологічної думки:  навчальна біографічна енциклопедія / За наук.ред. В.М. Пічі [В.М. Онищук, Ю.Ф. Пачковський, Н.М. Цимбалюк та ін.] - Львів: "Новий світ-2000",2019. С. 185–187.

Загороднюк Т. Ставлення населення регіонів України до партійності та партійної системи // Соціальні виміри суспільства. 2018. Вип. 10 (21). С. 128–134.

Загороднюк Т. Основні напрямки діяльності Інституту соціології НАН України в 1990–2018 рр. // Академічна соціологія в Україні (1918–2018) у 2 т. Т. 1: Історія становлення та розвитку. Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. С. 114–171.

Загороднюк Т. Ціннісно-нормативні вподобання населення регіонів України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (18) / Гол. ред-ри д. екон. н. В.М.Ворона, д.соціол. н. М.О.Шульга. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. С. 55–61.

Загороднюк Т. Гофман Олександр Бенціонович / Т. Загороднюк // Історія соціологічної думки: енциклопедичний словник довідник / [за наук. ред.. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В. М. Оніщук, Н. М. Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – С. 420-422.

Загороднюк Т. Левада Юрій Олександрович / Т. Загороднюк // Історія соціологічної думки: енциклопедичний словник-довідник / [за наук. ред.. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В. М. Оніщук, Н. М. Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016.. – С. 437-439.

Загороднюк Т. Паніна Наталія Вікторівна / Т. Загороднюк // Історія соціологічної думки: енциклопедичний словник-довідник / [за наук. ред.. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В. М. Оніщук, Н. М. Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – С. 559-560.

Загороднюк Т. Ядов Володимир Олександрович / Т. Загороднюк // Історія соціологічної думки: енциклопедичний словник-довідник / [за наук. ред.. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В. М. Оніщук, Н. М. Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016.. – С. 452-453.

Загороднюк Т. Сприйняття населенням системи цінностей незалежної України // Т. Загороднюк// Соціальні виміри суспільства: [збірник наукових праць]. — Вип. 8 (19). – К.: ІС НАНУ, 2016. – С. 309-316.

Загороднюк Т. Зміни у соціально-психологічному стані населення України в період становлення нового соціального порядку/ Т. Загороднюк // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін: [зб. наук. праць]. — Вип. 3 (17). — К.: ІС НАНУ, 2016. — С. 167-173.

Загороднюк Т. Ціннісні орієнтації населення регіонів України під час становлення нового соціального порядку / Т.Загороднюк // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін: [зб. наук. праць]. — Вип. 2(16). — К.: ІС НАНУ, 2015. — С. 250-256.

Загороднюк Т. Юрій Олександрович Левада / Т. Загороднюк // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – С.265-274.

Zahorodniuk T. Transformation of Russian and Ukrainian Society in the Conceptions of T.I. Zaslavskaia and N.V. Panina: A Comparative Analysis / Tetiana Zahorodniuk // Ukrainian Sociological Rewiew 2012-2013. – Kyiv, Institute of Sociology National Academy of Sciences of Ukraine, 2015. – P.116-135.

Загороднюк Т. Концепция социетальной трансформации российского общества Т.И.Заславской: история, развитие, прогностический потенциал // Социология, теория, методы, маркетинг. — 2014, — № 1 — С. 62-83.

Загороднюк Т. Соціально-психологічний стан населення підчас кардинальної зміни вектору становлення соціального порядку в українському суспільстві // Українске суспільство: Моніторинг соціальних змін:[зб.наук.пр.]. – Вип. 1 (15). – К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 402-409.

Загороднюк Т. Акторы трансформационного процесса в концепции социетальной трансформации российского общества Т. И. Заславской // Соціальні виміри суспільства: [зб. наук. праць]. – Вип .5(16). – К.: ІС НАНУ, 2013. — С. 75-84

T.Zagorodniuk TRANSFORMATION PROCESSES ACTORS IN T. ZASLAVSKAYA’S CONCEPT OF SOCIETAL TRANSFORMATION OF RUSSIAN SOCIETY // Соціальні виміри суспільства: [зб. наук. праць]. – Вип .5(16). – К.: ІС НАНУ, 2013. — С. 75-84

Загороднюк Т. Трансформация российского и украинского общества в концепциях Т.И.Заславской и Н.В.Паниной: сравнительный анализ // Социология, теория, методы, маркетинг. — № 2 . — 2013. – С.52-72

Загороднюк Т. Наталия Панина о применении тестовых методик в массовых опросах // Сучасні методи збору і аналізу даніх у соціології. Матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н. В. Паніної; за наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія. — К.: Інститут соціології НАН України, 2013. — С. 133-139.

Загороднюк Т. Ю. Методологія застосування тестових методик у моніторингових соціологічних дослідженнях трансформаційних процесів в працях Н. Паніної // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: збірник наукових праць / [редкол.:Д. М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2012. — Вип. 56. — С. 145-152.

Загороднюк Т. Эволюция научных интересов Т.И.Заславской и предпосылки создания концепции социетальной трансформации российского общества // Соціальні виміри суспільства:[зб.наук.пр.]. – Вип.. 4 (15). – К.: ІС НАНУ, 2012. – C.118-129.

Загороднюк Т. Соціальне самопочуття населення України у період впровадження реформ 2010-1012 років // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг : [за ред. Ворони В., Шульги М.] – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 325-334.

Загороднюк Т. Социология Н.В.Паниной: избранные труды // Социология, теория, методы, маркетинг. – 2012 - № 4 .. – С. 209-214.

Загороднюк Т. Наталия Панина о критериях социологической культуры в трансформирующемся обществе//Вісник Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. - № 941. – С. 69-72. – (Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи).

Загороднюк Т. Регуляция социального поведения в ситуации нестабильности: виртуальній круглій стол // Социология: теория, методі, маркетинг. – 2011. – № 2. – С. 178-201 (С.184,188, 193.).

Загороднюк Т. Наталия Панина: критерии социологической культуры//Соціологічна культура: числа і смисли. Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В. Паніної/ за наук.ред. Є.І. Головахи та О.Г. Стегнія. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 71-82.

Загороднюк Т. Зміни соціально-психологічного стану населення України в ракурсі нормативно-особистісної концепції трансформації суспільства//Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: у 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали/ За ред В.Ворони,М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 245-256.

Загороднюк Т. Нормативно-личностный подход к изучению трансформационных процессов в социологии Н.Паниной//Соціальні виміри суспільства:[зб.наук.пр.]. – Вип.. 2 (13). – К.: ІС НАНУ, 2010. – C.103-112.

Загороднюк Т. Cоціально-психологічний стан населення України//Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг :[за ред. Ворони В., Шульги М.] – К.: ІС НАНУ, 2010, - С. 282-288.

Загороднюк Т. Методологические основания мониторинга социальных изменений в социологии Н. Паниной и анализ динамики социального самочувствия населения Украины// Матеріали VI Всеукраїнської конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», (Київ, грудень 2009 р.). – К.: КНУ ім.. Т. Шевченка, 2010, - С. 388-393.

Загороднюк Т. Человеческий потенциал в концепции социетальной трансформации посткоммунистического общества Т. Заславской // Соціальні виміри суспільства:[зб. наук.пр.]. – Вип.. 1 (12). – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 129-139.

Загороднюк Т. Соціальне самопочуття населення України до і під час економічної кризи//Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін; за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С.92-98

Загороднюк Т. Наталия Панина о критериях социологической культуры в трансформирующемся обществе//Вісник Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. - № 941. – С. 69-72. – (Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи).

 

Биографическая справка

Окончила Ленинградский технологический институт по специальности «экономика и организация промышленности». В Академии наук УССР работала с 1988 года в Отделе научной информации секции общественных наук.

В Институте социологии НАН Украины работает с 1991 года. На данный момент является младшим научным сотрудником отдела истории, теории и методологии социологии. Кандидат социологических наук. Тема диссертации: «Теории посткоммунистической трансформации общества в социологии: сравнительный анализ концепций Т.И. Заславской и Н.В. Паниной» по специальности 22.00.01 – история и теория социологии.

Сфера научных интересов: история и теория социологии, социология социальных трансформаций, социальная психология.