Скокова Людмила Георгиевна

Доктор социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник

Телефон:
(044) 253-44-50
E-mail:
list.lgs@gmail.com
Скокова Людмила Георгиевна

Публикации

Индивидуальные монографии

Скокова Л. Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри [монографія]. Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. 334 с.

Скокова Л.Г. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід [монографія]. Київ: Інститут соціології НАН України, 2004. 204 с.

Разделы в коллективных монографиях

Скокова Л. «Участь у культурі» в постбурдьєзіанських дискусіях // Участь у культурі: люди, спільноти, стани / за ред. Н. Костенко. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. С. 33-41.

Скокова Л. Рухливість культурних практик: бар’єри і стимули // Участь у культурі: люди, спільноти, стани / за ред. Н. Костенко. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. С. 180-193.

Kostenko N., Skokova L. Testing the Cultural Quotient Scale (SQC): Ukrainian Audience // Ukrainian Sociology in the 21 st century: Theory, Method, Research Results / ed. by V.Bakirov, Y.Golovacha. Kharkiv: V.N.Karazin Kharkiv National University, 2018. P. 287-320.

Скокова Л.Г. Сучасні дослідження культурних практик: гомологія vs гетерологія // Мінливості культури: соціологічні проекції [Н.Костенко, А.Ручка, Л.Скокова та ін.] / за ред Н.Костенко. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. С.76-111.

Скокова Л.Г. Зрушення в сфері культурних практик // Мінливості культури: соціологічні проекції [Н.Костенко, А.Ручка, Л.Скокова та ін.] / За ред Н.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. С.225-267.

Ручка А., Л.Скокова. Флоріан Знанецький // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. Акад. НАН України, проф., д.е.н. В.Ворони. К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. С.
121-129.

Скокова Л. Культуральна соціологія: в пошуках смислів соціального життя // Смислова морфологія соціуму / За ред Н.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН України, 2012. С.59-88.

Скокова Л. Дім: реалії і проекції // Смислова морфологія соціуму / За ред Н.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН України, 2012. С. 313-354.

Скокова Л. Культурні преференції регіонів // Субкультурна варіативність українського соціуму / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. Київ: ІС НАН України, 2010. С.146-174.

Скокова Л. Ціннісні пріоритети та культурні практики вікових груп /А. Ручка, Л.Скокова // Субкультурна варіативність українського соціуму / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. Київ: ІС НАН України, 2010. С.51-69.

Rucska A., Szkokova L. A kulturalis fogyasztoi szokasok atalakulasa a 20. es a 21. szazadfordulojan // Ukrajna szinevaltozasa 1991–2008 / F. Csilla, V. Szereda.: Kalligram Kiado, 2009.

Скокова Л. Культурні уподобання молодіжної аудиторії // Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2008. С. 178-205.

Скокова Л. Соціокультурні особливості користувачів Інтернету в Україні // Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2008. С. 240-261.

Скокова Л.Г. Актуальні культурні практики населення України // Соціокультурні ідентичності та практики / За ред. А. О. Ручки. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2002. С.259-289.

Скокова Л.Г. Виміри відкритості сучасного українського суспільства // Соціокультурні ідентичності та практики / За ред. А.О.Ручки. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2002. С.165-180.

Ручка А.О., Костенко Н.В., Скокова Л.Г. Мас-медіа і культура в контексті соцієтальних перетворень // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Колективна монографія / За ред. М.О.Шульги. Київ: Ін-т соціології НАН України, 1999. С. 541-589.

Разделы в учебниках и учебных пособиях

Скокова Л. Якісні дослідження в сучасній соціології // Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навч.посібник / За ред. Н.Костенко, Л.Скокової. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2009.

Скокова Л. Технології розуміння в інтерпретативній парадигмі // Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навч.посібник / За ред. Н.Костенко, Л.Скокової. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2009.

Скокова Л. Якісні дослідження в сучасній соціології // Соціологія: Навч.посіб. / За ред. Макеєва. 4-те вид., перероб. і доп. Київ: Т-во «Знання», КОО, 2008. С. 524-566.

Скокова Л.Г. Культурно-дозвіллєві практики як предметна царина сучасної соціології // Культура – суспільство – особистість: Навч.посібник / За ред. Л.Скокової. Київ: Iн-т соціології НАН України, 2006.

Статьи в журналах и сборниках

Скокова Л.Г. Цінності в оптиці культуральної соціології оцінювання // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. Вип. 11(22). 2019. С. 89-102.

Скокова Л. Г. Теорія практик за версією Теодора Шацкі // Грані. Науково-теоретичний альманах. 2018. Т. 21. № 9. С. 67-72.

Скокова Л. Языковые практики в Украине: (не)сбалансированное сосуществование // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Lublin–Polonia. Sectio 1. Philosophy and Sociology. 2018. Vol. XLIII, No 1. S. 55-77.

Скокова Л. Г. Культурні практики арт-світів у традиції символічного інтеракціонізму // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 55-62.

Скокова Л. Г. Поширення практико-орієнтованих підходів в якісних дослідженнях медіа // Габітус. Вип. 6. 2018. С. 17-22.

Скокова Л. Г. Культурна партиципація в Україні: бар’єри та стимули // Український соціум. 2018. № 2 (65). С. 66-82.

Скокова Л.Г. Феномен участі в культурі у постбурдьєзіанських дискусіях // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. 2017, №3/4 (35/36). С.68-72.

Скокова Л.Г. Участь у мережево-цифровій культурі в Україні: порівняльна динаміка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №1. С. 145-163.

Скокова Л. Культурні практики і культурні політики: сучасна дослідницька інфраструктура // Соціальні виміри суспільства. К.: Інститут соціології НАН України, 2016. С. 287-308.

Скокова Л.Г. Інтернет-меми, spreadable media і цифрова культурна партиципація // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Соціологічні науки. 2016. №5 (302). С. 218-230.

Скокова Л. Наратив/автобіографія в сучасних біографічних дослідженнях // Природа дитинства у вимірах герменевтики і наративу: Практикозорієнтований посібник / за ред. Н.В. Чепелевої, Д.І.Петренко, І.Г.Єрмакова, Р.А.Рудковського. К.: Макден, 2016. С. 136-
149.

Скокова Л.Г. Культурно-дозвіллєві практики населення: зрушення останніх десятиліть // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2015. №4. С.100-115.

Скокова Л.Г. Габітус і плюральність диспозицій: версія культурних практик Бернара Лаіра // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип. 7 (18). Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. С.275-298.

Скокова Л. Структурні обмеження культурно-дозвіллєвих практик // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Зб.наук. Праць. Київ: КНУ ім.Т.Шевченка, 2014. № 4 (25). С.85-93.

Скокова Л. Особливості поточних інформаційно-культурних потреб населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Збірник наукових праць. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2014. С.450-458.

Скокова Л. Г. Современные исследования культурных практик в контексте социальной и культурной стратификации // Социологический альманах. 2014. Выпуск 5. C. 232-243.

Скокова Л. Практики читання в умовах інформатизації повсякденного середовища // Український інформаційний простір. Ч.ІІ. 2013. №1. С.177-182.

Скокова Л. Культурний капітал та його реалізація в сучасному українському соціумі / А.Ручка, Л.Скокова // Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наукових праць. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. Вип.3. Маріуполь: Маріупольський державний ун-т, 2012. С. 114-122.

Скокова Л. Тестирование шкалы культурной компетентности (CQS): украинская аудитория / Н.Костенко, Л.Скокова // Социология: теория, методы, маркетинг. 2012. №4. С. 158–193.

Ruczka A., Skokowa L. Dom jako prywatna przestrzen praktyk kulturowych na Ukrainie przelomu XX i XXI w. // Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. Zbior studiow pod redakcja Z. Opackiego i D. Paza-Opackiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdankiego. Gdansk, 2008.

Skokowa L. Identyfikacja religijna w autobiograficznych przekazach mlodziezy: proba interpretacji socjologicznej // Studia Socjologiczne. 2004. № 4. S. 109–134.

Ruczka A., Skokowa L. Wymiary tolerancji we wspołczesnym społeczeństwie ukraińskim // T/ Pilch (ed.). O potrzebie dialogu kultur i ludzi. Warszawa: Wyd-wo Akademickie “Żak”, 2000. S. 309-323.

Скокова Л. Флоріан Знанецький: автобіографічний метод у соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 6.

 

Биографическая справка

Окончила исторический факультет Луганского педагогического института им.Т.Г.Шевченко. С 1992 г. работает в Институте социологии НАН Украины. Защитила кандидатскую диссертацию «Биографический метод в социологии: история и специфика применения» по специальности «история и теория социологии» (2000). Получила ученое звание «доцент» по кафедре социологии (2005). Защитила докторскую диссертацию «Культурные практики в современном обществе: теоретические подходы и эмпирические
измерения» по специальности 22.00.04 «специальные и отраслевые социологии» (2019).
Автор более 100 научных публикаций.

Сфера научных интересов: социология культуры, социология коммуникации, качественные методы в социологии, биографические исследования, социология культурной партиципации.