Резник Владимир Станиславович

Заведующий отделом истории и теории социологии

Телефон:
(044) 255-61-67
e-mail:
volodymyr.reznik@gmail.com
ORCID:
http://orcid.org/0000-0001-9955-0034
Научная степень:
Доктор социологических наук (22.00.01 – история и теория социологии), Институт социологии НАН Украины, Киев, 2011. Кандидат социологических наук (22.00.04 – экономическая социология), Институт социологии НАН Украины, Киев, 2000.
Научное звание:
Доцент (на кафедре педагогики и социальных дисциплин), Подольская государственная аграрно- техническая академия, Каменец-Подольский, 2002.
Резник Владимир Станиславович

Публикации

Монографии и брошюры:

Резнік В. (наук. ред.), (2019). Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність. Київ: Інститут соціології НАН України. 506 с.

Резнік В. (наук. ред.), (2019). Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес. Київ: Інститут соціології НАН України. 266 с.

Резнік В.С. Леґітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії / В.С. Резнік. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – 512 с.

Резнік В.С. Соціально-психологічне моделювання поведінки покупців у процесі маркетингової діяльності: Монографія. / В.С. Резнік. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2001. – 220 с.

Резнік В.С. Теоретично-концептуальне моделювання поведінки покупців у світовій практиці маркетингу. / В.С. Резнік. — Кам’янець-Подільський: Астрея, 1998. – 88 с.

Резнік В.С. Соціальні, соціологічні та соціально-психологічні основи маркетингу. / В.С. Резнік — Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 80 с.

Статьи:

Резнік, В. (2021). Аналіз дослідницьких програм: соціологічний ракурс. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 104–128.

Резнік, О., Рахманов, О., Резнік, В. (2021). Соціально-політичні наслідки пандемії COVID-19 як виклики легітимності суспільного ладу в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 91–112. DOI: https://doi.org/10.15407/sociology2021.03.091 .

Резнік, В. (2021). Чинники довіри до державних інститутів як об’єкт теоретичної типологізації (Круглий стіл «Методологічні аспекти вивчення політичних установок населення щодо державних інститутів», 15 червня 2021 року). Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 174–176.

Резнік, В. (2021). Довіра до інституцій державної влади та оцінка її зусиль у протидії пандемії: динаміка та стан. Соціальні наслідки пандемії COVID-19: соціологічні аспекти. Матеріали конференції 12 листопада 2021 р. (сс. 45–51). Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс».

Резнік, В. (2021). Довіра до владних інституцій та оцінка ефективності державної політики у протистоянні пандемії. Соціальний досвід пандемії COVID-19 в Україні: соціологічний вимір. Матеріали круглого столу 20 листопада 2020 р. (сс. 30–34). Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс».

Резнік, В. (2021). Орієнтувальні стратегії в структурі теоретичних дослідницьких програм. В Л.Малес, Ю. Савельєв, О.Боровський, І.Набруско (Ред.). Матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19» (Київ, 18-19 грудня 2020 р.) (сс. 97–99). Київ: Наукова столиця.

Reznik, V., Reznik O. (2020). Legitimation of Private Property in the Means of Production in Ukraine: Dynamics and Factors. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 53, Number 3, pp. 64-87. DOI: 10.1525/cpcs.2020.53.3.64

Резнік, В. (2020). Тенденції леґітимації приватної власності в Україні у 2006–2020 роках. В В. Ворона, М Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7(21) (сс. 192–203). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В. (2019). Спільноти проросійськи та проєвропейськи зорієнтованих громадян в сучасній Україні: динаміка співвідношення. В А.П.Горбачек, О.Д. Куценко, В.І.Судаков, О.В.Мазурик, Т.О.Петрушина (Ред.). Матеріали XVІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Спільноти: суспільна уява і практики конструювання» (Київ, 18-19 квітня 2019 р.) (сс. 12–16). Київ: Логос.

Резнік, В. (2019). Леґітимація як складова соціального обміну: соціологічні концептуалізації. Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип. 11 (22) (сс. 212–222). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В. (2019). Концептуальні засади розбудови загальної соціологічної теорії Дж.Г.Тернера: метатеоретичні ідеї, базові поняття та аналітична схема. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 40–60. DOI: 10.15407/sociology2019.04.040.

Резнік, В. (2019). Динаміка соціальної відповідальності проросійськи та проєвропейськи зорієнтованих громадян України в 2013–2018 роках / Круглий стіл “Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи”. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 36–45.

Резнік, В. (2019). Відповідальність інституцій і громадян за ситуацію в Україні. В В. Ворона, М Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6(20) (сс. 345–353). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В. (2019). Відділ історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України. Соціологія: теорія, методи маркетинг, 1, 31–32.

Резнік, В. (2018). Динаміка кількісного співвідношення проросійськи та проєвропейськи зорієнтованих громадян України. В В.М.Ворона, М.О.Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 5 (19) (сс. 91–104). Київ: Ін-т соціології НАН України.

Резнік, В. (2018). Реконцептуалізація легітимації у контексті теорії структурації Е.Ґіденса. Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. Вип. 10 (21). (сс. 28–38). Київ: Ін-т соціології НАН України. Пилипенко, В., Резнік, В. (2018). Дослідження відповідальності у соціальних та поведінкових науках в Україні: стан та актуальні завдання. Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. Вип. 10 (21). (сс. 154–165). Київ: Ін-т соціології НАН України.

Резнік, В.С. (2018). Методологія теоретичних дослідницьких програм в історичному аналізі мета теоретизування. В А.П. Горбачек, В.І. Судаков (Ред.), Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології» (Київ, 17–18 трав. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. (сс. 140–142). Київ: Логос.

Reznik O., Reznik V. (2017) Ukraine’s European Choice as a Social Condition of Democratic Transition, Ideology and Politics Journal , No 2(8), pp. 117–145.

Резнік, В. (2017). Позитивістське (мета)теоретизування Дж. Г. Тернера: підстави та начерки стратегії. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 68–93.

Резнік, В. (2017). 20 років «Соціології: теорії, методів та маркетингу»: редакція, редколегія та автори наукових публікацій. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 196–206.

Резнік, В. (2017). Приватна власність на землю та виробничий капітал: тенденції леґітимації у 2006–2017 роках. В В.М.Ворона, М.О.Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 4 (18) (сс. 209–219). Київ: Ін-т соціології НАН України.

Резнік, В. (2017). Легітимація на основі символічного насильства: концептуалізація П. Бурдьє. Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. Вип. 9 (20). (сс. 97–110). Київ: Ін-т соціології НАН України.

 

Резнік В. (Де)леґітимація соціального порядку та уподобання щодо модернізації його засад в сучасній Україні: передумови і тенденції / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. – №2. – С. 65–102.

Резнік В.С. Сучасний стан та перспективи метатеоретизування в соціології: предмет і завдання історичного аналізу / Резнік В.С. // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість», 25–26 трав. 2017 р., (м. Київ). Наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.; під заг. ред. Горбачека А.П., Судакова В.І.]. – К. : Логос, 2017. – С. 137–139.

Резнік В С Легітимність у соціології / В.С.Резнік // Енциклопедія сучасної України. Том 17. Лег – Лощ. / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України; редкол.: Дзюба І.М [та ін.]/ – К.: Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2016. – С. 13.

Резнік В С Легітимність у соціології / В.С.Резнік // Енциклопедія сучасної України – Електронний документ. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=54034.

Резнік В. Знання, що леґітимує(ться): концептуалізація Ж.-Ф. Ліотара / В.Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. Випуск 8 (19). – К.: Ін-т соціології НАН України, 2016. – С. 87–100.

Резнік В. Цивілізаційний вибір та уподобання у вивченні мов у загальноосвітніх навчальних закладах / В.Резнік // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 3 (17). / Гол. ред. д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 264–273.

Reznik, V., Reznik, O. (2015), Social Legitimation of Capitalism in Ukraine: from Socio-cultural Path-dependence to Rationalization of Economic Situation, Economics and Sociology, Vol. 8, No 3, pp. 131-144. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-3/10

Резнік В. Теорії соціального порядку: особливості структурування та викладання за пояснювальною схемою Дж.Коулмена. / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №4. – С. 174–201.

Резнік В. Соціальний устрій та інтеграція українського суспільства: увиразнення підвалин за умов воєнних втрат і загроз / В.Резнік // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 2 (16). / Головні редактори д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 51–61.

Резнік В. Коґнітивні та символічні чинники леґітимації соціального порядку: феноменологічна концептуалізація / В.Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. Випуск 7 (18). – К.: Ін-т соціологія НАН України, 2015. – С. 191–203.

Резнік В.С. Соціальний порядок, солідарність та відчуження / Резнік В.С. // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних соціальних процесів», 21-22 травня 2015 року (м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І]. – К.: Логос, 2015. – С. 108–111.

Резнік В., Резнік О. Соціологічна наукова спільнота в Україні після 1990 року: фахова структура, соціальна інфраструктура та тенденції відтворення / Володимир Резнік, Олександр Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – №2. – С. 157–179.

Резнік В. Графіки соціологічного моніторингу // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 1 (15). Т. 2: Таблиці і графіки / Головні редактори д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С. 154–410.

Резнік В. Пояснення до графічного матеріалу соціологічного моніторингу. / В.Резнік // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 1 (15). Т. 2: Таблиці і графіки / Головні редактори д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. – Київ. Інститут соціології НАН України, 2014. – С. 152–153.

Резнік В. Леґітимація соціального порядку в суспільстві: уповноважування влади чи упокорення владі? / В.Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. Випуск 6 (17). – К.: Ін-т соціологія НАН України, 2014. – С. 9–25.

Резнік В. Підвалини соціального порядку в суспільстві: уподобання громадян України / В.Резнік // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 1 (15). Т. 1 / Головні редактори д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С. 24–36.

Резнік В.С. Модернізація, самоорганізація та леґітимація соціального порядку у сучасному перехідному суспільстві: концепція дослідження / Резнік Володимир Станіславович // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. Випуск 20. – Харків : (Б. в.), 2014. – С. 21–25.

Резнік В. Інновація та легітимація у мікросоціальних революціях: концептуалізація та кроскультурний аналіз Ш.Айзенштадта / В.Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. Випуск 5 (16). – К.: Ін-т соціологія НАН України, 2013. – С. 85–101.

Резнік В. Чинники автономії працівника за умов глобальної інформатизації: теоретичні уявлення та українські реалії / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 2. – С. 9–34.

Резнік В.С. Глобальна інформатизація та автономія працівників, зайнятих розумовою працею / В.С. Резнік // Український соціум. – 2012. – №4. – С. 71–86.

Резнік В.С. Делегітимація приватної власності в утопічних соціалістичних вченнях Нового Часу / В.С.Резнік // Український соціум. – 2012. – №1. – С. 71–82.

Резнік В. Чинники довіри до влади як об’єкт теоретичної типологізації / В.Резнік // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 4 (15). – К. Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 227–240.

Резнік В.С. Легітимація приватної власності у теорії природних прав та суспільної угоди / В.С. Резнік // Український соціум. – 2011. – № 3. – С. 67–78.

Резнік В.С. Легітимація і делегітимація приватної власності у соціальній думці Античності, Середньовіччя та Відродження / В.С. Резнік // Український соціум. – 2011. – № 2. – С. 83–94.

Резнік В. Феномен легітимації як предмет теорії комунікативної дії Ю.Габермаса / В.Резнік // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 3 (14). – К. Інститут соціології НАН України, 2011. – С. 160–174.

Резнік В. Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації леґітимації приватної власності / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 1. – С. 88–106.

Резнік В.С. Моральні заповіді та настанови монотеїстичних релігій як джерело легітимації приватної власності / В.С. Резнік // Український соціум. – 2010. – № 2. – С. 51–60.

Резнік В. Феномен леґітимації як предмет загальної теорії систем Н.Лумана / В. Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2009. – Вип. 2 (13). – С. 115–127.

Резнік В. Феномен леґітимації як предмет теоретичної рефлексії Т. Парсонса / В. Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2009. – Вип. 1(12). – С. 9–24.

Резнік В. Поняття «леґітимність» та «леґітимація» як теоретичні інновації М. Вебера: зміст і роль у сучасній соціології/ В. Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2008. – Вип. 11. – С. 7–20.

Резнік В. Стан соціальної леґітимності приватної власності як предмет емпіричного соціологічного аналізу / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2. – С. 70–102.

Reznik V., Reznik O. Ukrainian Sociology after 1991 / Volodymyr Reznik, Olexandr Reznik // Ukrainian Sociological Review. Named after Natalia Panina. 2004–2005. – Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007. – Pp. 28–58.

Резнік В. Феномен леґітимації: інтерпретація українських соціологів / В. Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2007. – Вип. 10. – С. 77–87.

Резнік В.С. Соціально-структурна локалізація носіїв легітимності і нелеґітимності приватної власності в сучасному українському суспільстві / В.С. Резнік // Український соціум. – 2007. – № 5–6. – С. 77–85.

Резнік В.С. Структура та носії соціальної леґітимності приватної власності на землю та капітал в сучасному українському суспільстві / В.С. Резнік // Український соціум. – 2007. – № 3. – С. 91–99.

Резнік В.С. Соціальна леґітимність приватної власності: спроба побудови адитивного індексу / В.С. Резнік // Український соціум. – 2007. – № 2. – С. 62–73.

Резнік В. Приватизація в Україні як соціально-економічний процес: об’єктивні показники та суб’єктивні оцінки / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 2. – С. 66–89.

Резнік В.С. Соціально-економічні орієнтації громадян сучасної України за оцінками експертів: спроба аналізу історичних передумов генези / В.С. Резнік // Український соціум. – 2006. – № 6. – С. 81–91.

Резнік В.С. Соціальна леґітимність приватної власності в Україні та ментальність українців очима експертів / В.С. Резнік // Український соціум. – 2006. – № 5. – С. 131–141.

Резнік В.С. Методологічні засади соціологічного дослідження економіко-ментальних підвалин леґітимності приватної власності / В.С. Резнік // Український соціум. – 2006. – № 1. – С. 115–121.

Резнік В. Леґітимність приватної власності: спроба визначення концепту / В. Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. – К. Ін-т соціології НА України, 2006. – Вип. 9. – С. 156–166.

Резнік В. Приватна власність крізь призму соціологічного інституціоналізму / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 119–131.

Резнік В. Генеза постнекласичної соціології в Росії / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2005. — №2. — С. 210–216.

Резнік В.С. Приватна власність та економічна ментальність українців: «Захід» чи «Схід»? (Формулювання гіпотези соціологічного дослідження) / В.С. Резнік // Український соціум. – 2005. – № 5–6. – С. 78–86.

Резнік В. Приватна власність на засоби виробництва як об’єкт макро- та мікроекономічних настанов громадян України / В. Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2005. – Вип. 8. – С. 70–86.

Резнік В. Резнік О. Українська соціологія після 1991 року / Володимир Резнік, Олександр Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — № 3. — С. 22 – 46.

Резнік В. Феномен диспозиційної концепції В. Ядова у радянській і пострадянській соціології / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – C. 71–90.

Резнік В. Концептуалізація феномена аттитюду у контексті парадигм установки та діяльності: порівняльний аналіз / В. Резнік // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2003. – Вип. 6. – С. 230–247.

Саакадзе Л.В., Резнік В.С. Еволюція системи маркетингу в умовах інформаційного суспільства / Л.В. Саакадзе, В.С. Резнік // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип.. 1(8). – К.: КНЕУ, 2002. – С. 204–209.

Резнік В.С. Теоретико-концептуальне моделювання в маркетинговому дослідженні: системно-методологічні аспекти/ Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. — № 4. – С. 85-96.

Резнік В. Предметне поле соціально-маркетингових досліджень індивідуального споживання / В. Резнік // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. робіт молодих вчених. Вип. 3. – К.: Ін-т соціології НАН України. 1999. –С. 234-245.

Резнік В.С. Генеза та соціально-економічна сутність маркетингу / Володимир Резнік // Соціологія: теорія, методи. маркетинг. –1998. —№ 4-5. — С. 105-120.

Разделы и подразделы в коллективных монографиях:

Резнік, В.С. (2020). Цивілізаційна суб’єктність громадян України через легітимацію приватної власності. В С.І.Пирожков, В.А.Смолій, Г.В.Боряк та ін. (Ред.), Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності: національна доповідь. (сс. 233–250). Київ: Ніка-Центр.

Резнік, В. (2019). Відповідальність проросійськи і проєвропейськи зорієнтованих громадян. В В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес (сс. 149–172). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В. (2019). Відповідальність соціальних інституцій і громадян за ситуацію в Україні. В В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес (сс. 141–148). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В. (2019). Метатеоретична схема Дж. Коулмена у викладанні соціології. В В. Резнік (Ред.), Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність (сс. 378–415). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В. (2019). Метатеоретичні засади загальної теорії Дж. Г. Тернера (2010-ті роки). В В. Резнік (Ред.), Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність (сс. 297–318). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В. (2019). Передмова. В В. Резнік (Ред.), Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність (сс. 7–9). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В. (2019). Післямова. В В. Резнік (Ред.), Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність (сс. 503–505). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В. (2019). Проект позитивістської (мета)теорії Дж. Тернера у 1970–1990-х роках. В В. Резнік (Ред.), Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність (сс. 111–141). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В., Пилипенко, В. (2019). Передмова. В В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес (сс. 5–12). Київ: Інститут соціології НАН України. (0,29 а.а.).

Резнік, В., Рахманов, О. (2019). Післямова. В В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес (сс. 247–251). Київ: Інститут соціології НАН України.

Ворона В., Резнік В. Передмова // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною ґалереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. 5–11.

Ворона В., Резнік В. Спадок теоретиків соціології: квінтесенція / В. Ворона, В.Резнік // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною ґалереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. 275–300.

Резник В. Доверительные основания легитимации социального порядка / Владимир Резник // Общество без доверия / Под ред. Е.Головахи, Н.Костенко, С.Макеева. – К.: Институт социологии НАН Украині, 2014. – С. 55–70.

Резнік В. Соціальна (де-)леґітимація приватної власності в сучасному українському суспільстві / В.Резнік // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.екон.н. В.М.Ворони, д.соціол.н. М.О.Шульги. – Київ. Інститут соціології НАН України, 2014. – С. 72–99.

Резник В.С. Социально-психологические предпосылки инновационного развития государственного и частного секторов экономики / В.С.Резник // Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии. Под ред. акад. НАН Украины В.М.Вороны, д-ра социол. наук Т.О.Петрушиной. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2014. – С. 225–236.

Резнік В. Тенденції соціальної легітимації приватної власності на землю та виробничий капітал (2006–2013) / В.Резнік // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; За ред. д.е.н. в.Ворони, д.соц.н М.Шульги. – К. : Ін-т соціологія НАН України, 2013. – С. 165–175.

Резнік В. Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України / В.Резнік // Українське суспільство 1992 – 2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 155–164.

Резник В.С. Качество трудовой жизни граждан Украины и измерение его детерминант // Качество трудовой жизни населения Украины в зеркале социологии / Под общ. ред.академика НАН Украины В.М.Вороны, д. филос. наук, проф. Е.И.Суименко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. – С. 101–126.

Резнік В. Графіки соціологічного моніторингу // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Т. 2: Таблиці і графіки / За ред. д. філос. н. Є.І. Головахи, д. соц. н. М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – С. 140–379.

Резнік В. Пояснення до графічного матеріалу соціологічного моніторингу. / В.Резнік // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Т. 2: Таблиці і графіки / За ред. д. філос. н. Є.І. Головахи, д. соц. н. М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – С. 138–139.

Резнік В. Верства багатих людей в українському суспільстві : стан соціальної легітимності та можливості легітимації / В.Резнік // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Т. 1: Аналітичні матеріали / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – С. 124–133.

Резнік В. Динаміка соціально-економічних ідеологічних уподобань громадян України / В.Резнік // Українське суспільство 1992–2010: соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – С. 146–154.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / За заг. ред. В.М.Гейця [та ін.] – К. НВЦ НБУВ, 2009. – 687 c. (Особистий авторський текст – с. 647–655.).

Резнік В. Приватизація землі та приватна власність на землю: відмінність станів соціальної леґітимності / В.Резнік // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін ; за ред. д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2009. – С. 124–135.

Резник В. Своеобразие экономической ментальности населения Украины: «Восток» – «Запад» / Резник В. // Экономическая культура населения Украины ; под ред. В.М. Вороны, Е.И. Суименко. – К. : Ин-т социологии НАН Украины, 2008. – С. 115–131.

Резнік В. Чинники соціальної леґітимації та делеґітимації приватної власності на засоби виробництва / В.Резнік // Українське суспільство 1992–2008 : соціологічний моніторинг ; за ред. д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2008. – С. 106–118.

Резнік В. Приватні власники чинників виробництва: стан соціальної леґітимності / В.Резнік // Українське суспільство 1992–2007. Динаміка соціальних змін ; за ред. д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2007. – С. 212–219.

Резнік В. Стан соціальної леґітимності приватної власності на землю та капітал / В.Резнік // Українське суспільство 1992–2006 : соціологічний моніторинг ; за ред. д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2006. – С. 118–128.

Резнік В. Приватний підприємець як роботодавець: стан та динаміка соціальної леґітимності / В.Резнік // Українське суспільство 1994–2005 : моніторинг соціальних змін ; за ред. д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2005. – С. 242–251.

Резнік В. Структура сімейного споживання в Україні: стан та динаміка / В.Резнік // Українське суспільство 1994–2004 : моніторинг соціальних змін ; за ред. д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН 196.-України, 2004. – С. 185–196.

Разделы и подразделы в хрестоматиях и учебных пособиях:

Резнік В. Легітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії / В.Резнік // Економічна соціологія : хрестоматія / Уклад.: В.Г.Городяненко, В.В.Ніколенко [За ред. проф. В.Г.Городяненка]. – Д. : ЛІРА, 2014. – С. 295–314.

Резнік В.С., Резнік О.С. Вітчизняна соціологія на межі ХХІ ст. / В.С.Резнік, О.С.Резнік // Загальна соціологія. Хрестоматія / Уклад.: д-р іст. наук, проф. В.Г.Городяненко, канд. іст. наук С.В.Легеза. За ред. проф. В.Г.Городяненка. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2006. – С. 71–92.

Резник В.С. Социальные и социологические аспекты маркетинговой деятельности. – Гл. 7 // В.Е.Пилипенко, Э.А.Гансова, В.С.Казаков и др. Экономическая социология: Уч. пособ. / Под ред. В.Е.Пилипенко. – К.: МАУП, 2002. – С. 212–237.

Биографическая справка

Окончил исторический факультет Каменец-Подольского государственного педагогического института имени В.П.Затонского (1987-1993), докторантуру Института социологии НАНУ (2006-2009). Работал учителем истории (1993-1994), преподавателем социологии, конфликтологии и политологии (1994-2004). В 2004-2006 годах – научный сотрудник, в 2006-2009 годах – докторант, в 2010-2012 годах – старший научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины. С ноября 2012 года – заведующий отдела истории и теории социологии Института социологии НАН Украины.

Сфера научных интересовсоциальная психология, история и теория социологии.

Научный руководитель исследовательских проектов:

  • НИР «Теоретические исследовательские программы в современной социологии: тренды и потенциал» (январь 2020 г. – декабрь 2022 г.).
  • НИР «Современное состояние и перспективы метатеоретизирования в социологии» (январь 2017 г. – декабрь 2019 г.).
  • НИР «Социальный порядок в современном украинском обществе: модернизация, самоорганизация и легитимация» (январь 2014 г. – декабрь 2016 г.).
  • НИР «Формирование ответственного общества: государство, политические движения, бизнес» по бюджетной программе 6541230 Национальной академии наук Украины (сентябрь 2018 – декабрь 2019).