Резник Александр Станиславович

Заведующий отделом социально-политических процессов

Телефон:
(044) 255-60-84
E-mail:
oleksanderreznik@gmail.com
ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-5201-8489
Научные степени:
Доктор социологических наук (22.00.04 – специальные и отраслевые социологии), Институт социологии НАН Украины, Киев, 2011. Кандидат социологических наук (22.00.03 – социальная структура, социальные институты и социальные отношения), Институт социологии НАН Украины, Киев, 2002.
Ученые звания:
Старший научный сотрудник (22.00.04 – специальные и отраслевые социологии), Институт социологии НАН Украины, Киев, 2012.

Публикации

Монографии:

Статьи:

Reznik, V., Reznik O. (2020). Legitimation of Private Property in the Means of Production in Ukraine: Dynamics and Factors. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 53, Number 3, pp. 64-87.

Резник, А. Козловский, О. (2020). Социально-демографические факторы отношения украинцев к судебной власти. Социология: теория, методы, маркетинг, 2, 42–56.

Резнік, О., Козловський, О. (2020). Методологічні аспекти дослідження детермінант ставлення громадян до державної влади. Український соціум, 2 (73), 46–58.

Резник, А. (2020). Субъекты гражданских практик как основа демократического транзита Украины. Социология: теория, методы, маркетинг, 1, 5–22.

Резнік, О. (2019). Типи громадянських практик та їх поширеність в українському суспільстві. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 6 (20), 167–173.

Резнік, О. (2018). Політична ефективність українців як складова розвитку громадянського суспільства. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 5 (19), 45–52.

Резнік О.С. Явище стадіальності соціальної напруженості // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф, 17-18 трав. 2018 р., м. Київ. – К.: Логос, 2018. – C. 142–145.

Резник А. От социальной напряженности к протестному поведению: мотивация участия в коллективных действиях // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2018. – № 2. – C. 43–62.

Reznik O., Reznik V. (2017) Ukraine’s European Choice as a Social Condition of Democratic Transition, Ideology and Politics Journal, No 2(8), pp. 117–145.

Резнік O. (2017). Перцептивний, інтенціональний та змістовний рівні соціальної напруженості в Україні: відмінності детермінант. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 69–76.

Резнік О. Протести як прояв економічної структуризації соціальної напруженості в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (18). – К. : Інститут соціології НАН України, 2017. – C. 138–144.

Резнік О. Декларативна авторитарність масової свідомості українців: реальні та фіктивні загрози демократії // Агора. – 2017. – Вип. 19-20. – C. 26–31.

Резнік О.Социальная напряженность и массовые протесты в Украине: отличие детерминант и механизмов проявления //Социология: теория, методы, маркетинг. – 2017. – № 2. – C. 35–58.

Резнік О.Відмінності детермінант соціальної напруженості та масових протестів в Україні // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість / Матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2017 року. – К.: Логос, 2017. – С. 139-142.

Резнік О. Динаміка патерналістських настанов в Україні: від ціннісного підґрунтя до раціоналізації соціо-економічного статусу // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 3 (17). – К. : Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 331–339.

Резнік О. Горизонтальна соціальна інтеграція в перехідному суспільстві // Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму; за наук. ред. О.Г.Злобіної. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 62–80.

Reznik, O., 2016. From the Orange Revolution to the Revolution of Dignity: Dynamics of the Protest Actions in Ukraine, East European Politics and Societies. Vol. 30, No 4, pp. 750–765, doi: 10.1177/0888325416650255

Reznik, O., 2016. Determinants of Involvement in Work for Voluntary or Charitable Organisations in European Countries, SAGE Open, Vol. 6 (1), pp. 1–13, DOI: 10.1177/2158244015623590

Резнік О. Співпраця, індивідуалізм та пасивність у розв’язанні проблем: ризики та перспективи інтеграції постреволюційного суспільства // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 2 (16). – К. : Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 175–184.

Reznik, V., Reznik, O. (2015), Social Legitimation of Capitalism in Ukraine: from Socio-cultural Path-dependence to Rationalization of Economic Situation, Economics and Sociology, Vol. 8, No 3, pp. 131-144. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-3/10

Резнік О. Залученість у добровільне об’єднання як кооперативна практика солідарності, відповідальності, толерантності і довіри // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 6 (17). − К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 291–303.

Резнік О. Учасники Помаранчевої та Революції Гідності: порівняння ціннісних орієнтацій // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 7 (18). − К.: ІС НАНУ, 2015. – С. 66–74.

Резник А. Ориентации украинцев относительно участия государства в управлении экономикой: социальные последствия приватизационных процессов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2015. – № 2. – С. 38–51.

Reznik, O. (2014). Economic Factors of Marriage and Cohabitation in European Countries Economics & Sociology, Vol. 7, No 1, pp. 131-141, DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-1/12

Reznik, O. (2014). Method of Property Acquisition and Social Status in Post-Communist SocietySAGE Open, Vol. 4 (3), pp. 1–6, DOI: 10.1177/2158244014545468

Резнік О. Структурні виміри участі в Помаранчевій революції та Революції Гідності // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 1 (15) : У 2-х т. Том 1. – К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 64–74.

Резнік О. Залученість у добровільне об’єднання як кооперативна практика солідарності, відповідальності, толерантності і довіри // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 6 (17). – К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 291–303.

Резнік О.С. Тематика кандидатських і докторських дисертацій по соціології в Україні (1990–2013) // Український соціум. – 2014. – № 2. – С. 108–120.

Резнік В., Резнік О. Соціологічна наукова спільнота в Україні після 1990 року: фахова структура, соціальна інфраструктура та тенденції відтворення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 157–179.

Резнік O.С. Добровольчі об’єднання як соціальна основа інтеграційних процесів в Україні // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 20. – Харків: ХНУ імені В.Каразіна. – 2014. – С. 207–211.

Резнік О. Соціальний статус і володіння власністю в Україні: соціально-психологічні аспекти // Вектори змін українського суспільства // За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 100–109.

Резник А. Реформы в восприятии населения // Общество без доверия / По ред. Е.Головахи, Н.Костенко, С.Макеева. – К.: ИС НАНУ, 2014. – С. 195–215.

Резнік О. Динаміка громадсько-політичних практик в Україні // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 98–106.

Резник А. Обусловленность гражданских практик в Украине как отражение социально-экономического развития общества // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2013. – № 4. – С. 135–145.

Резник А. Факторы вовлеченности в работу добровольных или благотворительных организаций в европейских странах // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2013. – № 1. – С. 139–153.

Резнік О. Статусні особливості регуляції соціальної поведінки // Соціальні виміри суспільства. - Вип. 5 (16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 127–139.

Резнік О.С. Економічні чинники шлюбу та співжиття в Європі: гендерні аспекти // Український соціум. – 2013. – №4. – С. 71–80.

Резнік О. Економічні чинники впорядкування соціальної поведінки // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 53–64.

Резнік О. Статусні особливості регуляції соціальної поведінки // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 190–202.

Резнік О. Соціоекономічні домагання як регулятор соціальної поведінки молоді // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 289–299.

Резнік О.С. Чинники громадсько-політичних практик у європейських країнах // Український соціум. – 2013. – № 1. – С. 88–99.

Резнік О. Практики удосконалення професійних знань і навичок як потенціал модернізації країни // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 410–419.

Резник А. Правительственные реформы в массовом сознании граждан Украины // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2012. – № 2. – С. 151–163.

Резнік О.С. Соціально-економічні домагання випускників українських шкіл як чинник регуляції соціальної поведінки // Український соціум. – 2012. – № 3 (42). – С. 77–86.

Резнік О. Поінформованість населення України щодо впровадження урядових реформ // Соціальні виміри суспільства. - Вип. 4 (15). – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 269–279.

Резнік О. Орієнтації населення України на ліберальні економічні цінності // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 35–42.

Резнік О. Практики вдосконалення професійних знань і навичок як поведінкові стратегії модернізаційного характеру // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 68–76.

Резнік О. Динаміка громадсько-політичних практик і протестних настроїв в Україні // Українське суспільство. Десять років незалежності. Соціологічний моніторинг : У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 216–224.

Резнік О. Громадянські практики як форми реалізації соціальних інтересів // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 156–178.

Резнік О. Громадянські практики в перехідному суспільстві: досвід теоретико-прикладного дослідження // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 3 (14). – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 51–62.

Резнік О. Центральні інститути влади України крізь призму масових настроїв населення // Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 40–47.

Резнік О. (У співавторстві з К.Мальчевською) Громадянські практики в процесі політичної інституціоналізації суспільства // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 2 (13). − К.: ІС НАНУ, 2010. − С. 175-186.

Резнік О. Громадянські практики українців як ресурс життєвих домагань // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 390–397.

Резник А. Динамика факторов протестных практик населения Украины // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. – № 3. – С. 100–125.

Резнік О.С. Пояснювальні можливості теоретичних підходів до вивчення чинників громадянських практик // Український соціум. – 2009. – № 4 (31). – С. 150–159.

Резнік О.С. Членство у громадських організаціях як кооперативна практика // Український соціум. – 2009. – № 2 (29). – С. 22–33.

Резнік О. Чинники ставлення населення України в НАТО // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 396–403.

Резнік О.С. Практики контактування українських громадян з установами й організаціями // Український соціум. – 2008. – № 2. – С. 51–62.

Резнік О. Поняття “практика” в соціології // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 11. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 32–41.

Резнік О. Політичні стилі життя за умов суспільних перетворень // Стилі життя: панорама змін. – К.: ІС НАНУ, 2008. – C. 65–98.

Резнік О. Ставлення населення України до конституційного ладу держави // Українське суспільство 1992–2007. Динаміка соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2007. – С. 38–47.

Резник А . Стилевые признаки общественно-политических практик населения Украины и факторы их формирования// Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 50–64.

Резник А. Социальная легитимация украинской государственности: методологические и методические проблемы изучения // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 50–62.

Резнік О. Застосування теорій політичної поведінки для вивчення громадянських практик // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 10. − К.: ІС НАНУ, 2007. − С. 121–132.

Резник А. (в соавторстве с Е.Злобиной) Гражданское пространство Украины: степень идентификации и факторы консолидации // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 2. – С. 177–194.

Резнік О. Легітимація державно-територіальної спільноти: поняття, структура, чинники // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 9. – К.: ІС НАНУ, 2006. – C. 97–109.

Reznik O. (With Volodymyr ReznikUkrainian Sociology after 1991 // Ukrainian Sociological Review (2004–2005). Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine, pp. 28–58.

Резнік О. Легітимація влади у слабоінтегрованому суспільстві: регіональні особливості // Українське суспільство 1994–2005: моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2005. – C. 87–94.

Резнік О. Національно-державна ідентифікація як показник стабільності слабоінтегрованого суспільства // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 8. − К.: ІС НАНУ, 2005. − C. 156−166.

Резнік О. Особистість на перетині впливу територіальних ідентичностей // Соціальний ареал життя особистості. − К.: ІС НАНУ, 2005. − C. 209−259.

Резник А. Институциональные факторы стабильности слабоинтегрированного украинского общества // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – № 1. – С.155–167.

Резнік О. Ідея громадянства як проблема інституціоналізації державних утворень: історико-соціологічний аналіз // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 7. − К.: ІС НАНУ, 2004. – C. 342–359

Резнік О. Особливості етнічної стратифікації в українському суспільстві // Українське суспільство 1994–2004: моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2004. – С. 54–63.

Резнік О. Етнічність та її прояви у громадянському просторі України // Українське суспільство − 2003. Соціологічний моніторинг. − К.: ІС НАНУ, 2003. – С. 365–375.

Резнік О. Кордони та громадянський простір // Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових праць. Вип. 6. – К.: ІС НАНУ, 2003. − С. 37–48.

Резник А. Личность и гражданское общество: опыт теоретического осмысления // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. – № 3. – С.68–79.

Резник А. Диспозиционная модель психологического механизма политической самоидентификации индивида // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 90–98.

Биографическая справка

Образование:

Каменец-Подольский государственный педагогический институт по специальности: история и основы правоведения (1992 – 1997 гг.)

Профессиональный опыт:

 • Заведующий отделом социально-политических процессов, Институт социологии НАН Украины (20.09.2019 - по настоящее время).
 • И.о. заведующего отделом социально-политических процессов, Институт социологии НАН Украины (15.04.2019 - 19.09.2019).
 • Главный научный сотрудник отдела социальной психологии, Институт социологии НАН Украины (26.05.2015 - 14.04.2019).
 • И.о. главного научного сотрудника отдела социальной психологии, Институт социологии НАН Украины (1.12.2014 - 25.05.2015).
 • Ведущий научный сотрудник отдела социальной психологии, Институт социологии НАН Украины (1.05.2013 - 30.11.2014).
 • Старший научный сотрудник отдела социальной психологии, Институт социологии НАН Украины (1.09.2010 - 30.04.2013).
 • Научный сотрудник отдела социальной психологии, Институт социологии НАН Украины (1.07.2005 - 31.08.2010).
 • И.о. научный сотрудник отдела социальной психологии, Институт социологии НАН Украины (8.01.2004 - 30.06.2005).
 • Младший научный сотрудник отдела социальной психологии, Институт социологии НАН Украины (20.11.2002 - 7.01.2004).
 • Ведущий социолог отдела социальной психологии, Институт социологии НАН Украины (15.11.2001 - 19.11.2002).
 • Аспирант, Институт социологии НАН Украины (16.11.1998 - 14.11.2001).
 • Учитель истории и географии, Врублевецкая СОШ, Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл. (15.08.1997 - 13.11.1998).

Сфера научных интересов:

Детерминация социальных изменений в переходном обществе, поведенческие аспекты общественных преобразований, феномен социальной идентичности и механизмы идентификации, гражданское общество и гражданская активность.

Профессиональные награды и отличия:

 • Грант Президента Украины докторам наук для осуществления научного исследования, 2019
 • Золотая медаль им. Н.В.Паниной, победитель конкурса "Лучший молодой социолог года", декабрь 2010, Киев.
 • Специальная премия имени И.М.Поповой за работу, имеющий наибольшую социально-практическую значимость (в рамках конкурса "Лучший молодой социолог года»), декабрь 2008, Киев.
 • Грант Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых, 2005.
 • Стипендия Президента Украины для молодых ученых, 2002-2004 гг.

Участие в квалификационных комиссиях, научно-организационная и экспертная деятельность :

2020 - по настоящее время: Член редакционной коллегии журнала «Социология: теория, методы, маркетинг»

2019 - по настоящее время: Член редакционной коллегии журнала «Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Социология ».

2019 - по настоящее время: Член редакционной коллегии журнала «Украинский социум».

2019 - по настоящее время: Член диссертационного совета Д 26.229.01 на соискание ученой степени доктора (кандидата) социологических наук

2012 г. – по настоящее время: Член Ученого Совета Института социологии НАН Украины.

2012 г. – по настоящее время: Член Киевского регионального комитета Профсоюза работников
Национальной академии наук Украины.

2012 - 2017 Член Киевской регионального комитета Профсоюза работников Национальной академии наук Украины

2012 - 2017 Председатель жюри (Секция 2 – социология) Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.

2004 г. – по настоящее время: Член Социологической Ассоциации Украины.

2003 - 2006 Ученый секретарь научно-технического совета государственной научно-технической программы 1.4 "Исследование социально-экономических и политических процессов в Украине".

Научный руководитель исследовательских проектов :

 • НИР «Факторы отношение граждан к государственной власти: социологический анализ», (январь 2020 - декабрь 2021).
 • НИР по гранту Президента Украины докторам наук для осуществления научного исследования «Субъекты гражданских практик как социальная основа демократического транзита Украина», 2019
 • НИР «Тенденции и основные факторы изменений партийной системы Украины за годы независимости», 2019
 • НИР «Закономерности формирования и социологические измерения гражданского общества в Украине» по бюджетной программе 6541230 Национальной академии наук Украины (сентябрь 2018 - декабрь 2019).
 • НИР по гранту Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых "Гражданское пространство Украины: проблема институционализации территориальных идентичностей" (январь – октябрь 2005 г.).