Привалов Юрий Алексеевич

Телефон:
044-255-75- 83
E-mail:
 csep@csep.kiev.ua

Публикации

Привалов Ю.О. Життєві цінності населення, що постраждало від аварії на ЧАЕС, та оцінка шансів їх реалізації у постчорнобильський період // Чорнобиль і соціум. Вип. 1.- К., 1995.

Привалов Ю.О. Вісім с половиною років після катастрофи (в співавт.) // Чорнобиль і соціум Вип.2.- К., 1995.

Привалов Ю.О. Соціальна експертиза підходи і методи (в співавт.) // Чорнобиль і соціум. Вип.3. - К., 1997.

Привалов Ю.О. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози (в співавт.). - К.: Ін-т соціології НАНУ. -1997.

Привалов Ю.О. Сучасні проблеми функціонування державної служби (аналіз зарубіжних матеріалів) (в співавт.).- Вісник державної служби України (Кабінет Міністрів України). - № 4.- 1997.

Привалов Ю.А. Тіньова економіка і корупція в Україні // Розбудова держави. -1998. - № 9-10, 11-12.

Привалов Ю.О. Социально-политическая эффективность управленческой деятельности (теорет.-методол. анализ) (в співавт.). - К.: Стилос, 1999.

Привалов Ю. Зміни економічної складової масової свідомості українців у 1992 – 2010 рр. / Ю. Привалов // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали (за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М.Шульги). – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 229 – 302.

Привалов Ю. Тенденції урбанізації соціального простору / Ю. Привалов // Соціальні виміри поселенської структури (досвід соціальної паспортизації) / відп. ред. Ю. Саєнко, О.Г. Рогожин. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 14 – 26

Привалов Ю. Зимель Георг, Мангайм Карл / Ю.Привалов, В.Пилипенко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інстиуту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф. д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2015. – с.76-87; с.144-151 (1,0 д.а.).

Привалов Ю. Політичне лідерство / Ю.Привалов// Теорія політики. Підручник. – Львів: Вид-во Ліга- прес, 2015. – с. 404-445 (2,3 д.а.).

Привалов Ю.О. Цивілізаційний вибір українського соціуму: координати – ризики – перспективи / Привалов Ю.О., Чепурко Г.І., Піддубний В.А. // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – С. 51- 55. (0,4 д.а.).

Привалов Ю. Політичне лідерство / Ю.Привалов// Теорія політики. Підручник. – Львів: Вид-во Ліга- прес, 2015. – с. 404-445 (2,3 д.а.).

Привалов Ю.О. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 1. Класичні концепції свободи та цивілізації у західноєвропейській, філософській та політологічній традиціях: колективна монографія / [В.М. Денисенко, І.Ю. Остапець, Ю.О.Привалов]. – Київ – Львів: Ліга – Прес, 2016 – 232с.

Privalov Yuri. The Political Elite of Ukraine: Historical and Sociological Analysis / Yuri Privalov, Valerii Pylypenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – №3. –С.171-190.

Привалов Ю., Козаков В. Розуміння «розколу» в соціологічній літературі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – №1. – С.164-174 (0,5 д.а.).

Привалов Ю. Демократія і українська національна держава /Козаков В., Привалов Ю. // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / [гол. ред.. д. соціол. н. М.О.Шульга]— Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – 0,6 д.а.

Привалов Ю.О. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації/ Ю.О. Привалов, Ю.В. Сапелкін// Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 13-14 жовтня 2017 р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільчознавча організація», 2017. – С. 32-36. (0,3 д.а.).

Привалов Ю.О. Модернізація українського суспільства в глобалізаційному світі/ Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов// Розвиток сучасного суспільства в умовах глобалізаційної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса: ГО «Прочорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – С. 64-67. (0,3 д.а.).

Привалов Ю.О. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 2. Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри: колективна монографія/ В,М, Денисенко, В.Й. Климончук, Ю.О. Привалов. – Київ-Львів: Простір – М, 2017. – 492с. (28,6 д.а.).

Биографическая справка

Закончил философский факультет Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на философском факультете Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко. С 1994 года старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины. Член Социологической ассоциации Украины.