Петрушина Татьяна Олеговна

Доктор социологических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом экономической социологии

Телефон:
(44) 255 75 16
Факс:
(44) 255 76 96
E-mail:
I-soc@I-soc.org.ua
Петрушина Татьяна Олеговна

Публикации

Вітчизняна наука у соціологічному вимірі / За ред. Т.Петрушиної. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2017. – 75 с.

Арсеєнко А., Петрушина Т. Умови життя «по-новому» пересічних українських сімей суспільства / А.Арсеєко, Т.Петрушина // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 4 (18) / [гол.ред-ри д. екон. н. В.М.Ворона, д. соціол. н. М.О.Шульга]. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – С.

Петрушина Т.О. Стосовно питання реформ в Україні  (Щодо реалій і суспільних очікувань від реформ в Україні) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. - №1. – С. 36-39.

Петрушина Т.О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів) / Т.О.Петрушина // Вісник НАН України. – 2017. - №11. – С. 66-80.

Петрушина Т. Соціально-трудові відносини у сфері матеріального виробництва (за даними першого всеукраїнського опитування робітників) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – №4. – С. 63-84.

Петрушина Т. Соціальний потенціал економічного розвитку українського суспільства // Українське суспільство 1992–2015. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 285-295.

Петрушина Т.О. Сприйняття вітчизняної науки і науковців у суспільній свідомості. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 24 грудня 2014 року // Вісник НАН України, 2015, №2. – С. 29-36.

Петрушина Т.О. Стан і роль науки в українському суспільстві за оцінками громадян // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 2 (16) / [гол. ред-ри д.екон.н. В. Ворона, д.соціол.н. М. Шульга]. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. 349-357.

Петрушина Т.О. Рабочий класс современной Украины: поведенческие и статусные характеристики // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. Вип. 7 (18) / [гол. ред. д.соціол.н. М. Шульга]. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2015. – С. 333-344.

Петрушина Т.О., Толстих Н.В. Соціальний потенціал розвитку сектору нанотехнологій в Україні // Український соціум. – 2014. - №2. – С. 26-36.

Петрушина Т. Соціальний потенціал економічного розвитку українського суспільства // Вектори змін українського суспільства / за ред.. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Щульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С. 24-46.

Арсеєнко А., Петрушина Т. США та Україна: сценарії деіндустріалізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – №2. – С. 23-47.

Петрушина Т. Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – №4. – С. 66-93.

Петрушина Т. Сприйняття вітчизняної науки і науковців українськими громадянами / Т.Петрушина // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – 546 с. С.459-471.

Петрушина Т.О. Задачи отечественной экономической социологии: наследие Т.Заславской и проблемы украинского общества / Т.О.Петрушина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. – 2014. - №4. – С. 33-41.

Петрушина Т.О. Ценностные приоритеты и реальные трудовые практики украинских граждан (по данным Европейского социального исследования) / Т.О.Петрушина // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: зб. наук. пр. IV Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. М.П.Лукашевича. – К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – С. 17-27.

Петрушина Т. А креативны ли мы? К вопросу об инновационной культуре населения Украины / Т.Петрушина // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип. 5 (16). – К.: Ін-т соціології НАН України, 2013. – С. 312-323.

Петрушина Т., Саєнко Ю. Якість життя – головний критерій стану суспільства / Т.Петрушина, Ю.Саєнко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 117-141.

Петрушина Т. Соціокультурний потенціал інноваційного розвитку українського суспільства / Т.Петрушина // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К., Ін-т соціології НАН України, 2013. – С. 354-359.

Петрушина Т.О. Состояние здоровья, питание и экологическая среда по самооценкам населения Украины / Т.О.Петрушина // Качество жизни населения Украины: в зеркале социологии / Под общей ред. академика НАН Украины В.М.Вороны, д.филос.н., проф. Е.И.Суименко. – К.: Институт социологии НАН Украны, 2012. – С. 126-151.

Петрушина Т. Інституційні бар’єри інноваційного розвитку економіки України / Т.Петрушина // Українське сусвпльство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. / За ред. д.ек. н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 165-174. 

Петрушина Т. Социальный потенциал инновационного экономического развития: анатомия определения понятий / Т.Петрушина // Соціальні виміри суспільства. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 168-180.

Петрушина Т.О. О ментальности украинского этноса / Т.О.Петрушина // Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – Вип. 3 (14). – С. 399 – 429.

Петрушина Т.О. Інституційні зміни в економічному житті: від планової економіки до ринкової / Т.О.Петрушина // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х томах. Т.І. Аналітичні матеріали / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2011. – С. 270 – 279. 

Петрушина Т. У полоні життєвих скрут / Т.Петрушина // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2009. – С. 78–84.

Петрушина Т.О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен / Петрушина Т.О. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. – 544 с.

Петрушина Т. Экономические институты: теория и практика хозяйствования / Т.Петрушина // Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – Вип. 11. – С. 202–218.

Петрушина Т.О. Здоров’я населення України за оцінками її громадян / Т.О.Петрушина // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – С. 76–85.

Ефременко Т. Экономическая ментальность украинского этноса / Т.Ефременко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – №.2. – С.103–127.

Ефременко Т. Институциональный подход в экономической социологии / Т.Ефременко // Соціальні виміри суспільства : Збірник наукових праць. – К.: Інститут соціології НАН України, 2007. – Вип. 10. – С.162–177.

Петрушина Т. Споживання як віддзеркалення реального рівня життя / Є.Суїменко, Т.Петрушина // Українське суспільство 1992–2007. Динаміка соціальних змін / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 220–233.

Єфременко Т. Зміни ціннісних орієнтацій населення в економічній сфері за роки інституційних трансформацій: внутрішньогенераційна динаміка / Т.Єфременко // Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2006. – С. 129–138.

Ефременко Т. Социогенез экономической культуры / Т.Ефременко // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 9. – К., 2006. – С.142–155. 

Ефременко Т. Экономическая культура населения современной Украины (по материалам экспертного опроса) / Т.Ефременко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 4. – С.174–194.

Ефременко Т. Экономическая культура как социологическое понятие / Т.Ефременко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – № 3. – С.123–141.

Єфременко Т. Зміни в економічній культурі населення за часи капіталізації України / Т.Єфременко // Українське суспільство 1994–2005. Динаміка соціальних змін / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2005. – С. 212–222. 

Ефременко Т.О. Homo economicus современной Украины. Поведенческий аспект. / Е.И.Суименко, Т.О. Ефременко. – К.: Ін-тут социологии, 2004. – 294 с.

Єфременко Т. Фінансова поведінка населення України / Т.Єфременко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 2. – С.165–175.

Биографическая справка

Окончила экономический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко (1986), аспирантуру экономического факультета КГУ им. Т.Г.Шевченко (1990). В декабре 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию «Формирование мотивации трудовой деятельности человека в современных условиях» по специальности 08.00.01 – политическая экономия. С 1991 года работает в Институте социологии НАН Украины в отделе экономической социологии младшим научным, научным, старшим научным сотрудником. В 2003-2006 гг. занималась в докторантуре ИС НАН Украины. В июне 2009 г. защитила докторскую диссертацию «Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен» по специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. С 2011 г. – заведующая отделом экономической социологии. Член социологической ассоциации Украины с 1992 года. Член Европейской социологической ассоциации.

Сфера научных интересов охватывает проблемы мотивации труда, экономического поведения,  экономической культуры/ментальности, экономических институтов, социально-трудовых отношений, качества жизни и здоровья населения, а также социального потенциала инновационного развития экономики и роли науки в украинском обществе.

*Ефременко Т.О. – она же Петрушина Т.О. (с декабря 2007 г.).