Паращевин Максим Анатольевич

Доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник

Телефон:
(044) 255-63-71
E-mail:
paraschevin@ukr.net
Паращевин Максим Анатольевич

Публикации

Максим Паращевин Теория секуляризации в европейском научном дискурсе // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №.2.

Максим Паращевин Социокультурные изменения в контексте глобальных процессов глазами населения Украины // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2005. - №.3.

Паращев i н М.А. Процеси глобалiзацiї й локалiзацiї у сучасному свiтi // Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї. Трансформацiя соцiальних iнститутiв та iнституцiональної структури суспiльства: Наук. доп. i повiд. III Всеукраїнської соцiологiчної конференцiї / За ред. М.О.Шульги, В.М.Ворони. - К.: САУ, IС НАНУ, 2003. - С.233-236.

Паращевiн М.А. Сприйняття процесiв глобалiзацiї населенням України // Українське суспiльство - 2003. Соцiологiчний монiторинг. - К.: IС НАНУ, 2003. - С.365-375.

Паращевiн М.А. Iнтегративна роль релiгiї: iсторико-соцiологiчний нарис. - К.: IС НАНУ, 2004. - 152с.

Паращев i н М.А. Оцiнка соцiальної ролi релiгiї у функцiоналiстськiй соцiологiї // Соцiальнi вимiри суспiльства. - Вип. 7. - К.: IС НАНУ, 2004. - С.81-97.

Паращевiн М.А. Питання про архаїзацiю свiдомостi i суспiльства в сучасному науковому дискурсi // Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї. Соцiальнi процеси в Українi. - Вип.4. - К.: САУ, IС НАНУ, 2004. - С.252-256.

Паращевiн М.А. Соцiальна солiдарнiсть в українському суспiльствi: тенденцiї змiн // Українське суспiльство 1994-2004. Монiторинг соцiальних змiн. - К.: IС НАНУ, 2004. - С.448-457.

Паращевiн М.А. Iррацiональнi складовi соцiального ареалу життя особистостi // Соцiальний ареал життя особистостi. - К.: IС НАНУ, 2005. - C.309-369.

Паращевiн М.А. Культурний простiр у контекстi глобальних процесiв // Соцiальнi вимiри суспiльства. - Вип. 8. - К.: IС НАНУ, 2005. - С. 166-174.

Паращевiн М.А. Мiжособистiсна довiра в українському суспiльствi // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. - К.: IС НАНУ, 2005. - С.332-340.

Паращевiн М.А. Соцiокультурнi змiни в контекстi глобальних процесiв очима населення України // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. - 2005. - №3. - С.194-206.

Паращевiн М.А. Теорія секуляризації в європейському науковому дискурсі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №2. – С. 90-102.

Паращевiн М.А. Глобалізація і культура: гомогенізація чи дифузія? // Соціальні виміри суспільства. Випуск 9. – К.: Інститут соціології НАН України, 2006. – С. 223-232.

Паращевiн М.А. Гедоністичні орієнтації серед населення України // Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг. – К., 2006. – С. 268-276.

Паращевiн М.А. Гедонізм як соціальна проблема // Соціальні виміри суспільства. Випуск 10. – К.: Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 293-299.

Паращевiн М.А. Рівень гедонізму в суспільстві: оцінки й самооцінки українців // Українське суспільство 2007. Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 328-337.

Паращевiн М.А. Гедоністичні елементи сучасних стилів життя українців // Стилі життя: випробування сучасністю. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – c. 293-347.

Паращев i н М.А. Чи перебуває культура України під загрозою? // Соціальні виміри суспільства. Випуск 11. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – С. 286-297.

Паращевiн М.А. Релігійні групи в полі соціальних інтересів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №2. – С. 191-193.

Паращевiн М.А. Деякі особливості релігійності населення України // http://www.risu.org.ua/ukr/religion.and.society/analysis/article;28412

Паращев i н М.А. Релігійність та цінності особистості // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 1 (12). – К.: Інститут соціології НАН України, 2009. – С. 327-336.

Паращевiн М.А. Релігія та релігійність в Україні. / За ред. С.Макеєва. Переднє слово О.Іващенко. – К., Інститут політики, Інститут соціології НАН України, 2009. – 68 с.

Паращевiн М.А. Соціолог в сучасному світі – покликання і визнання / М.Паращевін // Соціологія та суспільство сьогодні : матер. ІІ Міжн. соціолог читань пам’яті Н.В. Паніної. – К. : ІС НАНУ, 2009. – С. 158–161.

Паращевiн М.А. Чинник релігії: роль віри в життєвих випробуваннях / М.Паращевін // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін ; за ред. В.Ворони, М.Шульги. – К. : ІС НАНУ, 2009. – С. 328–337.

Паращевiн М.А. Релігія та соціальні інтереси особистості та груп: до постановки проблеми // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 2 (13). – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – С. 310-321.

Паращев i н М.А. Гедоністичні цінності в свідомості населення України // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. – К., Інститут соціології НАН України,– 2010, ­­– c. 330-338.

Паращев i н М.А. Проблеми релігійної регуляції соціальної поведінки // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 3 (14). – К. : Інститут соціології НАН України, 2011. – С. 63-75.

Паращев i н М.А. Довіра населення України до релігійних організацій: динаміка часів державної незалежності // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг : У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. — К. : Інститут соціології НАН України, 2011. — с. 493-501.

Паращевiн М.А. Місце релігії в стратегіях пристосування до кризових умов // Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів. – К. : ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”, 2010. – с. 91-102.

Паращевiн М.А. Соціальні інтереси і релігійні практики // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О. Злобіної. — К. : Інститут соціології НАН України, 2011. — с. 244-262.

Паращевін М. Вплив релігійності на стан довіри/недовіри в суспільстві / М.Паращевін // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К. : ІС НАНУ, “Азбука”, 2012. – С. 474–485.

Паращевін М. Динаміка культурного капіталу та його вплив на поведінкову активність / М.Паращевін // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 43–56.

Паращевін М. Релігія в полі смислів / М.Паращевін // Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.Костенко. — К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 252–292.

Паращевін М. Чи впливає релігійність на морально-психологічну готовність до модернізації України? / М.Паращевін // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. – Вип. 4 (15). – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 156–167.

Паращевін М. Релігійна регуляція соціального життя: минуле і сучасність / М.Паращевін // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17–19 жовтня 2013 р.). – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С. 113–114.

Паращевін М. Релігія як соціальний інститут: реальність чи метафора / М.Паращевін // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. [Зб. наук. праць]. – Вип. 5 (16). – К.: ІС НАНУ, 2013.– С. 588–602.

Паращевін М. Релігія як фактор суспільної активності населення / М.Паращевін // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 128-134.

Паращевин М. Религиозность населения постсоветских стран: социологический аспект / М. Паращевин // Социальное знание и современные проблемы развития белорусского общества : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 21–22 ноября 2013 г. / ред. кол.: Котляров И.В. (гл. ред.) и др.; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2013. – С. 222-224.

Паращевін М. Показники узагальненої довіри серед населення України / М. Паращевін // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Зб. наук. праць / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги  К. : Ін-т соціології НАНУ, 2014. – Т. 1. – 346 с. – С. 133–140.

Паращевін М. А. Проблема розведення довіри зі спорідненими феноменами / М. А. Паращевін // Соціологія, політологія, наук. журнал. – К. : НАУ, 2014. – №1. – С. 58-62.

Паращевін М. Релігія в сучасному українському суспільстві: потенціал впливу / М. Паращевін // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2014. – 466с. – С. 403-417.

Паращевін М. Характер взаємозв’язку релігійності та екзистенційної безпеки / М. Паращевін // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. – К. : Ін-т соціології НАНУ : Азбука, 2014. – Вип. 6 (17). – 416 с. – C. 267-276.

Паращевин М. Доверие как социальный ресурс / М. Паращевин, Н. Соболева, Т. Стеценко // Общество без доверия / Под ред. Е. Головахи, Н. Костенко, С. Макеева. – К. : Ин-т социологии НАН Украины, 2014. – С. 13-55.

Паращевин М. Социально-функциональные характеристики религии в постсоветстких славянских странах / М. Паращевін // Социологический альманах. – Минск, «Беларуская навука», 2014. – Вып. 5. C. 279-286.

Паращевін М.А. Комунікація масова / Енциклопедія сучасної України. Том 14. — Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, К., 2014. – с. 232-233.

Паращевін М.А. Конвергенції теорія / Енциклопедія сучасної України. Том 14. — Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, К., 2014. – с. 243-244.

Паращевін М.А. Відмінності ціннісних орієнтацій православних і греко-католицьких віруючих України (дані соціологічних досліджень) // Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – К. : УАР, 2015. — С. 269–274.

Паращевін М.А. Релігія як потенційний чинник толерантності/нетолерантності // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. – Випуск 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 242–252.

Паращевін М.А. Толерантність в сучасному українському суспільстві: загальний стан та регіональні особливості // Українське суспільство 2015. Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології, 2015 – С. 270–280.

Паращевін М.А. Сучасна релігійність як прояв життєтворчих орієнтацій / М.Паращевін // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 189–191.

Паращевін М.А. Релігійний чинник підтримки толерантності в суспільстві: особливості сучасного стану / М.А.Паращевін // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів», 21–22 травня 2015 року (м. Київ) / Київ. нац., ун-т ім. Т.Шевчека [та ін. ; під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І.]. – К. : Логос, 2015.– С. 91–93.

Паращевін М.А. Особливості взаємодії держави та релігійних організацій в сучасному світі // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерна. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. -  К.: Талком, 2015. – C 412-414.

Паращевін М.А.Релігія як чинник соціальної інтеграції в умовах сучасної України: теорія та реальність / М.Паращевін // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – 2015. – Випуск 21. – с. 200–204.

Паращевін М.А., Мартинюк І. О. Довіра до церкви як показник її інституціонального впливу // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2016. – Вип. 69–70. – С. 147–158.

Паращевін М.А. Конфесcиональные особенности геополитических ориентаций населения Украины // Мониторинг общественного мнения : Экономические и социальные перемены. – 2016. –№5[135]. – С. 111–126. https://cyberleninka.ru/article/n/konfescionalnye-osobennosti-geopoliticheskih- orientatsiy-naseleniya- ukrainy

Паращевін М.А. Рівень толерантності до релігій в українському суспільстві // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. – Випуск 8 (19). – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 200–211.

Паращевін М.А. “Західні” та “східні” цінності в свідомості населення України: конфесійний ракурс // Українське суспільство 2016. Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології, 2016. – С. 205-220.

Паращевін М.А. Толерантність як чинник соціальної інтеграції та дезінтеграції: східноєвропейський досвід // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці / Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.- практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці», 19-20 трав. 2016 р., (м. Київ) / К.: Логос, 2016. – С.115–116.

Паращевін М.А. Взаємодія релігійних організацій та держави: очікування та реальність // Українська держава і церква. Філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини. Матеріали науково-практичної конф., м. Київ, МАУП, 19 травня 2016 р.. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 198–200.

Паращевін М.А. Релігійні організації в пошуках свого місця в суспільстві в умовах кризи ліберальних проектів // Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю: Матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 30-31 травня 2016 р.) / Укладачі А.А.Мельниченко, П.В. Кутуєв. – К.: Політехника, 2016. – С 56–57.

Паращевін М.А. Сучасні теорії та концепції релігійної динаміки: можливості застосування до українських реалій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – № 3/4 (31/32). – С. 97-103

Паращевін М.А. Место религии в представлениях о смысле жизни: российский и украинский контекст // Социодинамика. — 2017. - № 3. - С.68-79. http://e-notabene.ru/pr/article_19798.html

Паращевін М.А. Вплив релігійності на поширеність цінності традиціоналізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – №3. – С. 89–101.

Паращевін М.А. Концепція «громадянської релігії» як пізнавальний конструкт та
політичний інстумент? // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2017. – Випуск 74.  – С. 143-154.

Паращевін М.А. Сприйняття населенням України діяльності релігійних організацій: конфліктологічна складова // Українське суспільство 2017. Соціологічний моніторинг. № 4 (18). К. : Інститут соціології. – 2017. – С. 375–387.

Паращевін М.А. Реалізація релігією функції соціальної ідентифікації в сучасному
українському суспільстві // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. – 2017. – Випуск 9 (20). – С. 298–311.

Биографическая справка

В 1997 г. закончил факультет социологии и психологии (специальность “социология”)
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. В 2000 г. закончил
аспирантуру Института социологии НАН Украины. В 2001 году защитил диссертацию на
соискание научной степени кандидата социологических наук по специальности “22.00.01.
– теория и история социологии”. Основные работы – в сфере социологии религии и
социологии культуры. С 2001 года работает в Институте социологии НАН Украины.
Преподавал предметы социологического профиля (социология религии, теория выборки,
социальная антропология, математико-статистические методы анализа данных, основы
шкалирования, социология общественного мнения, анализ социологических данных) в
ряде высших учебных заведений (Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко, НТУУ "КПИ", Национальный авиационный университет, КНУКиМ).