Беленок Алексей Андреевич

Научный сотрудник

Телефон:
(044) 255-70-27

Публикации

Бєлєнок О. Диференціація населення України за житловими умовами // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАН України, 2017.

Бєлєнок О. А. Студентська молодь м. Києва: ресурси, монетарні тактики і стратегії успіху // Соціальні виміри українського суспільства. – К.: ІС НАН України, 2017. – Вип. 9(20) (у співавт. з А.А.Бовой)

Бєлєнок О. Страхи сучасного київського студентства // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість». 25–26 травня 2017 р. – Киїів: Логос, 2017. – С. 25–27 (у соавт. з А.А.Бовой).

Беленок А.А. Транспортные практики киевских студентов // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітарних наук», 27 серпня 2017 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 22–28 (у соавт. з А.А.Бовой)

Бєлєнок О.А. Монетарні установки київських студентів // Капіталізм, популізм та модерн: VIII Міжнародна науково-практична конференція з соціології 18–19 травня 2017 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 318–320 (у співавт. з Мацко-Демиденко І.).

Бєлєнок О.А. Рекреаційна поведінка громадян України в контексті здоров’язбереження / Український соціум. – 2017. – №1. – С. 31–48 (у співавт. з Мацко-Демиденко І.).

Беленок А. Жизненные стратегии студентов большого города (на примере Киеве) // Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14 листопада 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 4. – С. 141–154 (у соавт. з А.А.Бовой).

Беленок А. Досуговые практики в повседневной жизни киевского студенчества // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. – Вип. 8(19). – К.: ІС НАН України, 2016. – С. 437–459 (у соавт. з А.А.Бовой).

Беленок А.А. Повседневная деятельность студенческой молодежи г. Києва: социография бюджета времени // Вісник НТТУ «Київський політехнічний інститут: Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, Одеса, 2016. – №3/4 (31/32). – С. 30–40. (у співавт. з Мацко-Демиденко І.).

Бєлєнок О.А. Фотопізнання // Природа дитинства у вимірах герменевтики і наративу: Практико зорієнтований посібник / за ред. Н.В.Чепелєвої, І.Г.Єрмакова та ін. – Київ: Вид-во «Мак Ден», 2016. – С. 260–264 (у співавт. з Саєнко Ю.І.).

Бєлєнок О. Рекреаційні практики населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 3(17) / [гол. ред. В.М.Ворона, М.О.Шульга]. – Київ: ІС НАН України, 2016. – С. 395–405.

Бєлєнок О. А. Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження) / А. А. Бова, О. А. Бєлєнок // Український соціум. — 2016. — № 2(57). — С. 8–18 (у соавт. з А.А.Бовой).

Бєлєнок О. Людина, талановита в усьому (пам’яті Ю. І. Саєнка) / Олексій Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 2. — С. 217–230.

Беленок А. А. Бюджет времени студенческой молодежи г. Киева: социологический анализ / И. В. Мацко- Демиденко, А. А. Беленок // Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 29–30 листопада 2016 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. — Київ; Одеса: Типографія «Айс Принт», 2016. — С. 345–346 (у співавт. з Мацко-Демиденко І.).

Беленок А. Субъективные социальные риски студенческой молодежи г. Киева / Беленок А., Бова А. // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. Вип. 7(18) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. ― Київ : Ін-т соціології НАН України, 2015. — С. 468–481. (0.25 д.а) (у спіавт. з А.Бовой)

Беленок А. Политико-идеологические ориентации граждан Украины (поколенческая динамика) / А. Беленок // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. Вип. 7(18) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. ― Київ : Ін-т соціології НАН України, 2015. — С. 45–65. (0.7 д.а.).

Городское пространство в восприятии и практиках киевских студентов // Соціальні виміри суспільства - Вип. 6(17). – К., ІС НАНУ, 2014. – С.221-240.

Левые социально-экономические ориентации и электоральный выбор // Комуніст України – 2014. – №2-3. – С. 90–95.

Отношение населения Украины к Союзу России и Беларуси (поколенческая динамика) // Социологический альманах. – Минск: “Беларуская навука”, 2014. – С.69-76.

Поколенческий анализ политических взглядов рабочих // Рабочий класс Украины: вчера и сегодня. По материалам социологических исследований. К.: ТОВ Друкарня «Бізнесполіграф», 2014. – С.280-296.

Просторово-часові ризики сучасного Києва очима студентської молоді /А.Бова, А. Бєлєнок //Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2014. - № 4.- С.94-101.

Отношение населения Украины к Союзу России и Беларуси сквозь призму поколенческого анализа // Комуніст України. – 2013. –№4. – С. 24–30.

Поколения постсоветской Украины: динамика социально-экономических ориентаций /А. Беленок, А. Бова // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 5 (16). – К.:ІС НАН України, 2013. – С. 407–426.

.Динамика социально-экономических ориентаций различных поколений украинских граждан /Е. Суименко, А. Беленок // Комуніст України – 2013. – №2. – С. 6–13.

Нерівність за термінами проживання у місті як чинник соціальної диференціації // Українське суспільство 1992–2013.Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – 2013. – С. 230–239.

Фотографии как объект социологического анализа и нарративизации в учебном процессе // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова та ін. – Запоріжжя: Видавництво комунального закладу “Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр”, 2013. – С.125-134.

Перестройка в СССР // Рабочий класс. – 2012. – №14.

Восстановить историческую преемственность // Новая волна. – 2012. – №38.

Компетентнісний потенціал біографічного методу в інноваційній школі / О.А. Бєлєнок // Інновація в сучасній школі у контексті діалогу педагогічних культур: Практико зорієнтований посібник / за ред. І.Г. Єрмаков, Д.І. Петренко. – К.: ПП. “Р.К. Майстер-принт”, 2012. – С. 69-76.

Рівень життя в оцінках України (поселенські виміри) / О.А. Бєлєнок // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 210-220.

Симптомы ностальгии по советскому прошлому в коллективных представлениях населения Украины / О.А. Бєлєнок // Соціальні виміри суспільства: вип. 4(15). – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 390-410.

Вместе с Россией и Беларусью – в новое время // Рабочий класс. – 2012.

Громадська думка – за приєднання України до Союзу Росії й Білорусі // Комуніст України. – 2011. – №1. – С. 69–72.

Мы жили в одно время с ней… // Ирина Марковна Попова : Memoria ; [сост. М.Б. Кунявский, Е.В.Лисеенко, О.Р.Лычковская]. – Одесса: Астропринт, 2011. – С. 590–591.

Потенциальные мигранты из Украины в Россию: кто они? // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 3(14). – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 368–384.

Інтеграція молоді в сучасне українське суспільство через призму соціологічного аналізу // Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 квітня 2011 р.. – К. : Київ. Ін-т сучасн. підр., 2011. – С. 79–86.

Ставлення населення України до розпаду СРСР: ностальгія за минулим чи дороговказ у майбутнє? // Рабочий класс. – 2011. – №34–35.

Нужна общенациональная самокритичность (к 20-летию Беловежского сговора) // Рабочий класс. – 2011. – №№46–48.

Еволюція системоутворюючих інститутів українського суспільства (1990–2010 рр.) // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. – Т.1. Аналітичні матеріали / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К. : ІС НАНУ, 2011. – С. 115–123.

Советский человек vs «совок» в реалиях постсоветского времени // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 2(13). – К.: ІС НАНУ, 2010. – С.222-237.

Социально-структурные факторы отношения населения к идее присоединения Украины к Союзу России и Беларуси // Предрассветные огни. – 2010. – №52. – декабрь.

Не зраджуючи покликання (Пам’яті В.Л.Оссовського) / О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 2010. - №3. - С. 215-217.

Соціально-структурні чинники ставлення населення до ідеї приєднання України до Союзу Росії й Білорусії // Українське суспільств 1992-2010. Динаміка соціальних змін. К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 119–127.

Економічна ситуація та розшарування суспільства в оцінках і очікуваннях населення/ О.А. Бєлєнок //Українське суспільство, 1992-2009: Динаміка соціальних змін. - К.: [Ін-т соціології НАНУ: ТОВ "Полігр. центр "Фоліант"], 2009. - С. 99-109.

Динамика социально-экономических трансформаций украинского общества в оценках возрастных групп/ А.А. Беленок //Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць. - К.: [Ін-т соціології НАНУ: ТОВ "РПФ "Азбука"], 2009. - Вип. 1(12). - С. 276-289.

Сверхобщество, историческая память, новый социализм / В.И. Тарасенко, А.А. Беленок // Комуніст України. - 2009. - №3-4. - С. 100-111.

Результати соціально-економічної трансформації суспільства і уявлення населення про бажані геополітичні вибори / О.І. Вишняк, В.А. Піддубний, А.О. Зоткін, О.А. Бєлєнок // Геополітичні орієнтації населення і безпека України: За даними соціологів. - К.: ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. – С. 6-40.

Сімнадцять років незалежності: проблемності сучасного українського суспільства / О.А. Бєлєнок //Українське суспільство, 1992-2008: Соціологічний моніторинг. - К.: [Ін-т соціології НАНУ: ТОВ "Фоліант"], 2008. - С. 432-438.

К проблеме социального неуспеха/ А.А. Беленок //Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць. - К.: [Ін-т соціології НАНУ: ТОВ "Полігр. центр "Фоліант"], 2008. - Вип.11. - С. 85-92.

Ми жили в один час із нею...: [Пам’яті Ірини Марківни Попової]/ О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 2008. - №2. - С. 12-13.

Большая жизнь простого человека // Грані. – 2008. – №6. – Листопад–грудень. – С. 151–153.

Випробування ринком: віковий зріз громадської думки/ О.А. Бєлєнок //Українське суспільство, 1992-2007: Динаміка соціальних змін. - К.: [Ін-т соціології НАНУ: ТОВ "Фоліант"], 2007. - С. 242-249.

Дедовщина в науке, построенной по армейскому принципу / А.А. Беленок //Зеркало недели. - 2007. - 2 июня , №21. - С. 14.

Батьки та діти в сучасній Україні: порозуміння чи конфронтація?/ О.А. Бєлєнок //Українське суспільство, 1992-2006: Соціологічний моніторинг. - К.: [Ін-т соціології НАН України: ТОВ "Фоліант"], 2006. - С. 310-317.

Поселенська диференціація як чинник соціальної нерівності в Україні/ О.А. Бєлєнок //Український соціум. - К., 2006. - №1(12). - С. 17-24.

Середнє покоління в сучасних трансформаційних процесах/ О.А. Бєлєнок //Український соціум. - К., 2005. - №2-3 (7-8). - С. 26-32.

Вікові особливості соціально-економічної адаптації населення/ О.А. Бєлєнок //Українське суспільство, 1994-2005: Динаміка соціальних змін. - К.: [Ін-т соціології НАНУ: ЗАТ "ВІПОЛ"], 2005. - С. 295-302.

О некоторых аспектах информационного неравенства/ А.А. Беленок //Гуманізація української освіти: філософські виміри: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. - Бердянськ: [БДПУ], 2005. - С. 46-48.

Среднее поколение в водовороте трансформационных процессов 1990-х годов (попытка интерпретации)/ А.А. Беленок //Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні: 4-а Всеукр. соціол. конф., 21 травня 2004 р., Київ. - К.: [Ін-т соціології НАНУ: ТОВ "ПЦ "Фоліант"], 2004. - C.422-426.

Трансформаційні процеси в Україні як предмет критичної рефлексії/ О.А. Бєлєнок //Український соціум. - К., 2004. - №2(4). - С. 7-12.

К вопросу о структурации постсоветского социума/ А.А. Беленок //Гуманізація вищої освіти: філософські виміри: Зб. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. - Суми; Бердянськ: [Б.в.], 2004. - С. 138-140.

Экономическая независимость трудящихся как основа гражданского общества/ А.А. Беленок //Кроки до громадянського суспільства: Наук. альманах. - К.: [Укр. Акад. Універсології], 2004. - С. 197-200.

Про шляхи формування життєвої компетентності старшокласників в умовах кризового суспільства / О.А. Бєлєнок // Вересень. – 2004. – №1–2. – С. 74–77.

V з’їзд Соціологічної асоціації України/ О.А. Бєлєнок //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 2004. - №3. - С. 202-204.

Соціальні процеси в Україні очима вітчизняних соціологів/ О.А. Бєлєнок //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 2004. - №3. - С. 204-210.

Каковы гуманитарии, таково и государство/ А.А. Беленок //Полиэтническая среда: культура, политика, образование: Материалы Междунар. семинара. - Луганск; Цюрих; Женева, 2004. - Вып.5: Социальные науки. - С. 77-85.

Гражданский консенсус в Украине: достижимая реальность или отложенная перспектива?/ А.А. Беленок //Структура представлений знаний о мире, обществе, человеке: в поисках новых смыслов . - Луганск: Знание, 2003. - Т.1, Вып.4: Социальные науки. - С. 70-77.

Жизненный успех "по-украински": навязанные образцы и творческое конструирование/ А.А. Беленок //Соціологічна наука і освіта в Україні: Соціологія в контексті сучасних соціальних змін. Вип.2. - К.: МАУП, 2003. - С. 206-216.

Ответственность за историю как предпосылка гуманизации постсоветского общества/ А.А. Беленок //Гуманізація вищої освіти: філософські виміри: Зб. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - Суми; Бердянськ: [Б.в.], 2003. - С. 21-23.

Співвітчизники поза кордонами в епоху постмодерну/ О.А. Бєлєнок //Вісник Харк. нац. ун-ту ім. Каразіна. - 2003. - №598: Філософські проблеми науки, освіти та культури доби постмодернізму. - С. 92-95. - (Теорія культури і філософія науки).

Про шляхи формування життєвої компетентності старшокласників в умовах кризового суспільства/ О.А. Бєлєнок //Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. - К.: Департамент, 2003. - С. 69-73.

Інституціональні системи крізь призму соціологічного аналізу/ О.А. Бєлєнок //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 2003. - №2. - С. 218-223.

"... Не все отцы консервативны"/ А.А. Беленок //День. - 2003. - 5 июля.

Соціологія середовища // Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник; [за заг. ред. В.М.Пічи]. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – С. 361–362.

Девіантна поведінка сучасної молоді як соціальна проблема/ О.А. Бєлєнок, Н.В. Стаднік //Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. - К.: [Київ. НДІ проблем людини], 2001. - Т.22. - С. 640-648.

Підготовка учнівської молоді до життєвого успіху в контексті становлення соціально справедливого суспільства в Україні/ О.А. Бєлєнок //Філософські пошуки. - 2001. - №11-12. - С. 185-196.

Забезпечення економічної свободи трудящих в контексті соціального характеру ринкових перетворень/ О.А. Бєлєнок //Грані. - 2000. - №5. - С. 30-32.

Переходное состояние украинского общества: истоки и перспективы/ А.А. Беленок //Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. праць. Вип.1. - К.: МАУП, 2000. - С. 165-168.

Соціальні аспекти самопрезентації особистості в суспільстві нових можливостей/ О.А. Бєлєнок //Кроки до компетентності та інтеграції в суспільстві: Наук.-метод. зб. - К.: Контекст, 2000. - С. 98-100.

Соціологія середовища: [Журн. рубр. "Сучасний соціологічний словник"]/ О.А. Бєлєнок //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 2000. - №3. - С. 153-154.

На шляху до життєвого успіху/ О.А. Бєлєнок; О.А. Біленок //Гімназія на зламі століть: Практико-зорієнтований посібник. - К.: ВПЦ "Літопис-ХХ", 1999. - С. 140-144. - У кн. прізвище автора - Біленок.

Поставить государство на службу обществу/ А.А. Беленок //Шляхи консолідації громадянського суспільства в Україні: Матеріали "круглого столу". - К., 1999. - С. 30-33.

Обговорено шляхи консолідації/ О.А. Бєлєнок //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 1999. - №3. - С. 228-231.

Социологическая ассоциация Украины/ А.А. Беленок //Социологические исследования. - М., 1999. - №10. - С. 149.

Мінливі образи суспільства в свідомості української молоді/ О.А. Бєлєнок; О.А. Біленок //Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. робіт асп. №1. - К.: [Ін-т соціології НАНУ: Фірма "ВІПОЛ"], 1998. - С. 159-165. - У кн. прізвище автора - Біленок.

Життєвий успіх очима молоді/ О.А. Бєлєнок //Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №5. - С. 42-43.

Молодь у кризовому соціумі: "споконвічні" проблеми та нові резерви: Розд. ІІ, підрозд. 2/ [О.А. Бєлєнок] //Життєві кризи особистості: Наук.-метод. посібник: У 2-х ч. - К.: [Ін-т змісту і методів навчання: Фірма "ВІПОЛ"], 1998. - Ч.2: Діти і молодь у кризовому суспільстві: технології допомоги і підтримки. - С. 35-54.

Передумови формування соціально солідарного суспільства в Україні/ О.А. Бєлєнок; О.А. Біленок //Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Зб. наук. статей. - К.: НВФ "Студцентр": НІКА-Центр, 1998. - С. 48-52. - У кн. прізвище автора - Біленок.

Перша осіння школа молодих вчених України / О. Балакірєва, О.А. Бєлєнок //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 1998. - №6. - С. 203-204.

Успіх життєвий / [О.А. Бєлєнок] //Соціологія: Короткий енцикл. словник. - К.: Укр. Центр духовної культури, 1998. - С. 650-652. - У кн. прізвище автора - Біленок.

Независим тот, кто платит по своим счетам // Предрассветные огни / А.Беленок, О.Витренко. – 1997. – №8. – апрель.

О некоторых социально-статусных аспектах взаимодействия украинской и русской этнических групп в Украине/ А.А. Беленок //Диалог украинской и русской культур: Материалы междунар. науч.-практ. конф. - Киев: [Укр. об-во рус. культуры "Русь"], 1997. - С. 96-99.

Соціальний простір життєвого проектування: тенденції, рекомендації: Розд. V/ [О.А. Бєлєнок] //Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник: У 2-х ч. - К.: [Ін-т змісту і методів навчання: Фірма "ВІПОЛ"], 1997. - Ч.2: Життєтворчий потенціал нової школи. - С. 126-141.

Реалізація життєвогоуспіху в свідомості різних груп молоді // Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства. Тези доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції 31 березня- 1 квітня 1994 р. Частина І. – Чернівці: Міністерство освіти України, Чернівецький державний універсітет, 1994. – С.221-223.

Ситуація очікуваного безробіття в оцінках різних груп молоді // Проблема соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-28 листопада 1992 р.). – К.: Міністерство України у справах молоді і спорту. Український НДІ проблем молоді, 1993. – С.62-65.

Екологічна свідомість молоді в умовах розпаду тоталітарної системи // Українознавство і гу манізація освіти: Тез. Доп. Всеукр. наук.-практ. конф.: у 4 ч. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1993. – Т.4. – С.62.

О некоторых установках массового потребительского сознания в условиях экономической нестабильности // Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність. Тези Міжнародних наукових Костюківських читань. 9-11 червня 1992 р. Том І. – К.: Товариство психологів України, Міністерство освіти України, НДІ психології України, 1992. – С. 101-102.

Міжнаціональні відносини на Україні – динаміка оцінок молоді // Передумови другої української еміграції. За матеріалами круглого столу “Сучасні соціолого-правові та економічні аспекти стану незайнятості економічно активного населення України” (Львів, 6-8 вересня 1990 р.) та І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми радикального оновлення профспілок України” (Львів, 23-24 лютого 1991 р.). Львів. Видавництво “Світ”, 1991. – С. 10- 14.

Наркоманія з точки зору соціологів // Контрасти: Наук.-публіцист. та художн.-докум. зб. / О.Бєлєнок, О.Шаповалов, – К.: Молодь, 1990. – С. 102–104.

Самодіяльні об’єднання: боротися чи співробітничати? // Комсомольський гарт. Орган Чернігівського ОК ЛКСМУ / О.Бєлєнок, О.Шаповалов. – 1989. – 11 березня.

Почему молодые враждуют? // Рабочая газета / А.Беленок, А.Шаповалов. – 1989. – 21 апреля.

Перебудова вищої школи – на власні очі // Молода гвардія / О.Бєлєнок, О.Шаповалов, С.Климов. – 1989. – 16 червня.

Як іде перебудова? // Молодь Черкащини / О.Бєлєнок, О.Вишняк, О.Шаповалов. – 1989. – №30. – 24-30 липня.

Проблемы наркомании в молодежной среде и задачи комсомольских организаций в борьбе с ней ( Результаты оперативного исследования); Киев, НИЦ молодежных проблем ЦК ЛКСМУ и Президиума АН УССР; Политическое управление МВД УССР. – К., 1988.

Наркоманія з точки зору соціологів / О.Бєлєнок, О.Шаповалов // Ранок. – 1988. – №11.

Наркоманы // Комсомольское знамя / А.Беленок, А.Шаповалов. – 1988. – 4 июня.

Биографическая справка

Окончил философский факультет КГУ им. Т.Г.Шевченко по специальности «социальная психология» (1984 г.). Работал в научно-исследовательском центре (НИЦ) молодежных проблем ЦК ЛКСМУ и АН Украины. С 1990 г. и по сегодняшний день работает в Институте социологии НАН Украины.