• 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки
  • 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
  • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система
  • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах
  • 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства
  • По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)
  • Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих

Аспирантура

ВІДРАХУВАТИ 31.10.2016р. із аспірантури у відповідності із п.2 ст.36 КЗпП України аспірантів з відривом від виробництва на бюджетній основі терміном навчання по 31.10.2016р. включно в зв’язку із закінченням строку навчання:

1. ПОЦЕЛУЙКА Артема Олександровичаза спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук.кер. Соболєва Н.І., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.);

2. КРИВОШЕЄВУ Олену Олексіївну за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук.кер. Оксамитна С.М., ст.н.с., д.соц.н., професор);

3. СОЛОДЬКА Сергія Юрійовича за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології (наук.кер. Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор).

ВІДРАХУВАТИ 31.08.2016р. ПАРАЩЕВІНА Максима Анатолійовича із докторантури з відривом від виробництва в зв’язку з закінченням терміну перебування в докторантурі згідно п.2 ст.36 КЗпП України.

ВІДРАХУВАТИ 31.08.16р. ШУЛЬГУ Олександра Миколайовича із докторантури з відривом від виробництва в зв’язку з закінченням терміну перебування в докторантурі згідно п.2 ст.36 КЗпП України.


Розпочалась вступна кампанiя 2016 до аспiрантури:


В аспирантуру Института социологии на конкурсной основе принимаются лица, имеющие полное высшее образование и квалификацию специалиста или магистра. Конкурс объявляется с июня текущего года, приём заявлений продолжается до 10 сентября текущего года.

Подготовка в аспирантуре осуществляется за счет средств Госбюджета Украины (количество мест определяет Президиум НАН Украины) и за счет средств юридических и физических лиц на условиях контракта (количество мест не ограничивается).

 Срок обучения в аспирантуре:

  • с отрывом от производства - три года;
  • без отрыва от производства - четыре года.

Заведующая аспирантурой - Чирок Валентина Андреевна

(к. 303, т. 255-70-30; vchirok@ukr.net)

Приёмные дни: вторник, пятница с 11 до 16 часов

 

В аспирантуре обучаются:

В аспирантуре обучаются:

СПИСОК аспірантів Інституту соціології НАН України станом на 01.06.2015р.

№ пп

Прізвище, ім’я та по батькові

Бюджет, контракт

Форма нав-ня

Дата закін. асп.

Шифр спец-сті

Науковий керівник

Тема кандидатського дослідження


1

ОТРІЩЕНКО Наталія Володимирівна

держзам

стаціонар

31.10.2015

22.00.02

Головаха Є.І., заст .дир., д.філос.н., професор

Застосування проективних методів в порівняльних соціологічних дослідженнях: критерії надійності та валідності

2

СОЛДАТОВА Вікторія Юріївна

держзам

стаціонар

31.10.2015

22.00.02

Бевзенко Л.Д., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.

Концептуальні та технологічні можливості візуальних методів в соціології

3

ФУРДИК Олена Миколаївна

держзам

стаціонар

31.10.2015

22.00.04

Петрушина Т.О., зав. відділу, д.соц.н., ст.н.с.

Поведінкові практики жителів українських мегаполісів на продовольчому ринку

4

АНДРІЄВСЬКА Юлія Дмитрівна

держзам

заочно

31.10.2015

22.00.04

Злобіна О.Г., зав. відділу, д.соц.н., проф.

Приватність як соціокультурний феномен

5

МАКСИМЧУК Олена Вікторівна

держзам

заочно

31.10.2015

22.00.04

Прибиткова І.М., пров.н.с., д.е.н., проф.

Структурні чинники і соціальні наслідки деколективізації українського села

6

ПОЦЕЛУЙКО Артем Олександрович

держзам

стаціонар

31.10.2016

22.00.04

Соболєва Н.І., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.

Українські казки як інструмент соціалізації: візуально-аналітичний та соціо-символічний аспекти

7

КРИВОШЕЄВА Олена Олексіївна

держзам

стаціонар

31.10.2016

22.00.04

Оксамитна С.М., ст.н.с., д.соц.н., доцент

Самоосвіта особистості в сучасному суспільстві: соціологічний аналіз

8

ЗАРЕМБА-КОСОВИЧ Ганна Романівна

держзам

заочно

31.10.2016

22.00.04

Мартинюк І.О., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.

Специфіка уявлень українських трудових мігрантів про соціальну справедливість

9

ГАЛЕНДА Іван Володимирович

держзам

стаціонар

31.10.2017

22.00.01

Ручка А.О., гол.н.с., д.філос.н., професор

Теорія цінностей Ш. Шварца: перспективи розуміння соціокультурної реальності

10

ГІРНИК Ганна Андріївна

держзам

стаціонар

31.10.2017

22.00.04

Ручка А.О., гол.н.с., д.філос.н., професор

Освітня міграція української молоді за кордон: ціннісні орієнтири та життєві стратегії

11

СТУКАЛ Олена Володимирівна

держзам

стаціонар

31.10.2017

22.00.04

Соболєва Н.І., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.

Соціокультурні детермінанти формування толерантності у студентському середовищі

12

ХЛЯПАТУРА Богдана Миколаївна

держзам

заочно

01.11.2018

22.00.02

Дембіцький С.С., н.с., к.соц.н.

Методологічні засади розробки вимірювальних інструментів в соціологічних дослідженнях змішаного типу

13

ПЛОХОВА Світлана Андріївна

держзам

стац., відп. по догляду

у відп. по догляду

22.00.04

Вишняк О.І., зав.відділу, д.соц.н., ст.н.с.

У відпустці по догляду за дитиною

14

ІЛЬЧУК Юлія Олегівна

держзам

стаціонар

31.10.2016

22.00.04

Злобіна О.Г., зав. відділу, д.соц.н., проф.

У відпустці по догляду за дитиною

Защита диссертации вне аспирантуры

Одной из форм подготовки научно-педагогических и научных кадров является самостоятельная работа над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук. Соискателями ученой степени кандидата наук, работающими над диссертацией вне аспирантуры, могут быть лица, имеющие полное высшее образование и квалификацию специалиста или магистра. Соискатели прикрепляются к научному учреждению НАН Украины - Институту социологии, который имеет аспирантуру по четырем соответствующим специальностям, на основании договоров, заключенных научным учреждением с юридическими и физическими лицами. Соискатели прикрепляются к научному учреждению с целью подготовки и защиты кандидатской диссертации, а также для углубленного теоретического изучения специальных дисциплин, сдачи кандидатских экзаменов сроком до пяти лет.

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре по государственному заказу, правом прикрепления к научным учреждениям не пользуются.