• 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки
  • 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства
  • Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих
  • 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
  • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах
  • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система
  • По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)

РЕДАКЦІЯ ТА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

збірника наукових праць Інституту соціології НАН України

«УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН»

Рік заснування: 2014
Тематика: соціологічна
ISSN: 2409-1103
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20636—104368 Р від 18.03.2014
Фахова реєстрація у ДАК України:
Спеціальність ДАК: 22.00.01; 22.00.02; 22.00.03; 22.00.04
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Інститут соціології НАН України


Головні редактори: В.М.ВОРОНА, академік НАН України, д. екон.н., професор;

М.О.ШУЛЬГА, член кореспондент НАН України, д.соціол.н., професор.

Заступники головних редакторів: І.О. МАРТИНЮК, д. соціол. н.,

Н.І. СОБОЛЄВА, д. соціол. н.

Відповідальний секретар: Л.О. ЛЕЩЕНКО

Редактор: О.М.КУЗЬМІНА

Верстка: І. ДАНИЛЮК, О. СОКОЛОВА

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

О.І. ВИШНЯК, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України;

Є.І. ГОЛОВАХА, професор, доктор філософських наук, зав.відділом методології і методів соціології Інституту соціології НАН України;

О.Г.ЗЛОБІНА, професор, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціальної психології Інституту соціології НАН України;

Н.В.КОСТЕНКО, професор, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України;

С.О. МАКЕЄВ, професор, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціальних структур Інституту соціології НАН України;

В. НЕМИРОВСЬКИЙ, доктор соціологічних наук, професор Сибірського федерального університету, м.Красноярськ;

Т.О. ПЕТРУШИНА, доктор соціологічних наук, зав.відділом економічної соціології Інституту соціології НАН України;

В.С.РЕЗНІК, доктор соціологічних наук, зав.відділом історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України;

Ю.І.САЄНКО, професор, доктор економічних наук, зав.відділом соціальної експертизи Інституту соціології НАН України;

Пал ТАМАШ, доктор хабілітований, соціологія, професор Корвінус університету, м.Будапешт;

Л. ТИТАРЕНКО, доктор соціологічних наук, професор Білоруського державного університету, м.Мінськ.


Зв‘язок з редакцією: 01021, м.Київ, вул.Шовковична, 12
Телефон: 044 255 71 07
E-mail: i-soc@i-soc.org.ua