• 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства
  • 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки
  • По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)
  • Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих
  • 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
  • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах
  • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система

РЕДАКЦІЯ ТА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

збірника наукових праць Інституту соціології НАН України

«Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць»

Рік заснування: 2009
Тематика: соціологічна
ISSN: 2078-6948
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 15128—3700 Р від 10.04.2009
Фахова реєстрація у ДАК України:
Спеціальність ДАК: 22.00.01; 22.00.02; 22.00.03; 22.00.04
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Інститут соціології НАН України


Головний редактор: М.О.Шульга, член кореспондент НАН України, д.соціол.н., професор.

Заступники головного редактора: І.О.Мартинюк, д. соціол. н.,

Н.І.Соболєва, д. соціол. н.

Відповідальний секретар: Л.О. ЛЕЩЕНКО

Редактор: О.М.КУЗЬМІНА

Верстка: І. ДАНИЛЮК, О. СОКОЛОВА

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

О.І. ВИШНЯК, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України;

А.О.ЗОТКІН, кандидат соціологічних наук, вчений секретар Інституту соціології НАН України;

О.Г.ЗЛОБІНА, професор, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціальної психології Інституту соціології НАН України;

В.Ф.БУРЛАЧУК, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник, відділ історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України;

Н.В.КОСТЕНКО, професор, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України;

С.О. МАКЕЄВ, професор, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціальних структур Інституту соціології НАН України;

О.КУЦЕНКО, доктор соціологічних наук, професор Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, м.Київ;

Т.О. ПЕТРУШИНА, доктор соціологічних наук, зав.відділом економічної соціології Інституту соціології НАН України;

В.С.РЕЗНІК, доктор соціологічних наук, зав.відділом історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України.

А.О.РУЧКА, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України;

Ю.І.САЄНКО, професор, доктор економічних наук, зав.відділом соціальнох експертизи Інституту соціології НАН України;

О.СТЕГНІЙ, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України;

В.СТЕПАНЕНКО, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України;

Адреса редакції: 01021, м.Київ, вул.Шовковична, 12
Телефон: 044 255 71 07
E-mail: i-soc@i-soc.org.ua
Адреса сайту видання (URL):
http://i-soc.com.ua